กิจกรรม การจัดงานวันพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5311-2708-9
สถานที่จัดกิจกรรม
ตามรายละเีอียด
วัน-เวลา จัดกิจกรรม
วันที่ ๕ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "๕ ธันวามหาราช" ประจำปี ๒๕๕๐ โดยกำหนดจัดงาน ดังนี้
๑. งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๐๙ รูป เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพื้นเมือง/ชุดสีเหลือง

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแต่งกาย : 
-ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ : ชุดไทยพระราชทาน/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง
-บุคคลทั่วไป  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
-สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พื้นเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา ๑๙.๒๙ น.  ณ หอคำหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ 
การแต่งกาย : 
-ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ : ชุดไทยพระราชทาน/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง
-บุคคลทั่วไป  สุภาพบุรุษ : ชุดไทยพระราชทาน/ชุดสากลนิยม/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง 
-สุภาพสตรี : ชุดไทย/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง
-สมาคม สโมสร ชมรม : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง 

๒. งานสโมสรสันนิบาต วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐   เวลา ๑๙.๒๙ น. ณ หอคำหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙  
การแต่งกาย 
-ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบเต็มยศ  (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) (ทหาร ตำรวจ งดกระบี่ ถุงมือ)
-บุคคลทั่วไป  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
-สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/ชุดราตรีสโมสร/พื้นเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
เอกสารแนบ
 
ประกาศเมื่อ
30/11/2550