มหาดไทย

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายปวิณ     ชํานิประศาสน์  053-112111 053-112113 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายประจวบ     กันธิยะ  053-112114 053-112114 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายกฤษณ์     ธนาวณิช  053-112116 053-112116 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพุฒิพงศ์     ศิริมาตย์  053-112115 053-112115 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

(รก.)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาววิราชินี     คำชมภู  053-112699 053-112699 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
นางอุบลรัตน์     พ่วงภิญโญ  053-890528 053-890528 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม 
นายศเนติ     จิรภาสอังกูร  053-112704 053-112702 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาววิราชินี     คำชมภู  053-112705 053-112711 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

(รก.) ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 
นางสุนทรี     อินตา  053-112708-9 053-112707 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
10 
หน่วยตรวจสอบภายใน

(รก.) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
นางจารุณี     จุลวรรณ  053-890313 053-890313 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
11 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ 
นายปริญญา     วีระมนุรักษ์  053-112377 ต่อ 25440 053-112377 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
12 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 
นางศิริพร     รือเรือง  053-112982 053-112981 ชั้น 3 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
13 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
นายมนัส     ขันใส  053-112618-9 053-112618 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 

จ่าจังหวัดเชียงใหม่ 
นายบุญลือ     ธรรมธรานุรักษ์  053-112617 053-221047 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
15 
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
นายชัชวาลย์     พุทธโธ  053-112615 053-112615 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
นางศิริกุล     พงษ์ลัดดา  053-112614 - ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
17 
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5

หัวหน้าศูนย์ทะเบียนภาค 5 
นายพงศธร     เนตยกุล  053-291991-3 053-291991-2 189 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
18 
กรมที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวิพงศ์     ดาวรัตนหงษ์  053-890484 053-890487 อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมหวัง     บุญระยอง  053-112733-4 053-112734 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
20 
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (รก.) 
นายโชคชัย     แก้วป่อง  053-112647-8 053-112648 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
21 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมบัติ     เฟื่องปรางค์  053-112603 053-112389 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
22 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
นางภัชธนิตา     สดุดี  053-221470 053-221470 118/4 ถ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
23 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
นายศรัณยู     มีทองคำ  053-221016 053-217919 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
24 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี

นายอำเภอสารภี 
นางสุภาพรรณ     บุญถนอม  053-321253 053-321253 ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี 52/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หมู่3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
25 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย

นายอำเภอสันทราย 
นายอดุลย์     ฮวกนิล  053-492009 053-492006 ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย 5 หมู่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  
26 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด

นายอำเภอดอยสะเก็ด 
นายวิจิตร     หลังสัน  053-495781 053-496009 ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด 130 หมู่ 3 ถ.ดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200 
27 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง

นายอำเภอสันกำแพง 
นายอนุพงษ์     วาวงศ์มูล  053-332412 (11) 053-332412 ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง 112 ม.1 ถ.สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
28 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม

นายอำเภอแม่ริม 
นายภาษเดช     หงส์ลดารมภ์  053-297201 053-297201 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม 97 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
29 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองการอำเภอแม่แตง

นายอำเภอแม่แตง 
นายศราวุธ     ไทยเจริญ  053-471322 053-471312 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
30 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว

นายอำเภอพร้าว 
นายทรงศักดิ์     วลัยใจ  053-475260 053-475301 ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว ถ.รอบเวียงด้านใต้ หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
31 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว

นายอำเภอเชียงดาว 
นายสราวุฒิ     วรพงษ์  053-455176 053-455176 ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
32 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง

นายอำเภอฝาง 
นายชัชวาลย์     ปัญญา  053-451155 (ต่อ 15) 053-452015 ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง 290 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
33 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย

นายอำเภอแม่อาย 
นายฉลวย     พ่วงพลับ  053-856368 - ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย 55 หมู่ 4 ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
34 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง

นายอำเภอหางดง 
นายศักดิ์ชัย     คุณานุวัฒน์ชัยเดช  053-441976 - ที่ว่าการอำเภอหางดง 181หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
35 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง

นายอำเภอสันป่าตอง 
นายคมกริช     ตรีธัญญพงศ์  053-311258 - ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 428 หมู่10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
36 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง

นายอำเภอจอมทอง 
นางสาวนิติยา     พงษ์พานิช  053-341177 - ที่ว่าการอำเภอจอมทอง ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
37 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม

นายอำเภอแม่แจ่ม 
นายอรรถชา     กัมปนาทแสนยากร  053-485111 - ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม 54 ม.4 ถ.สุดสนิท ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
38 
การปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง

นายอำเภอสะเมิง 
นายชาตรี     กิตติธนดิตถ์  053-487115 - ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
39 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด

นายอำเภอฮอด 
นายอนันต์     ภัทรเดชมงคล  053-461111 - ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
40 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย

นายอำเภออมก๋อย 
นายศิวะ     ธมิกานนท์  053-467060 - ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย 900 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 
41 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า

นายอำเภอดอยเต่า 
ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ     วินัยพานิช  053-469066 - ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า ถ.แม่ตื่น-ฮอด อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
42 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง

นายอำเภอเวียงแหง 
นายสิทธิ์ศักดิ์     อภิกุลชัยสุทธิ์  053-477061 - ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง 333 หมู่ 3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
43 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ

นายอำเภอไชยปราการ 
ร.ต.อนวัช     สัตตบุศย์  053-457029 - ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ 717 ม.2 ต.ปงต๋า อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 
44 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง

นายอำเภอแม่วาง 
นายสุทิน     จันทร์งาม  053-363176 - ทำการปกครองอำเภอแม่วาง 185 หมู่1 ถ.สันป่าตอง-แม่วิน ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
45 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน

นายอำเภอแม่ออน 
นางสาวภัทราพร     ลายจุด  053-859451 - ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน 135 ม.9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
46 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ

นายอำเภอดอยหล่อ 
นายวิสูตร     กรมพิศาล  053-369573 - ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
47 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (ศพส.จ.ชม)

เลขานุการสำนักงาน ศพส.จ.ชม. 
นายวิโรจน์     ดวงสุวรรณ์  053-890138 053-890138 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
48 
กรมการปกครอง
ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
นายบุญลือ     ธรรมธรานุรักษ์  053-484062 - ที่ว่าการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ถนนบ้านจันทร์-ปาย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130 
49 
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้อำนวยการ 
นายณัฐพงค์     ฐิตวิกรานต์  053-222798
053-408845
053-408845 118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

ตุลาการ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
ศาลแขวงเชียงใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 
นายสิทธิชัย     ลิมปาภรณ์  053-265200 - 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ศาลจังหวัดเชียงใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพศวัต     จงอรุณงามแสง  053-112504 - ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
นางเนตรดาว     มโนธรรมกิจ  053-265203 - 242 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ศาลแขวงเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ 
นายสรศักดิ์     ตรีเ็พชร  053-921917 053-266401 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ เชียงใหม่ 
นางสุภิญญา     กองทอง  053-921921 053-921929 242 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ผู้พิพากษาอาวุโสฯ 
นายยงยุทธ     สุเรนทร์รังสิกุล  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายเริงศักดิ์     วิริยะชัยวงศ์  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นางสาวอรุณี     กระจ่างแสง  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายจงศักดิ์     ผดุงทรัพย์  053-890480-1 -
10 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายอลิศรา     มานะจิตต์  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
11 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายวงการ     ช่วยพนัง  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
12 

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายสมศักย์     ธรรมชัยเดชา  053-890480-1 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
13 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นายเวียง     ขวัญอ้นอินทร์  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นางสาวรัชนี     ไชยแก้วเมรุ์  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
15 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นายพิศณุ     ตันบัวคลี่  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นายเดชา     คำสิทธิ  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
17 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นางกาญจนา     สิงห์ไฝแก้ว  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
18 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานฯ ภาค5 
นายธนศร     สังวรเวชชภัณฑ์  053-112507 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 

เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 
นายณัษฐพงษ์     พรหมมินทร์  053-890478 - อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
20 
ศาลจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุมิตรา     สุวรรณวงศ์  053-112526 ต่อ 102 - ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 95 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
21 
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 
นายลาชิต     ไชยอนงค์  053-112525
053-890480-1
- อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
22 

ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 
นางนงนาถ     พัฒนา  053-890481 053-112527 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
23 
สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 
นายโอภาส     อนันตสมบรูณ์  053-112331 - ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
24 
ศาลจังหวัดฝาง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง 
นายสมศักดิ์     ทิมพิทักษ์  053-451151 053-451172 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
25 
ศาลอุทธรณ์ ภาค 5

ประธานศาลอุทรธรณ์ ภาค 5 
นายชำนาญ     รวิวรรณพงษ์  053-921999 - ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
26 
ศาลปกครองเชียงใหม่

อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
นายฤทัย     หงส์สิริ  053-107999 053-107997 เลขที่ 333 ถ.โชตนา (บริเวณศูนย์ราชการ) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
27 
สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
นายศรณรงค์     นิลสาริกา  053-225901 053-221697 22 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
28 
สำนักงานศาลยุติธรรม

หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ 
นางนันทยา     นพสรอมรกิจ  053112526 ต่อ 102 - เลขที่ 95 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ยุติธรรม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
นายธวัช     พันมา  053-112314 053-112315 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
นายเทพพรหม     อ่อนสีบุตร  053-112090-1 053-235285 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
นายไพบูลย์     เมฆมานะ  053-284840 053-273454 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
นายวิชัย     ไชยมงคล  053-112468-9 053-112470 สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมราชทัณฑ์
เรือนจำกลางเชียงใหม่

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ 
นายสมศักดิ์     สาระหงส์  053-122401-2 053-122400 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 122 หมู่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
นางบุษบา     ศักรางกูร  053-122340 053-122341 142 ถ.โชตนา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50300 
เรือนจำอำเภอฝาง

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง 
นายสมคิด     ปริมิตร  053-451260 053-453509 500 หมู่ 3 ถ.สันอุดม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวสุมาลี     ญาณภาพ  053-299934 053-299934 309 หมู่ 3 ต.แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ 
นางสาวศิริประกาย     วรปรีชา  053-297043 053-299952 158 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
10 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3

ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3 
นางอุดมสิน     ธรรมสุวินัย  053-217104-5 053-217106 อาคารเลขที่ 47/15-17 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

อัยการสูงสุด

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานอัยการภาค 5

อธิบดีอัยการภาค 5 
นายสัญชัย     กรุงกาญจนา  053-112556 053-890699 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 
นายสุรศักดิ์     ตรีรัตน์ตระกูล  053-112557 053-112558 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ 
นายพิชิต     เจริญเกียรติกุล  053-112569 053-112570 สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ อาคารสำนักงานอัยการภาค 5 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคดีแรงงานภาค 5

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 
นางสาววรจนา     เหมะกรม  053-112555 053-112835 อาคารสำนักงานอัยการภาค 5 ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวนวรัตน์     เสนะวัต  053-112559-60 053-890036 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
นางนวรัตน์     เสนะวัต  053-112565-6 053-112566 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (รก.) 
นายเกียรติศักดิ์     ไตรแสงรุจิระ  053-246905 053-246905 11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
นายมานพ     จันทรนิกูล  053-112564 ต่อ 121 053-890036 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

อัยการจังหวัดฝาง 
นายเวโรจน์     วงษ์สุรกูล  053-451414 053-451414 479 หมู่ 3 ถ.สันอุดม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 

กลาโหม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 
พล.ต.ทำนุ     โพธิ์งาม  053-369695 053-369695 บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 
พล.ต.อรรคเดช     ครุธเวโช  053-969100-11 053-969113 172 ถนนฝาง-แม่สรวย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 
พ.อ.อภิรัชฎ์     รามนัฎ  053-455244 053-455244 300 บ้านทุ่งละคร ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
กรมกองทัพบก
มณฑลทหารบกที่ 33

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
พล.ต.โกศล     ประทุมชาติ  053-260233 053-245996 285 ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
กองพลทหารราบที่ 7

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
พล.ต.สุทัศน์     จารุมณี  053-298817 053-298817 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
กองกำลังผาเมือง

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง 
พล.ต.กษิดิศ     หลักกรด  053-211054(19) 053-210195 182/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.อ.สุขเกษม     สุทธิวานิช  053-221714 053-221714 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมทหารราบที่7

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 
พ.อ.จรัส     ปัญญาดี  053-241857 053-241857 285 ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 
พ.ท.ยุทธพงศ์     กลันทะกะสุวรรณ  053-249057 053-249057 285 ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
10 
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 
พ.ท.ชายชาญ     ธีรพิเชฐพงศ์  053-293201 - ค่ายพิชิตปรีชากร 222 ม.13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
11 
กรมรบพิเศษที่ 5

ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 
พ.อ.ชาตรี     กิตติขจร  053-297801 053-297802 202 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 
12 
กองพันรบพิเศษที่1 กรมรบพิเศษที่ 5

ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 
พ.ท.เรวัตร     สายศร  053-862677 - 005/1 หมู่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
13 
กองพันรบพิเศษที่ 2

ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 
พ.ท.เจษฎางค์     แสนทน  053-862680 - เลขที่ 005/2 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180  
14 
การสัตว์ทหารบก
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3

หัวหน้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 
พ.อ.ชิต     แตงปรก  053-297372 - 54 หมู่ 6 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
15 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 
พ.ท.ประณต     ศิริพันธ์  053-112389 053-112389 163 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
16 
กองพันพัฒนาที่ 3

ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
พ.ท.ธานี     พูนสวัสดิ์  053-213182 053-121182 178 ม.8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
17 
กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง 
พ.ท.เฉลิมชาติ     สุขเกษ  053-120069-70 053-120070 103 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
18 
สถานีวิทยุ รด. เชียงใหม่

หัวหน้าสถานีวิทยุ รด. เชียงใหม่ 
พ.ท.สุชาติ     ชุ่มลือ  053-222645 053-222645 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 
กองบิน 41

ผู้บังคับการกองบิน 41  
นาวาอากาศเอกชาตินนท์     สท้านไผท  053-277710 053-201388 10 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
20 
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 013 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 013 เชียงใหม่ 
น.ท.จรัสชีพ     เรืองประชา  053-277207 053-277207 69 ม.3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
21 
กรมอุทกศาสตร์
สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
นาวาเอกจักรกฤช     มะลิขาว  053-221114 053-225266 ถ.ครูบาศรีวิชัย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
22 
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 จ.เชียงใหม่ (ส.ทร.11เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม่(ส.ทร.11 เชียงใหม่) 
น.ต.ธงชัย     จันทร์มิตร  053-498327 053-498327 9 หมู่ 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
23 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
ร.ท.วันชัย     คงสมพจน์  053-225279 - 187 หมู่ 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
24 
สำนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา)

หัวหน้าสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา) 
พ.อ.สืบสกุล     บัวระวงศ์  053-112888 - เลขที่ 230 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 
25 
-
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่(ฝ่ายทหาร)

รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
พล.ต.กรีพล     อุทิตสาร  053112721 - ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

การต่างประเทศ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
กรมการกงสุล
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 
นางสาวพักตร์วิภา     อาวิพันธุ์  053-891535-6 053-891534 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ตำรวจแห่งชาติ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 5

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์     ธีระสวัสดิ์  053-140008 053-140010 ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตพงษ์สักก์     เชื้อสำบรูณ์  053-140003 ต่อ 5300 - ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตทรงธรรม     อัลภาชน์  053-140004 ต่อ 5200 - ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตปชา     รัตนพันธ์  053-140002 ต่อ 5678 - ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตประหยัชว์     บุญศรี  053-140002 - ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตติณภัทร     ภุมรินทร์  053-140005 ต่อ 5678 - ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ตจำลอง     น้อมเศียร  053-140012 (5005
5006)
- ตำรวจภูธรภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พล.ต.ต.มนตรี     สัมบุณณานนท์  053-245577 053-247180
242773
490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.สุวัฒน์     แก้วดวงโต  053-247179 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
10 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.กิตติสาร     แก้วประดับ  053-262272 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
11 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.เชวงชัย     ธีระกุล  053-262274 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
12 

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์     หลาวทอง  053-26272 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
13 

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.วีระวุฒิ     เนียมน้อย  053-262276 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
14 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.มณฑป     แสงจำนง  053-262275 - 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
15 
ตำรวจภูธรภาค 5
สภ.เมืองเชียงใหม่

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.อักษร     วงศ์ใหญ่  053-277454 - 169 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
16 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.สารภี

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสารภี 
พ.ต.อ.ยุทธนา     แก่นจันทร์  053-423330 053-321190 46 ม.3 ต.ยางเนิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
17 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.หางดง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดง 
พ.ต.อ.วุฒิไกร     ฦาชา  053-442757 ต่อ 301 053-441802 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
18 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.สันป่าตอง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง 
พ.ต.อ.ธษณุ     อุณหาเสรี  053-311157 053-311123 422 หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
19 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่ริม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม 
พ.ต.อ.สมชัย     อินทรโสตถี  053-297040 - สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
20 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.สันทราย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย 
พ.ต.อ.บุญลือ     เอี่ยมใย  053-491866 053-491949 สถานีตำรวจภูธร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
21 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ดอยสะเก็ด

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด 
พ.ต.อ.วีระยุทธ     ประสพโชคชัย  053-491490 053-495491 178 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
22 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.สันกำแพง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง 
พ.ต.อ.อนุรักษ์     กิจประเสริฐ  053-331896 053-332452 113 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
23 
สภ.แม่แตง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่แตง 
พ.ต.อ.เอกชัย     พิมลศรี  053-471321 053-471317 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
24 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.พร้าว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพร้าว 
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์     ภัทรพงศ์สินธุ์  053-475309 053-475312 110 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
25 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ฝาง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝาง 
พ.ต.อ.สุรกิจ     ศรีมนัส  053-452001 053-451148 551 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
26 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่อาย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย 
พ.ต.อ.สุรชัย     ศุภยศอมร  053-459031-3 053-459032 193 หมู่ 4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
27 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.เชียงดาว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว 
พ.ต.อ.ชัยวัฒน์     พรหมสุข  053-455081
053-455082-3
053-455181 100 หมู่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
28 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.เวียงแหง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง 
พ.ต.อ.วินัย     สุขศิริ  053-477066 053-477066 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  
29 
สภ.ไชยปราการ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ 
พ.ต.อ.ธวัชชัย     เทพบุญ  053-457011 053-457120 36 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
30 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ฮอด

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฮอด 
พ.ต.อ.วิจิตร     การิยา  053-461104 053-461101 557 หมู่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
31 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่แจ่ม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม 
พ.ต.อ.อนุ     เนินหาด  053-485110 053-485110 55 หมู่ 4 ต. ช่างเคิ่ม อ.แม่แจ่ม จว. เชียงใหม่ 50270  
32 
ตำรวจภูธรภาค 5
สภ.จอมทอง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง 
พ.ต.อ.วิสุทธิ์     พุ่มจันทร์  053-341193 053-341194 164 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
33 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ดอยเต่า

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า 
พ.ต.อ.กำพล     ไชยคำวัง  053-469113 053-469113 146 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
34 
สภ.แม่กา(อ.ดอยเต่า)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่กา 
พ.ต.ท.ธงชัย     กรรณิกา  053-366204 053-366204 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
35 
สภ.แม่โป่ง(อ.ดอยสะเก็ด)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง 
พ.ต.ท.กัมปนนท์     แก้วโมลา  053-840731-2 053-840732 6 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
36 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.อมก๋อย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย 
พ.ต.อ.มานพ     พิมสาร  053-467116 - 243 หมู่ 1 ถ.เจริญทัศนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
37 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.สะเมิง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเมิง 
พ.ต.อ.ธรรมนูญ     ประยืนยง  053-487091 053-487090 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
38 
สภ.แม่ตื่น(อ.อมก๋อย)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น 
พ.ต.ท.ณรงค์ธรรม     รัตนวิมลเมือง  053-903963 053-903963 126 หมู่ 1 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
39 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่วาง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วาง 
พ.ต.อ.อุดม     ธุระงาน  053-928030 053-928030 184 ม.1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
40 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ดอยหล่อ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ 
พ.ต.อ.มนตรี     พงษ์ทัดศิริกุล  053-369566 053-369566 200 หมู่ 5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
41 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่ออน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ออน 
พ.ต.อ.ธีย์สรณ์     บุญญธรรมกุล  053-859452 053-859452 136 หมู่ 9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
42 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่ปิง(อ.เมือง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง 
พ.ต.อ.สมศักดิ์     จินาศักดิ์  053-140222 053-140223 191 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
43 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์(อ.เมือง)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
พ.ต.อ.ดุลเดชา     อาชวะสมิตตระกูล  053-219226 053-219230 193 หมุ่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
44 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ช้างเผือก(อ.เมือง)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก 
พ.ต.อ.กิตติสินธุ์     คงทวีพันธ์  053-218444-5 053-218443 199 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
45 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.แม่แฝก(อ.สันทราย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่แฝก 
พ.ต.อ.วิชาญ     ชูฤทธิ์  053-848604-11 053-848605 143 หมู่ 14 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
46 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.บ่อหลวง(อ.ฮอด)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง 
พ.ต.อ.ปภาณ     สุจินตะเดชา  053-211666 053-229033 ถ.เชียงใหม่-แม่สะเรียง หมู่ 4 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
47 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.หนองตอง(อ.หางดง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองตอง 
พ.ต.อ.สายัณห์     จันทร์แจ่มกระจ่าง  053-464214 053-464214 242 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340 
48 
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5

สว.ส.ทล.4 กก. 5 บก.ทล. 
พ.ต.ท.จามร     ทองพรรณ  053-242441 053-240289 1 หมู่ 4 ต. ท่าศาลา อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 
49 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.โหล่งขอด(อ.พร้าว)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจโหล่งขอด 
พ.ต.ท.วิชาธร     ผิวพรรณ  053-257342 053-257343 93 หมู่ 4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
50 
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้กำกับการกองกำกับการ 5 
พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์     จีระเศรษฐ  053-046620
053-046614
053-046620
053-046614
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายนเรศวรมหาราช) 231 ม.11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
51 
สถานนีตำรวจแห่งชาติ
สภ.นาหวาย(อ.เชียงดาว)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหวาย 
พ.ต.ท.สวัสดิ์     หล้ากาศ  053-046362 053-261449 171 หมู่ 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
52 
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ

รองผู้กำกับการกองกำกับการ 5 
พ.ต.ท.ประภัตร     สุมาลัย  053-046620
053-046614
053-046620
053-046614
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายรเรศวรมหาราช) 231 หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
53 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภ.ป่าแป๋(อ.แม่แตง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ 
พ.ต.ท.วสันต์     ปานสังข์  053-047585 053-317456 138 หมู่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50180 
54 
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ

รองผู้กำกับการกองกำกับการ 5 (ส่วนภูมิภาค) 
พ.ต.ท.ถวัลย์     บุญสูง  053-046620
053-046614
053-046620
053-046614
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายนเรศวรมหาราช) 231 หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  
55 
ตำรวจแห่งชาติ
งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์     ภัทรพงศ์สินธุ์  053-234051 - ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
56 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

(รรท.) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 
พล.ต.ต.บัณฑิต     ตุงคะเศรณี  053-121323 053-121324 314 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
57 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.รุจพงศ์     สารวนางกูร  053-142788 053-142787 71 หมู่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
58 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ชญา     เขตต์สันเทียะ  053-277190 ต่อ (101) 053-277190 ต่อ (105) 60 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
59 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
พล.ต.ต.อำนวย     พวกสนิท  053-297480 053-298058 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
60 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รอง ผบก.ตชด.ภาค 3(1) 
พ.ต.อ.สาธิต     เกตานนท์  053-297338 - กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
61 

รอง ผบก.ตชด.ภาค 3(2) 
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์     ลิ้มเฉลิมฉัตร  053-297480 - กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
62 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รอง ผบก.ตชด.ภาค 3(3) 
พ.ต.อ.รุ่งสุริยา     เผือกประพันธ์  053-297480 - กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
63 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 
พ.ต.อ.ชัยณรงค์     สุตสาม  053-012924 053-498361 182 หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
64 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รอง ผกก.ตชด.ที่ 33 (1) 
พ.ต.ท.นิตินัย     สุขะวิริยะ  053-012924 - 182 หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
65 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รอง ผกก.ตชด.ที่ 33 (2) 
พ.ต.ท.จักรรินทร์     ถ้ำแก้ว  053-012924 - 182 หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
66 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รอง ผกก.ตชด.ที่ 33 (3) 
พ.ต.ท.บงการ     เจริญสุข  053-0012924 - 182 หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
67 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ผู้กำกับการ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
พ.ต.อ.ธนัญชัย     เพียรช่าง  053-249905-6 - สถานีตำรวจท่องเที่ยว 196 หมู่ 1 ถ.ศรีวิชัย ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
68 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
พ.ต.ท.อัศวธรณ์     วงศ์สวัสดิ์  053-212146-8 053-212147 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 196 หมู่ 1 ถ.ศรีวิชัย ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
69 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่

สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ 
พ.ต.ท.จามร     ทองพรรณ  053-242441 053-240289 1 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
70 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 1

สารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 
พ.ต.ท.มะนิตย์     ปลัดศรีช่วย  053-277070 053-277070 73 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
นายไพโรจน์     บุญลือ  053-112492 053-112493 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์     เอี่ยมอนันชัย  053-275463 053-275463 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 
นายอดิศร     ฟุ้งขจร  053-277043 053-277043 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สนง.ส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

ผจก.สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 
นายพงศ์ศักดิ์     อริยจิตไพศาล  053-247282 053-247272 158 ถ.ทุ่งโฮเทล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000 
รัฐวิสาหกิจ
สนง.บริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผอ.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ 
นายศรายุทธ์     อภิญญาวัชรกุล   053-261174-5 ต่อ 4292 053-261197 494/2 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ( e-mail : sarayut.a@cattelecom.com ) 
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่  
นายณรงค์ศักดิ์     ไชยศรี  053-261174 – 5 ต่อ 4210 053-261174-5 ต่อ 4259 492 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ( e-mail : narongsak.c@cattelecom.com ) 

คมนาคม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
กรมทางหลวง
สำนักทางหลวงที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 1 
นายก้องเกียรติ     จันทร์หิรัญ  053-277608 053-278236 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
นายสิทธาฤทธิ์     ปรีดานนท์  053-278700 053-277017 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
นายนายรังสรรค์     สุขชัยรังสรรค์  053-260084 053-260324 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

ผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
นายวิจารย์     ขุนเสถียร  053-891124 053-891446 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 199 ม.4 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
นายชาญชัย     กีฬาแปง  053-278265 053-278265 192 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
กรมทางหลวงชนบท
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
นายอารักษ์     เทพศิริ  053-221646 053-222190 118/4 ซ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงใหม่ 
นายอภิสิทธิ์     คำภิโร  053-357437-8 053-357439 189 ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
กรมเจ้าท่า
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 
นายสมพงษ์     จิรศิริเลิศ  053-357437-8 053-357439 189 ม.3 ซ.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

ผอ.สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 
นายอภินันท์     โปราณานนท์  053-835010 - 264 ม.2 ต.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
10 
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม่ 
นายอภิสิทธิ์     คำภิโร  053-357437-8 053-357439 189 ม.3 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
11 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
นาวาอากาศเอกวิสูธ     จันทนา  053-922345 053-277284 60 หมู่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

สำนักนายกรัฐมนตรี

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
นายณรงค์     ทรงอารมณ์  053-112671 - ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
นางวิลาวัลย์     ตันรัตนกุล  053-112-689-92 053-112689 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 
นางดวงมาลย์     ศรีกิจวิไลกุล  053-283734 053-283738 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายภาณุฉัตร     สวัสดิชัย  053-112740 053-112741 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวชนิสา     ชมศิลป์  053-819105 053-275294 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่(ช่อง11)

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม(ช่อง 11) 
นางสาวศศิวิมล     พงศ์ปรีชา  053283741 053283743 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่

นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่ 
นายปรินันท์     โมกขสุวรรณ  053-357061 053-357062 สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง 
นางสาวมัณฑนา     อาษากิจ  053-453538 053-451632 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง 594 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 

พลังงาน

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักวิชาการพลังงานเขต 6

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 6 
นายธีรศักดิ์     จรัสศรีวิสิษฐ์  053-112588-91 053-112588 อาคารสำนักวิชาการพลังงานเขต 6 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
นายชำนาญ     กายประสิทธิ์  053-112034 053-112033 อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมพัฒนาพลัังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ 
นายไวยเวทย์     นาเอก  053-499032
053-353064
053-499031 147 ม.8 หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ 2

หัวหน้าสำนักงานประจำฐานปฏิบัติงานเชียงใหม่ กฟผ. 
นายอดิศร     สุขะตุงคะ  053-235704 ต่อ 5400
5409
- 117 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ศึกษาธิการ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 
นางเบ็ญจา     เสมวงษ์  053-904137 053-904137 90/27/1 ถ.สุริยวงค์ ต.หายยา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50100 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา

ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
นายอาทิตย์     วิบูลชัย  053-217708 ต่อ 731 053-221599 ต่อ 740 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 
นายประเทือง     ทรัพย์เกิด  053-221413 053-214575 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
-     -  053-112333 ต่อ 111
053-112649
- ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
นายรตนภูมิ     โนสุ  053-465555-6 - 259/1 หมู่1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
นายทวนทอง     ศรีสวัสดิ์  053-452021 (ต่อ03) 053-451147 397/7 ม.5 ถ.เจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
นายทวี     อุปสุขิน  053-311351
053-823222
053-311278 134 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต5

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
นายพรชัย     โพคันโย  053-461089 053-461089 404 ถนนฮอด - วังลุง หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
นายภิญโญ     จันทรวงศ์  053-112974-5 053-112976 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
10 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
นายเดช     ศิรินาม  053-341375-6 053-341744 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
11 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ 
นายศุภกร     ศรีศักดา  053-121177 053-121179 157 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  
12 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
นายเอนก     ไชยวงค์  053-112235 053-112234 353 หมู่ 8 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
13 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
นายอดิสรณ์     พวงทอง  053-121131 053-121133 154 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

วัฒนธรรม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสิริยา     บุญญศิริพฤกษ์  053-112595-6 053-112595-6 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมศิลปากร
สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
นายสุพจน์     พรหมมาโนช  053-222262 053-217223 451 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ดร.กษมา     ประสงค์เจริญ  053-271596
053-283561-2
- วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 1 ถ.สุริวงศ์ ซ.5 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
นางสาวดวงกมล     ยุทธเสรี  053-221308 053-408568 451 ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

หน.หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 
นางสาวศิริพร     ภาณุรัตน์  053-281424 053-281425 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 
นางสาวสุคนธ์ทิพย์     จันทะลุน  053-278322 053-808550-1 20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

แรงงาน

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
นางอัฉรา     บัวทอง  053-016850-3 053-3016859 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
นายมนูญ     สุขศรีจันทร์  053-112621 - 3 053-112621
112623
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
นายประพันธ์     วิศิษฏจินดา  053-112744-6 053-112623 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวทัศนีย์     นนทจิต  053-112630 - ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
นายธรรศณัฏฐ์     นุชแสงพลี  053-890472-3 053-112720 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่) ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
นายสุเมธ     โศจิพลกุล  053-121002-4 053-121001 335 หมู3 บ้านศาลา ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
นายประสาร     ทัศการ  0 5333 0095 0 5333 0093 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 

พาณิชย์

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)

ผู้อำนวนการสำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 
นางขวัญนภา     ผิวนิล  053-216350-1 053-215307 29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
นางนิยดา     หมื่นอนันต์  053-112668-9 053-112670 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมการค้าต่างประเทศ
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)

ผอ.สนง.การค้าต่างประเทศเขต1เชียงใหม่ 
นายวรานนท์     ทมิฬศักดิ์  053-274671 053-277901 ถ. สนามบิน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่

การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
นาง-     -  053-112659 053-112660 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
นายสุรชัย     สังข์ศรีแก้ว  053-836060-1 053-836059 257 หมู่ 13 ถ.สันป่าตอง-แม่วาง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวกรรณิการ์     มีผล  053-112736-7 053-112738 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50303 
กรมส่งเสริมการส่งออก
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
นางขวัญนภา     ผิวนิล  053-216350-1 053-215307 29/19 ถ.สิงหภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

การท่องเที่ยวและกีฬา

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุธน     วิชัยรัตน์  053-112325 ต่อ 11 053-112325 ต่อ 18 อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 50300 
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ 
นายจารุวัฒน์     สัตยานุรักษ์  053-226102
053-211446
053-213269
053-213269 68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือเขต 1

นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือเขต 1 
นายสุธน     วิชัยรัตน์  053-204602
053-204485
053-271473 414/20-21ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 
นายวิสูตร     บัวชุม  053-248604-5 053-248606 105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 
นายพลัฏฐ์     สุวรรณเมธาการ  053-112301-3 053-112299 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 185/1 หมู่ 5 ถ.ซีเกมส์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 

อุตสาหกรรม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
นางจันทรรัตน์     ปิยพัทธไชย์  053-112316-7 053-112318 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3

ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 
นายไพรัตน์     เตชะวิวัฒนาการ  053-221385 (ต่อ11) 053-225184 เลขที่ 18 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
นายเจตนิพิฐ     รอดภัย  053-245361-2 053-248315 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ 
นางนิชาภา     แจ้งไพร  053-304501-2 053-304499 128 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
นายศักดิ์ชัย     เหลืองสถิตกุล  053-203397 053-203404 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนสปาร์ค ห้อง 108-110 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
ศุนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา)

ผู้อำนวยการ ศุนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) 
นางรมิดา     แกรนด์สแตน  053-210872 053-210872 สวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
นางศิริวรรณ     ถาวร  053279264 ต่อ 111 053279264 ต่อ 104 เลขที่ 130 หมู่ที่ 12 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 51000 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
-     -  053-112716 053-112718 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุเมษ     สายสูง  053-112485-6 053-112491 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนน.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ 
นางฉวีวรรณ     ไพโรจน์กุล  053-279264 ต่อ 101 053-279264 ต่อ 108 130 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
นางจิราพร     เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้  053-121157-8 053-121160 63/1 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
นางมิ่งขวัญ     วีระชาติ  053-278573 053-281206 เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 
นางพัฒนาพร     ณ ถลาง  053-047337-8 053-047338 112 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุรีย์พร     ชูสุข  053-121161-3 053-121162 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
10 
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุรศักดิ์     หนูพรหม  053-469098
053-833013
- 98 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
11 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน

ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
นางประณมพร     วชิรถาวรชัย  053-104144 053-842775 303 หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
12 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวพลอยพรรณ     พลอยทับทิม  053-121036 053-121164 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
13 
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1

หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 
นางสาวกัญชัช     ทองดีแท้  053-329800 053-329799 12/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
14 
บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่

หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
นายอนวัชช์     ไทยขวัญ  053-448199 053-904639 บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 155 หมุ่ที่ 5 ซอยไชยเรืองศรี 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
15 
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2

หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
นายกฤษดา     สมบูรณ์  053-329798 053-329601 12/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ 50000 

สาธารณสุข

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ร.อ.ภูรีวรรธน์     โชคเกิด  053-222666 053-211740 10 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
น.พ.ธำรง     หาญวงศ์  053-999200 ต่อ 9201 - 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
นางวราพร     วันไชยธนวงศ์  053-121121-2 053-121124-5 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 
นายชวลิต     นิลวรางกูร  0-5328-5355 0-5328-5364 เลขที่ 6 อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 ชั้น 2 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
กรมสุขภาพจิตที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) 
น.พ.มนตรี     นามมงคล  053-280556 053-203676 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โรงพยาบาลสวนปรุง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
นพ.ศิริศักดิ์     ธิติดิลกรัตน์  053-273953 053-276153 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
น.พ.สมัย     ศิริทองถาวร  053-908300 053-908300 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
กรมการแพทย์
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (รักษาการ) 
นายแพทย์สมบรูณ์     ทศบวร  053-920200 ต่อ 333 - 2 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์

ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) 
นพ.วรพงษ์     สำราญทิวาวัลย์  053-268037-44 0 5337 2732 182 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 
10 
กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) 
นายถาวร     ขาวแสง  053-112220 053-112220 191/1 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
11 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ 
นายธีรศักดิ์     สุภาไชยกิจ  053-112188-90 053-112194
053-112088
191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
12 
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (รก.) 
นพ.สุรพันธ์     แสงสว่าง  053-272740 ต่อ 303 053-274014 51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
13 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผอ.กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ท.ญ.ศันสณี     รัชชกูล  053-140141 053-140143 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
14 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่

-     -  053-276856 - 50 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
15 
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
นายวิทยา     หลิวเสรี  053-140774 053-140773 447 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
16 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 เชียงใหม่

หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 เชียงใหม่ 
นายมานิตย์     อิณสุพรรณ  053-299831 053-299719 ม.3 ต.ริมเหนีอ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

การคลัง

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
ศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์บริการจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายอภิชา     ประสงค์ธรรม  053-112015 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังเขต 5

คลังเขต 5 
นางญาณี     แสงศรีจันทร์  053-112482-4 053-112483 สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสัญญา     ไชยเชียงของ  053-112398-401
053-112882-3 ต่อ 324
053-112398-401
053-112882-3 ต่อ 305
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 
ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ     เรืองภัทรกุล  053-112694 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายปัญญา     สวนจันทร์  053-896055 ต่อ 1991 - ศาลากลาง ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50340 
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 1 
นางสาวศิริพิมล     ศรีธนาอุทัยกร  053-224237-8 053-221098 52 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
กรมศุลกากร
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 
นายเสรี     ไทยจงรักษ์  053-281785-6 053-281787 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 60 หมู่ 3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
นางสาวฉวีวรรณ     ชัยกิจมงคล  053-270660-1 053-270660 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ด่านศุลกากรเชียงดาว

นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
นายวัลลภ     วุฒาพาณิชย์  053-455187-8 053-455188 279 ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
10 
กรมสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนายการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
นางสดศรี     พงศ์อุทัย  053-240486 (ต่อ102) - 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
11 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 
นายเกรียงไกร     พัฒนาภรณ์  053-112394 053-112394-5 ต่อ 27 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่(หลังเก่า) ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
12 
กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรภาค 8

สรรพากรภาค 8 
นายชวลิต     ชื่นจิตต์ศิริ  053-112363 ต่อ 332 053-112359 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารเดิม) ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
13 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
นายชาตรี     ตันติวาณิชกิจ  053-112409 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
นายชาตรี     ตันติวาณิชกิจ  053-112432 053-112730 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
15 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 เชียงใหม่ (คปภ.ภาค 1)

ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาคอาวุโสสำนักงาน คปภ. ภาค 1(เชียงใหม่) 
นางสายขวัญ     เกตุคำ  053-112730-1 053-112730-1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 
ธนาคารออมสินภาค 8

ผู้อำนวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
นายกิตติภูมิ     แพ่งพิพัฒน์  053-116270-3 - 4 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
17 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่

ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ 
นายนิพนธ์     อรุณทิพย์ไพฑูรย์  053-246469-71 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ 260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
18 

ผู้จัดการเขต 
นายพงศกร     ตุลานนท์  053-246469-71 053-246469 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ 260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

เกษตรและสหกรณ์

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมพล     แสนคำ  0-5311-2478-9 053-112481 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสิทธิพงษ์     ขำเดช  053-324015 053-324017 65 หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวหนึ่งหทัย     ตันติพลับทอง  053-275051 053-275051 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
นายนคร     มหายศนันท์  053-114096-7 053-114097 339 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 
นายจานุวัตร     เลิศศิลป์เจริญ  053-243984
053-242822 ต่อ 179
053-245429
053-245421
27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โครงการชลประทานเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
นายเจนศักดิ์     ลิมปิติ  053-112200-1 053-112203
053-611841
186/4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวง อุดมธารา

หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง 
นายวุฒิชัย     รักษาสุข  053-865685 053-865680
053-865929
152 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 
นายรังสิต     จันทร์ศิริปิติกุล  053-470820-1 053-471659 199 หมู่ 2 ต. แม่แตง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
นายประพนธ์     เครือปาน  053-470150-1 053-842366 105 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่50150 
10 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
นายสุรัช     ธนูศิลป์  053-389228-9 053-389163 237 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50150 
11 
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน 
นายพลชัย     กิจขจร  053-248925 053-262683 27/30 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
12 
ศูนย์ปฎิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1

ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการเครื่องจักรกล 
นายมานิตย์     ปลั่งสมบัติ  053-495191 053-495508 ตู้ ปณ.3 เลขที่ 152 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
13 
โครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 1

หัวหน้าโครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 1 
นายสมเดช     ภู่ทิม  053-224192 053-224192 9/30 ถ.โชตนา ซอย 12 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  
นายสมพงษ์     ทองสถิตย์  053-112663 053-112664 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
15 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
นางสาวถนอมจิตต์     ท้าวแดนคำ  053-112666 053-890739 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวิศณุพร     รัตนตรัยวงศ์  053-498428 053-498556 90 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
17 
กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
นายบรรจง     จำนงศิตธรรม  053-810220 053-810220 65 อาคาร 3 ชั้น 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
18 
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพงษ์ศิริ     ประสพสุข  053-904013 053-904013 ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น2 จ.เชียงใหม่ 50000 
19 
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง 
นายชนนวัช     อุตสาสาร  053-104540 053-104540 1 หมู่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200 
20 
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 
นายกิตติวัฒน์     อินทรวิชัย  053-216198 053-216198 133 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
21 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
นายอนุสรณ์     พรชัย  053-121318 053-121319 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
22 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
-     -  053-328470-1 053-328470 เลขที่ 65 อาคาร 3 ชั้น 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
23 
กรมปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ปศุสัตว์เขต 5 
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์     เฮงแสงชัย  053-892457 053-892456-7 170 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
24 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
นายชาตรี     ประทุม  053-311836 053-311973 1 หมู่ 13 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
25 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุรเดช     สมิเปรม  053-892514 053- 892623 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
26 
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ 
นายปิยฉัตร์     สุริกัน  053-892453 053-892453-4 122/54 หมู่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
27 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
นายสุวิทย์     เชษฐ์รตานนท์  053-498590 - 176หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
28 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุมิตรา     อภิชัย  053-234186 053-251763 66 ถนนวังสิงห์คำ ซอย 1 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
29 
กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
นายนายชยุต     ราชาตัน  053-121174 053-121000 164 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
30 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 
นายินิพนธ์     อุดปวง  053-121171 053-121169 230 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
31 
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 
นางสุพัตรา     บุตรพลวง  053-890103 053-121173 164 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
32 
กรมวิชาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 
นายอุทัย     นพคุณวงศ์  053-114121-5 053-114126-8 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 255 หมู่3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ที่อยู่ส่งไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 170 ปทฝ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 
33 
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
นายสุทัด     ปินตาเสน  0-5349-8536-7 0-5349-8863 80 หมู่ 12 ต. หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
34 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
นายสมคิด     รัตนบุรี  053-114133-6 053-114072 313 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230 
35 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
นายมานพ     หาญเทวี  053-451441-2 053-451443 15 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
36 
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 
นายสนอง     อมฤกษ์  053-114119 053-2933018 235 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
37 
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่

หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
นายเจตนิพันธิ์     สิงหวิสัยธร  053-277182 053-201569 70 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
38 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ 
-     -  053-114062 053-430367 401 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จั่งหวัดเชียงใหม่ 50230 
39 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
นาย-     -  053-311334 - ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ หมู่3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
40 
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 
นายจิตกร     นวลแก้ว  053-378093-4 - 202 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ 50250 
41 
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
นายชาตรี     บุญนาค  053-224679 053-211868 เลขที่ 13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
42 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายประทีป     เอี่ยนเล่ง  053-282823 053-282872 118/1 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
43 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน)

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน) 
นางสุภาวรรณ     กิตติพัฒนวิทย์  053-292233 053-292233 167 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220 
44 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (ผึ้ง)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (ผึ้ง) 
นางอาทิตยา     แสงมณี  053-431262 053-430762 428 หมู่ 1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
45 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
นายพรสิทธิ์     รังสิมันตุชาติ  053-248072 - หมู่5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
46 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่(ฝาง)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่(ฝาง) 
นายจำรอง     ดาวเรือง  053-451441-3 053-451443 ตู้ปณ.15 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
47 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ดร.สุณิสา     นิรันตรายกุล (รก.)  053-114195-6
053-114196
053-114110-6 225 หมู่3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
48 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 
นายศร     ธีปฎิมากร  053-224671 053-221027 195 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
นายชานนท์     คำทอง  053-112725-6 053-112674 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
นายระพีศักดิ์     มาลัยรุ่งสกุล  053-218032-4 (ต่อ111) 053-218032 118/4 หมู่ 2 ถ.อนุสาวรีย์สิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
นายกมลไชย     คชชา  0563-276100 ต่อ 101
053-272226
053-274431 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 
ส่วนจัดการต้นน้ำ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ 
นายมงคล     สืบค้า  053-221095 053-222485 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ 
นายธนวัฒน์     ทองตัน  053-277393 053-329393 190 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 
นายอดิเรศ     สิทธิโรจนกุล  053-939398 - 102 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่

ผจก.สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ 
นายสวัสดิ์     ตวงรัตน์หรดี  053-241019 053-244809 291 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
นายอนันต์     สอนง่าย  053-818348 053-819349 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
นายอัมพร     ปานมงคล  053-210244 053-212065 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
10 
อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา 
นายศรัฒน์     เธียรสว้สดิ์  053-479079 - ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
11 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง 
นายจักรกฤษ     เสรีนนท์ชัย  053-315302 - ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
12 
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 
นายสิทธิชัย     เสรีส่งแสง  053-453517-8 - 224 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
13 
อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง 
นายกันย์     จำนงค์ภัคดี  053-046370-1 - 36 ม.3 บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
14 
อุทยานแห่งชาติแม่วาง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วาง 
นางดวงดาว     เตชะวัฒนาบวร  - - ต.สันติสุข อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50160 
15 
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
นายอโนทัย     เพียรคงชล  089-5558256 - ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
16 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

หัวหน้าอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 
นายกิตติ     ตุลพงศ์  053-317535 - ตู้ ปณ.14 ปณจ.ไชยปรากาม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
17 
อุทยานแห่งชาติออบขาน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน 
นายสุเมธ     สิงห์ขาว  086-1811068 - ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
18 
อุทยานแห่งชาติแม่โถ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่โถ 
นายอารีย์     พวงกิ่งแก้ว  053-818348
085-724039
085-7241039 ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
19 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน 
นายสิทธิ์     วิมาลา  081-8837800 - หมู่ 1 ถ.สะเมิง-วัดจันทร์ ต.แม่สาย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
20 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
นายพรเทพ     เจริญสืบสกุล  053-286729 053-286729 ตู้ ปณ.2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
21 
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
นายกวี     ประสพผล  053-248491 - หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
22 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ 
นายมงคล     สืบค้า  053-276100 ต่อ 152 - ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
23 
วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี 
นายกำจรเดช     ศรีวิลัย  053-479079 - หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 
24 
กรมทรัพยากรน้ำ
ส่วนอุทกวิทยา (สทภ.1)

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่) 
นายวีรวุธ     พรรัตน์พันธุ์  053-465403 053-465403 174 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
25 
สำนักงานคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน

ผอ.ส่วนประสานและบริหารลุ่มน้ำปิงตอนบน 
นายอนันต์     กันตีวงษ์  053-217265 053-217265 118/4 ​ถ​.​อนุสาวรีย์สิงห์​ ​ต​.​ช้างเผือก​ ​อ​.​เมือง​ ​จังหวัดเชียง​ใหม่​ 50300 
26 
กรมป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
นายสมชาย     เปรมพาณิชย์นุกูล  053-820778 053-820778 164 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100  
27 
องค์การสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.องค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ 
นายกาญจน์ชัย     แสนวงค์  053-221179 053-222283 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (อาคารพานิช)

ผู้อำนวยการ 
รองศาสตราจารย์บุญรักษา     สุนทรธรรม  053-225569 053-225524 191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 

หน่วยงานพิเศษ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) 
นายวิฑูรย์     วรโชติพงศ์พันธ์  053-896203 053-896202 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) อาคารห้องสมุด ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เลียบชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชากสากล)

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (กาชากสากล)  
MR.Cedric     Piralla   053 - 321 918 053 - 321 918 36 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ซอย 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8  
นางสาวธรรมลักษณ์     เลิศภัทรพงศ์  053-112463 053-112456-60 ต่อ 2000 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวผาสุข     สุดชูเกียรติ  053-112459 - 60 ต่อ 1101-6 053-112459-60 ต่อ 2208 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นาย-     -  053-112347-51 053-112346 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายเกรียงไกร     พานดอกไม้  053-112347-8 053112-346 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9 เชียงใหม่

ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9 เชียงใหม่ 
นายนเรศร์     ภาชนะพรรณ์  053-805904-5 053-274670 68 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 
นางสาวอรัญญา     จันทร์ชวน  053-112026 053-112027 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ท้องถิ่น

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
เทศบาลตำบลบ้านแม

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม 
นายอมร     กิ่งเกษม  053-835218 - 229/1 หฒุ่ 10 ต.บ้านแม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายบุญเลิศ     บูรณุปกรณ์  053-998333 053-998334 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพิเชฐ     พิศุทธกุล  053-891500-6 - ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมศักดิ์     อุดมศิริธำรง  053-891500-6 - ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายรุจ     วรรณรัตน์  053-891500-6 053-891500-6 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายณรงค์     จักรแก้ว  053-891500-6 ต่อ 555 053-891500-6 ต่อ 555 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสงบ     กันทะแก้ว  053-891500-6 ต่อ 555 053-222795 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวสายชล     โหมดประดิษฐ์  053-891500-6 ต่อ 555 053-891500-6 ต่อ 555 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายกิตติบูรณ์     สุมันตกุล  053-998333 053-998334 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
10 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางแน่งน้อย     พุ่มพวง  053-891500-6 ต่อ 205 053-891500-6 ต่อ 249 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
11 

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายเกียรติชัย     ลออวรากุล  053-891500-6 ต่อ 224 053-891500-6 ต่อ 249 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
12 

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุทัศนีย์     ฟักทอง  053-891500-6 ต่อ 202 053-891500-6 ต่อ 555 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
13 

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
นายเกียรติชัย     ลออวรากุล  053-891500-6 ต่อ 224 053-891500-6 ต่อ 223 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางอัมพา     โพธิ์นิล  053-891500-6 ต่อ 101 053-891500-6 ต่อ 104 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
15 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประชัน     ไชยชนะ  053-891500-6 ต่อ 601 053-891500-6 ต่อ 613 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
นางนงเยาว์     อินทร์แสง  053-891500-6 ต่อ 514 053-891500-6 ต่อ 100 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
17 
เทศบาลนครเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
นายทัศนัย     บูรณุปกรณ์  053-259069 053-876237 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
18 

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายสรวมไชย     มีสมศักดิ์  053-259031 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง 
นางสุรี     ทักษิณิกวร  053-259271 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
20 

ผู้อำนวยการส่วนบริการการคลัง 
นางสุรี     ทักษิณิกวร  053-259016 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
21 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
นายวุฒิศักดิ์     คำปันติ๊บ  053-259075 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
22 

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
นายจิรัฐภาคย์     อิ่นแก้ว  053-259077 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
23 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นางศุภรัศมิ์     จันทร์ต๊ะธง  053-259050 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
24 

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
นายอติชาต     ชูวงศ์  053-259098 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
25 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายดนัย     สารพฤกษ์  053-259122 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
26 

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายรุ่ง     ศรีโพธ์  053-259021 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
27 

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายธัชพล     อภิรติมัย  053-259022 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
28 

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
นายณภัทร     ประเสริฐดี  053-259096 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
29 

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
นายวราวุฒิ     โตคณิตชาติ  053-259000 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
30 

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ส่วนส่งเสริมการศึกษา) 
นายอดุลย์     เครือยศ  053-259207 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
31 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางเยาวเรศ     บุญถม  053-259000 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
32 

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
นางเยาวเรศ     บุญถม  053-259066 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
33 

หัวหน้าแขวงนครพิงค์ 
นายวิทยา     ไชยสาร  053-235847 - สำนักงานแขวงนครพิงค์ 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
34 

หัวหน้าแขวงกาวิละ 
นายชลอ     บุญทอง  053-140382 - สำนักงานแขวงกาวิละ 515 ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
35 

หัวหน้าแขวงศรีวิชัย 
นายรังสิมันต์     บุณยปรรณานนท์  053-259470 - สำนักงานแขวงศรีวิชัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
36 

หัวหน้าแขวงเม็งราย 
ว่าที่ ร.ต.เจษฎา     พงศธรบริรักษ์  053-273708 - สำนักงานแขวงเม็งราย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
37 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาล 
นางศรีสุดา     หลาวทอง  053-259356 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
38 

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
นายรักษ์     สารสุวรรณ  053-259105 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
39 

ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและก่อสร้าง 
นายวราวุฒิ     โตคณิตชาติ  053-259097 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
40 

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
นายประเสริฐพงษ์     เพชรบุรีกุล  053-259099 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
41 

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวณัฐชานันท์     มณีจิรนนท์กุล  053-259190 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
42 

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นายชาติชาย     ชินวัตร  053-259140
053-259144
- 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
43 

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นายพิเชษฐ์     มากโพ  053-25961 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
44 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นางพิรุณ     กิ่งสุวรรณพงษ์  053-259173 - 1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
45 

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
พ.ท.ประมวล     โพธิมา  053-233215 ต่อ 107 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
46 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
นางสาวสมพร     ปานะพันธ์  053-259158 - ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
47 
อำเภอเมือง
เทศบาลตำบลช้างเผือก

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก 
นายคเชน     เจียกขจร  053-217923 ต่อ 14 - 199 ถ.เจ็ดยอด หมู่ 2 ค.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
48 

ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก 
นายชาญวิทย์     ตะริโย  053-217923 ต่อ 15 - 199 ถ.เจ็ดยอด หมู่ 2 ค.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
49 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง 
นายสมคิด     เลิศเกียรติ์ดำรงค์  053-850421 - เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (รักษาการ) 
นายชฎิลพงษ์     จำเดิมเผด็จศึก  053-850421 - เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
51 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
นายธนวัฒน์     ยอดใจ  053-805184 053-805183 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
52 
เทศบาลเมืองเมืองแม่เหียะ

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
นายสมบุญ     หิรัณยโชติ  053-276491 - เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
53 
เทศบาลตำบลสุเทพ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 
นายธัญศักดิ์     แสงศรีจันทร์  053-277429 ต่อ 105 - เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
54 

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ 
นายพยอม     เผ่ากันทะ  053-277429 ต่อ 107 - เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
55 
เทศบาลตำบลป่าแดด

นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด 
นายรุ่งปรีชา     ปั๋นแก้ว  053-812584 053-274785
053-812063
เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
56 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด 
นางอรพินธ์     ธนะหมี  053-812584 ต่อ 13 - เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
57 
เทศบาลตำบลหนองหอย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
นายณรงค์     วิบูลย์มา  053-140134 ต่อ 5 - เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่50000 
58 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
นางสาวบงกช     เบ็ญมาตร์  053-140134 ต่อ 3 - เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
59 
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 
นายปรีชา     วรกุล  053-852133 053-246184 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
60 

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 
นายภาณุวัตร     เทพเขาวิน  053-8521131 - เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
61 
เทศบาลตำบลท่าศาลา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา 
นายศิริพัฒน์     กาวิละ  053-870103 - เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง 
62 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา 
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์     ไชยวรรณ์  053-850103 - เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่50000 
63 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ 
นายลักษ์     บุญชละ  053-247389 - เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
64 

ปลัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ 
นายสมาน     กาบมาลา  053-854380 ต่อ 16 - เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
65 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 
นายวิรัช     ยัั่งยืนกุล  053-010734 - องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่50000 
66 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 
นางแสงทอง     จำปาแขม  053-010734 ต่อ 5 - องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
67 
อำเภอจอมทอง
เทศบาลตำบลจอมทอง

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง 
นายอุดม     คำวัน  053-341892 - 299 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
68 

ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง 
นายวิเชียร     บุตรศรี  053-341892 (ต่อ17) - 299 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
69 
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา 
นายรุ่งสุริยา     เชียงชีระ  053-826839 - 309 ม.2 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
70 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา 
จ.ส.ตจิตประชา     มูลสมบัติ  053-826839 - 309 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
71 
เทศบาลตำบลดอยแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว 
นายสาวิตร์     นิยมยอดคีรี  053-267263 - ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
72 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว 
นายสุคำ     วรกิจ  053-267262 - ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
73 
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ 
นายสมบัติ     ทองแหง  053-341524 053-342002 359 หมู่ 1 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
74 

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ 
นางพามัย     ธรรมใจ  053-826704 - 359 ม.1 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
75 
เทศบาลตำบลแม่สอย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย 
นายสุวิช     ปันเป็ง  053-032-540 053-361475 ต่อ 12 99 หมู่ 11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240 
76 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สอย 
จ.ส.ตสิงห์แก้ว     สุขเกษม  053-032-540 - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
77 
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ 
นายพันธ์ศักดิ์     แก้วสุดใจ  053-032128-9 - 141 ม.8 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
78 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ 
นายชยพล     เสนาธรรม  053-032128-9 - 141 ม.8 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
79 
เทศบาลตำบลบ้านหลวง

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง 
นายธีระศักดิ์     โฆษคุณวุฒิ  053-033618 - 374 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
80 
อำเภอไชยปราการ
เทศบาลตำบลไชยปราการ

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ 
นายสุชาติ     บัวคำ  053-457370 ต่อ 108 053-459255 เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
81 

ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ 
นางสาวฐิตารีย์     โอฬา  053-457-370 ต่อ 107 053-459255 เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
82 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น 
นายธนภัทร     ผัดเวียง  053-050060 - ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
83 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น 
นายเภสัช     ผุยเจริญ  053-050060 ต่อ 401 - ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
84 
เทศบาลตำบลหนองบัว

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว 
นายสมเจตน์     สุวรรณ์  053-457767 - ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
85 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว 
จ.ส.อ.อุดม     ชัยตุ้ย  053-457-767 ต่อ 102 - ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
86 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ 
นายก้อนจันทร์     ศรีชัย  053-457873-3ต่อ 11 - ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
87 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ 
จ.ส.อ.สวิท     พงศ์ต้น  053-457872-3 - ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
88 
อำเภอเชียงดาว
เทศบาลตำบลเชียงดาว

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว 
นาย-     -  053-455079 - 555 หมู่ 6 ซ.วัดใจดงเทวี ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
89 

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว 
นาย-     -  053-455079 053-456034 555 หมู่ 6 ซ.วัดใจดงเทวี ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
90 
เทศบาลตำบลเมืองงาย

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย 
นายยงยุทธ     สุวภาพ  053-375513 053-375513 เทศบาลตำบลเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
91 

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย 
นายบุญเตือน     โพธิ์ไพจิตร  053-375513 - เทศบาลตำบลเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
92 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 
นายนิวัติ     จำปี  053-388555 - ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
93 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 
นายชัย     อิธรรมะ  053-388555 ต่อ 108 - ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
94 
เทศบาลตำบลแม่นะ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ 
นายรุ่งโรจน์     ดวงดี  053-046994-5 -. 333 ม.1 ต. แม่นะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 
95 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่นะ 
นายพลาธิป     รู้ธรรม  053-046994-5 - เทศบาลตำบลแม่นะ ต. แม่นะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 
96 
เทศบาลตำบลปิงโค้ง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง 
นายสุทัศน์     บานเย็น  053-455388 - 214 ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  
97 

ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง 
นายสุนันท์     วรรณรัตน์  053-455388 - 214 ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  
98 
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง 
นายฉอ้อน     เขื่อนเพชร  053-045120 - ม.7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 
99 

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 
นายสฤษดิ์     สุภาเลิศ  053-045-120 - ม.7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 
100 
เทศบาลตำบลเมืองนะ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ 
นางสาว-     -  053-045082 -3 - ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
101 

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ 
นายณฐภณ     เดชไพรขลา  053-045-082-3 - 333 ม.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
102 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
นายธีรเดช     พิชัย  086-0577881 - ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  
103 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
นายนิตินัย     ศักดิ์สอ  053-317530 - ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  
104 
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 
นายอมร     แก้วเป็ง  053-375458 - เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
105 

ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 
นายสัญญา     ใจกล้า  053-3755458 - เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
106 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 
นายจักราวุธ     นำปุ๊ด  053-469072 ต่อ 15 053-469072 374 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
107 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 
นายเจษฎา     พรหมขันธ์  053-469072 - 374 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
108 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 
นายอนุรักษ์     ก๋องโน  053-366054 - ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
109 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า 
นายศุภกร     มณีภาค  053-366054 - ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
110 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
นายณัฐรัฐ     ชัยบาล  053-833104 - ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
111 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
นายพีระ     ยุกตะทัต  053-833104 - ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
112 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง 
นายตะวัน     อินต๊ะวงศ์  053-276493 - ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
113 
องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
นายคมเดช     อัยย์ตระกูล  053-031-555 - ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
114 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
นายพิพัฒน์     วรสิทธิดำรง  053-031555 - ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
115 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านแอ่น 
นายสนธยา     พรหมเสน  053-267732 - ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
116 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 
นายชุมพร     ใจเมตตา  053-267732 - ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
117 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง 
นายศรีทัน     มูลตา  053-267943-4 053-267943-4 89 หมู่ 2 ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
118 
องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง 
นายนายเสาร์หล้า     ปู่ผา  053-034441 - ที่ทำการอบต.โปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
119 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง 
พ.อ.อพงศกร     ปัญญายิ่ง  053-034-441 - ที่ทำการอบต.โปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
120 
อำเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด 
นาย-     -  053-495782 - เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่50220 
121 

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 
นายนภดล     รัฐศุภางค์  053-495782 - เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
122 
เทศบาลตำบลเชิงดอย

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย 
นายเฉลิม     สารแปง  053-104900 - 242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
123 

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย 
นายยรรยง     อยู่เย็น  053-104900 - 242/1 ม.12 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
124 
เทศบาลตำบลลวงเหนือ

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ 
นายดวงแก้ว     สะอาดล้วน  053-866077 - ต.ลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
125 

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ 
นายนิพนธ์     ดิชวงศ์  053--866077 - ต.ลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
126 
เทศบาลตำบลสันปูเลย

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 
นายสว่าง     หนักแน่น  053-868157 - 198 ม.5 ต.สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
127 

ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย 
นายสนธยา     ต่างใจ  053-868157 - 198 ม.5 ต.สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
128 
เทศบาลตำบลแม่โป่ง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง 
นายทองสุข     ธาตุอินจันทร์  053-840775 - 11 ม.10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
129 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง 
นายวิสูตร     ทิพนี  053-840775 - 11 ม.10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
130 
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ 
นายเกษม     ปารมีศิลปขจร  053-042712 - 4/3 ม.4 ต.สำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
131 

ปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 
นายนรภัทร     ทัตตะพันธ์ุ  053-042712 - 4/3 ม4 ต.สำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
132 
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดขวัญ 
ด.ต.ยุทธนา     มหิธาฤทธิไกร  053-291004 - ต.ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
133 

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดขวัญ 
นางกิตติอนงค์     สุดาเดช  053-291004 - ต.ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
134 
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ 
ว่าที่ ร.ต.มนัส     กันธะทา  053-042223-4 - ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
135 

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 
นางสาวขนิษฐา     รักติประการ  053-042223-4 - ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
136 
เทศบาลตำบลแม่คือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ 
นายอุดม     อิ่นคำ  053-387062 - 149 ม.2 ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
137 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ 
นางสาวสุริศรี     สารพฤกษ์  053-387062 - 149 ม.2 ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
138 
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน 
นายวศินชัย     เตชะ  053-965421-2 - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่50220 
139 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 
นายกิตติอนงค์     สุดาเดช  053-965421-2 - ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
140 
เทศบาลตำบลป่าป้อง

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง 
นายธัญญา     ภาวะเดช  053-484813 - ต.ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
141 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง 
นายกรณ์ยุทธ์     คำออน  053-484813 - ต.ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
142 
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง 
นายนันท์     เครือนพรัตน์  053-389164 - ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
143 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 
นายอัฐ     ชัยมงคล  053-389164 - ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
144 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ 
นายสว่าง     จันทร์เที่ยง  052-080640 - 31/1 ม.7ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
145 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ 
นายวรพงศ์     มันทเล  052-080640-1 - 31/1 ม.7 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
146 
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน 
นายวัฒนชัย     โทอิ้น  053-042285 - 121 ม.3 ต.สง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
147 

ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
นายอนุชา     ชัยวงค์  053-042285 - 121 ม.3 ต.สง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
148 
อำเภอดอยหล่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
ว่าที่ ร.ต.สุรพงศ์     กาบวัง  053-369049 - ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
149 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
นายชาคริต     มีราจง  053-369049 - ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
150 
เทศบาลตำบลสองแคว

นายกเทศมตรีตำบลสองแคว 
นางลัดดา     ไชยชนะ  053-367995 - 555 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
151 

ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว  
นายสายัณ     พรหมมาแบน  053-367995-6 - 555 ม.8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
152 
เทศบาลตำบลยางคราม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม 
นายถนอม     กรรมใจ  053-024329 - 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
153 

ปลัดเทศบาลตำบลยางคราม 
นายศุภโชค     แก้วหล้า  053-024329 - ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
154 
เทศบาลตำบลสันติสุข

นายกเทศบาลตำบลสันติสุข 
นายสุเมธ     ชมภูศรี  053-367937 - ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
155 

ปลัดเทศบาลตำบลสันติสุข  
นายอภิสิทธิ์     ยลละออ  053-367937 - ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
156 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเวียงฝาง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง 
นายขรรค์ชัย     คำอุ่น  053-452011 - ที่ว่าการอำเภอฝาง หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
157 

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง 
นายฐาปนพงศ์     ลำน้อย  053-452001 - ที่ว่าการอำเภอฝาง หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
158 
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า 
นายณรงค์     เอกวนาการ  053-884584 - เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
159 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 
นายวัลลพ     สุขผดุง  053-884584 - เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 
160 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
นายวสันต์     พรหมสุวรรณ์  053-382670 - ตำบลเวียง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
161 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
นายเสกสรร     ไตรลึก  053-382670 - ตำบลเวียง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
162 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
นายชาญวิทย์     เตียวกุล  053-884436 - ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 
163 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
นายสมนึก     เดชโพธิ์  053-884436 - ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 
164 
เทศบาลตำบลแม่ข่า

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ข่า 
นายจำรัส     อินใจ  053-884917 - ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 
165 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ข่า 
จ.ส.ตสวิท     พงศ์ตัน  053-448917 - ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 
166 
เทศบาลตำบลสันทราย

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย 
นายธนวัฒน์     แสงสุวรรณ์  053-883726 - ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
167 

ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย 
นายธนาคาร     คำน้อย  053-883726 - ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
168 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน 
นายพนัสบดินทร์     กันตวัฒธสกุล  053-886203 - 12 ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
169 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน 
นางสาวทศพร     วงศ์ทะกัณฑ์  053-886203 - 12 ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
170 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 
นายณะรินทร์     รินทร์ฟอง  053-969067 - ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
171 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 
ส.ต.อ.สนิท     ผัดเวียง  053-969067 - ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
172 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
นายวันชาติ     ศิริภัทรนุกูล  053-884196 - ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
173 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์     นิติกร  053-884196 - ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
174 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
นายการุณ     รัตนธรรม  053-886366 - 199 ม.3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
175 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
นายทรรศนะ     พิทาคำ  053-886573 - 199 ม.3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
176 
อำเภอพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว 
นายกิตติพัฒน์     สุนทรพันธุ์  056-475025 ต่อ 26 - 333 หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่50190 
177 

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
นายประยูร     วรรณราช  053-475025 ต่อ 15 - ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถ.รอบเวียงด้านใต้ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
178 
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง 
นายอรุณ     ธนะหมี  053-257336 - เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
179 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
นายไชยเดช     มะโนรส  053-257336 - เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
180 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 
นายประพันธ์     บุญส่ง  053-889786 - ตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
181 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 
นายสนิท     เทพวัลย์  053-889786 - ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
182 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่ 
นายศักดิ์ศรี     บัวแก้ว  053-474171 - 226 ม.7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
183 

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่ 
ส.ต.อ.อดุลย์     กันธิยะ  053-474171 - 226 ม.7 ตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
184 
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง 
นายศิโรจน์     ชมภูรัตน์  053-474021 - ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
185 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโป่ง 
นาย-     -  053-474021 - ตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
186 
เทศบาลตำบลป่าไหน่

นายกเทศบาลตำบลป่าไหน่ 
นายสวาท     เนรวรรณ์  053-017567-8 - ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
187 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าไหน่ 
นายนิรันดร     มินรินทร์  053-017567-8 - ตำบลป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
188 
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม

นายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม 
นายคนองเดช     วงค์สม  053-889337 - ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
189 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าตุ้ม 
นายบรรเจิด     อินทรัตน์  053-889337 - ตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
190 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน 
นายกมล     เรือนแก้ว  053-017090 - 290 ม.4 ตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
191 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน 
นายจรัญ     วรรณศิริ  053-017090 - 290 หมู่ 4 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
192 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
นายเสถียร     ตันจะริรักษ์  053-123039 ต่อ 24 - 155 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
193 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
นายปรีชา     หนูทองแก้ว  053-123039 ต่อ 26 - 155 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
194 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
นายทรงวุฒิ     นิติภักดิ์  053-348222 - หมู่ 3 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
195 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
นายประจักษ์     วงศ์ปัญญา  053-348222 - ม.3 ตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
196 
อำเภอแม่แจ่ม
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม 
นายอัฐ     สมยศ  053-485052 053-485101 ถ.สุดสนิท หมู่ 4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
197 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม 
ส.อ.เจตนิพัทธ์     จริยา  053-485052 053-485101 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
198 
เทศบาลตำบลท่าผา

นายกเทศบาลตำบลท่าผา 
นายสุพจน์     ริจ่าม  053-828435 - 258 ม.4 ตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
199 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา 
นายนวรัฐน์     โสตถิถาวร  053-828435 - 258 ม.4 ตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
200 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
นายอินทร์ทอง     เลิศวงศ์รัตนกุล  053-317453 - ตำบลแม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 
201 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
นางสาวยุพิน     บุญญประภา  053-317453 - ตำบลแม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130 
202 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ 
นายอัครเดช     เรืองกิจคณิต  053-484021 - ตำบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 
203 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ 
นายอนุชิต     อินต๊ะหล่อ  053-484-021 - ตำบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 
204 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ 
นายสมพล     อนุรักษ์วนภูมิ  053-485431 - ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
205 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ 
นายเฉลิมเกียรติ     พิทาคำ  053-485431 - ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
206 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 
นายบวร     สุริยะชัยพันธ์  083-035282-3 - ตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
207 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 
นายทองสุข     สุวรรณนวล  053-035282-3 - ตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
208 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
นายอุดร     ปิโย  053-828343 - ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
209 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 
นางสาวชนิกา     ฟั้นล้อม  053-828343 - ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
210 
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง 
นายสุขชัย     สนวิเศษณ์  053-317524 - ตำบลแจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130 
211 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง 
นายชินวัตร     นิลบรรพต  091-7740107 - ตำบลแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 
212 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก 
นายศรีวรรณ     ปภัสสรวัฒนกุล  053-106067 - ตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
213 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก 
นายละมูล     แสงจันทร์  053-106067 - ตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
214 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 
นายอุดมชัย     มิตรมหายศ  053-317608-9 - ตำบลปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
215 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 
นายจิตติคม     คำหล่อ  053-317608-9 - ตำบลปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
216 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 
นายสันติชาติ     ยิ่งสินสุวัฒน์  053-317521 - ตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
217 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 
นายสมศักดิ์     สมควร  053-317521 - ตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
218 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
นายจรัส     ไชยยา  053-857360 053-479120 9 หมู่ 10 ถ.ชลประทานเขื่อนแม่งัด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
219 

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
นางสุดารัตน์     อินทราศรี  053-857360 - 274/2 หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
220 
เทศบาลตำบลสันมหาพน

นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน 
จ.ส.ตสฤษดิ์     ชื่นจิตต์  053-471267 ต่อ 12 053-471400 เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
221 

ปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน 
จ.ส.ตประสิทธิ์     บัวเต้า  053-471267 ต่อ 20 - 999 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
222 
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นายประนอม     เมฆจจร  053-372629 - 91 ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
223 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นางศิริลักษณ์     ทรายเหนือ  053-372192 - 91 ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
224 
เทศบาลตำบลแม่แตง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แตง 
นายสังวรณ์     จเรวรรณ์  053-470050 053-470742 123 ม.3 ตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
225 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แตง 
ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์     ปานะเสน  053-470050 - 123 ม.3 ตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
226 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันปายาง 
นายคมพัฒน์     สอนคำ  053-374464 053-374464 ตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 
227 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
นายอำพล     คุณหาร  053-374464 - ตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 
228 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
นายสุเทพ     เพชรรัตน์  053-843021 053-843021 ตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
229 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 
นางสาวรัชย์ธมน     ชวดต่าย  053-843021 - ตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
230 
เทศบาลตำบลอินทขิล

ปลัดเทศบาลตำบลอินทขิล 
นายประจักษ์     ถาน้อย  053-046546 ต่อ 18 - ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
231 

นายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล 
นายสุวรรณ์     ยานะตื้อ  053-046546 - ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
232 
เทศบาลตำบลแม่หอพระ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่หอพระ 
นางมณฑาทิพย์     พรมมูล  053-967100 - ตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
233 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ 
นายพิเชษฐ์     คันธรส  053-967100 - ตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
234 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ 
นายมงคล     อุดธิมา  053-047595 053-047595 ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
235 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ 
นายบุญวัฒน์     สิงห์ตาแก้ว  053-047595 - ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
236 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
นายนิคม     เรือนทราย  053-995043 - ตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
237 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
นายวิชาติ     นาวาพิสุทธิ์  053-995043 - ตำบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
238 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
นายสมมิตร     หน่อคำ  053-047889 053-130216 ตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
239 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 
นายพงศกร     หาญใจ  053-047889 - ตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
240 
องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง 
นายพิเชษฐ     กันทรส  053-104022-3 - ตำบลกึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
241 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง 
ส.อ.ชาติ     พุ่มพวง  053-104022-3 - ตำบลกึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
242 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 
นายดวงคำ     วุฒิ  053-317398 - ตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
243 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 
นายวัฒนา     มโนวงค์  05331-7398 - ตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
244 
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นายอินสอน     โสภา  053-372629 - 91 ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
245 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นายณัฐชนัน     ก้อนจำปา  053-372-192 - 91 ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
246 
อำเภอแม่ริม
เทศบาลตำบลแม่ริม

นายกเทศมนตรตำบลแม่ริม 
นายจุฬา     สังข์เรือง  053-297613 - 333 หมู่ 8 ถ.แม่ริม-สันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
247 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม 
นาย-     -  053-297613 - 333 หมู่ 8 ถ.แม่ริม-สันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
248 
เทศบาลตำบลแม่แรม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม 
นายวิชัย     ชัยวิทย์นนท์  053-044350 - ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
249 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม 
ส.อ.ฉมัง     สิงห์ศักดิ์  053-044350 - ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
250 
เทศบาลตำบลริมเหนือ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมเหนือ 
นางเยาวพา     กันทาลักษณ์  053-299184 - ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
251 
เทศบาลบตำบลริมเหนือ

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ 
นายพงศกร     หาญใจ  053-299184 - ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
252 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
นายวัน     ม่วงมา  053-879307 - ตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
253 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต     อัครเดชกุญชร  053-879307 - ตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
254 
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นายสมจิตร     จันทร์เที่ยง  053-372629 - ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
255 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
นางสาวนรัมภา     จะงาม  053-372629 - ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
256 
นายกเทศบาลตำบลสันโป่ง

นายกเทศบาลตำบลสันโป่ง 
พ.ต.ต.ศุภวัฒน์     สุพันธ์  053-299169 - ตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
257 
เทศบาลตำบลสันโป่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสันโป่ง 
นายสุรินทร์     พรหมพนัส  053-299779 - ตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
258 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
นายนพดล     ณ เชียงใหม่  053-121574 - ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
259 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
ดร.อุบล     ยะไวทย์ณะวิชัย  053-121574 - ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
260 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
นายสมทบ     นันทะเสน  053-298047 - ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
261 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
นายสมชาติ     วงค์ไฝ  053-298047 - ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
262 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
ว่าที่ ร.ต.โกมินทร์     ทิพจร  053-374355 - ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
263 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
นางรัสนา     แสงทอง  053-374355 ต่อ 13 - ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
264 
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว 
นายวิชัน     เมธา  053-379540 - ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
265 

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 
นางปภาดา     สุยะนันทน์  053-379540 - ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
266 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่วาง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง 
นายไกรลักษณ์     พีรพุทธรางกูร  053-830882 - เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
267 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง 
นายไพโรจน์     นันโท  053-830882 - เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
268 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
นางเกศริน     ตุ่นแก้ว  053-027777-9 - ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
269 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
นายสงกรานต์     ศรีจันทร์  053-027777-9 - ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
270 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
นายเสาคำ     หย่อมอิน  053-830519 - ตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
271 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
นายดนัย     แสงอรุณ  053-830519 - ตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
272 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
นายณพลเดช     ปันเรือน  053-928-096 - 99 ม.9 ตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
273 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
นายบัญชา     อุทาโย  053-928096 - 99 ม.9 ตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
274 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 
นายชุมพล     อิ่นแก้ว  053-363128 - ตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
275 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ 
นางอาภาภรณ์     จันทร์งาม  053-363138 - ตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
276 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายวรเชษฐ์     เดชพงษ์วรานนท์  053-024198 - ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
277 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง 
นายนิพันธ์     อิ่นแก้ว  053-024189 - ตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
278 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง 
นายมานิตย์     เตชะฟอง  053-859494 - ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
279 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง 
นายผดุง     โพนเมืองหล้า  053-859494 - ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
280 
องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ 
นายนิวาต     สุภามูล  053-859395 - ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
281 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ 
จ.ส.ตจักรชัย     ณ เชียงใหม่  053-859395 - ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
282 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 
นายบุญช่วย     เวชกิจ  053-929044 - 127/1 ม.2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
283 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 
นายณรงค์     สุดาเดช  053-929044 - 127/1 ม.1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
284 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 
นายอาคม     สมณะ  095303-6555 - ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
285 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 
นายอัครเดช     ศรีพวง  053-036555 - ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
286 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 
นายกนกศักดิ์     ดวงแก้วเรือน  081-7243140 - ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
287 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 
นาย-     -  081-7243140 - ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
288 
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 
นายสุทธิศิลป์     นันชัย  052-081610 - 33 ม.3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
289 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 
นายพิชัย     ศรีดาวเรือง  052-081610 - 33 ม.3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
290 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่อาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
นายพิรุณ     ธงชัยสุวรรณ  053-459000 - เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
291 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
นายสมหมาย     คงตาล  053-459000 - ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
292 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย 
นายถนอม     ธนโชติตระกูล  053-856551 - ม.9 บ.ปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
293 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย 
นางสาวปฤษฏางค์     ไอศุริยฉัตร  081-885-3728 - ม.9 บ.ปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
294 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 
นายสมชาย     สุวรรณ  053-054100 - 149 ม.5 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
295 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 
นางสาวเพ็ญรุ่ง     นามอภิรมณ์  053-451100-1 - ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
296 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
นายนิวัฒน์     วัฒนเวศวิทย์  053-473000 - 77 ม.9 ตำบลแม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
297 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 
นายพลรบ     ไพรเมือง  053-473000 - 77 ม.9 ตำบลแม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
298 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
นางสาวอรสา     แสนลี่  053-373138 - ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
299 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
ส.ต.อ.ณรงค์     ปิติปุญญพัฒน์  053-373138 - ตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
300 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
นายสุนทร     บุญเรือง  053-377006 - 120 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
301 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
นายนิกร     แก้วคำอ้าย  053-106050 - 120 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
302 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
นายประพันธ์     ปัญญา  053-377006 - องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
303 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
นางสาวพัชรีภรณ์     วุฒินันชัย  053-377006 - องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
304 
อำเภอเวียงแหง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง 
นายเหรียญชัย     อ้วนคำ  053-477034 053-477034 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
305 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง 
นายพลเกตุ     อินตา  053-477034 - ตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
306 
เทศบาลตำบลแสนไห

นายกเทสมนตรีตำบลแสนไห 
นายอินทอน     ศรีลิลา  053-049027-9 - ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
307 

ปลัดเทศบาลตำบลแสนไห 
นายพิมล     ตึกขาว  053-049027 - ตำบลแสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
308 
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง 
นายอนุสรณ์     คำอ้าย  053-049075 053-476191 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
309 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง 
นางสาวสิริรัศมิ์ถา     เมืองไชย  053-049075
053-049079
- ตำบลเปียงหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50350 
310 
อำเภอสันกำแพง
เทศบาลตำบลสันกำแพง

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
นางสาวศุภนิมิต     วรกิติ  053-331904 - ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
311 

ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
นายสุเมธ     ฉลาดธัญญกิจ  053-331390 - ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
312 
เทศบาลเมืองต้นเปา

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
นายศุภคิน     วงศ์ษา  053-338048 053-338049 127 หมู่ 1 ต.ต้นเปา ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
313 

ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา 
นายวิมล     มงคลเจริญ  053-338048-9 053-338048 127 หมู่ 1 ต.ต้นเปา ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
314 
เทศบาลตำบลออนใต้

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลออนใต้ 
นายประเวศน์     โปธิตา  053-880656 - 62 ม.3 ตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
315 
องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้ 
ส.อ.ชาญชัย     รินคำ  053-880656 - 62 ม.3 ตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
316 
เทศบาลตำบลห้วยทราย

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
นายวัยศักดิ์     ใจเทพ  053-101589 - ตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50180 
317 

ปลัดเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยทราย 
นายจีรพงศ์     เติมจิตร์  053-101589 - ตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50180 
318 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 
นายสวัสดิ์     ขัติกุล  053-332761 - ตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
319 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 
นายอาคม     วิศวโภคา  053-332761 - ตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
320 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง 
นายเสน่ห์     สุภาษิต  053-381035
053-332238
- ตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
321 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง 
จ.อ.สมบัติ     นุสุริยา  053-381035 - ตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
322 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง 
นายทวีศักดิ์     ขัติวงษ์  053-392798 - ม.13 ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
323 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง 
นางกนกพร     โรจนัสถ์สุกล  053-392798 - ม.13 ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
324 
เทศบาลตำบลสันกลาง

นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง 
นายสมศักดิ์     จีนสกุล  053-384934 - 46/6 ม.4 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
325 

ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง 
นายวิเศษ     การิน  053-384934 - 46/6 ม.4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 
326 
เทศบาลตำบลบวกค้าง

นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง 
นายวิทยา     ประสงค์ทรัพย์  053-446548-9 - ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
327 

ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง 
นายธนาทิตย์     พงษ์ทอง  053-446548 - ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
328 
เทศบาลตำบลแม่ปูคา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา 
นายสุพจน์     วรรณก้อน  053-390642 - ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
329 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
นายทานเทพ     จันทร์แจ่ม  053-390642 - ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
330 
อำเภอสันทราย
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 
นายนที     ดำรง  053-397248-9 - เทศบาลสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
331 

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 
นายสุพจน์     ลิ้มวณชย์กุล  053-397248-9 - 65 หมู่ 1 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
332 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
นายปิยะศักดิ์     ยโสธนชัย  053-498621 053-498766 เลขที่ 15 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
333 

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
นายวิรัช     จิโรจน์พงศา  053-498621ต่อ 207 053-498766 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
334 
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม 
นายอนันต์     คำชัยวงศ์  053-847380 - เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
335 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองจ๊อม 
นายชัชวาล     เล็กธำรง  053-847380 - เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
336 
เทศบาลตำบลแม่แฝก

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก 
นายอาทิตย์     วงศ์ทินบดี  053-549043 - เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
337 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก 
นางสาวเครือวัลย์     โสดา  053-449043 - เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
338 
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว 
นายพงษ์ศักดิ์     ศิริ  053-848106 - เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
339 

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
นายดวงเด่น     ศรีบุรี  053-848601 - เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
340 
เทศบาลตำบลสันพระเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร 
นายพิทูร     วิเศษศิริ  053-343600 053-343602 999 หมูที่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
341 

ปลัดเทศบาลตำบลสันพระเนตร 
นางทิพย์ภาเวชช์     ณ เชียงใหม่  053-343600 - 999 หมู่ 3 ตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
342 
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
นายนันทพล     พงศธรสุทธิ์  053-398420 - ตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
343 

ปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
นายเกษม     เวียงเดช  053-398420 - ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
344 
เทศบาลตำบลสันป่าเปา

นายกมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าเปา 
นายสุวัจน์     ณ วิชัย  053-292362 - ตำบลสันป่าเปา ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
345 

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา  
นายประมวล     นาตัน  053-292362 - ตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
346 
เทศบาลตำบลหนองหาร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร 
นางสุพิศ     เถียรทิม  053-877062 - ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
347 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร 
นายมงคล     รักเลิศวงศ์  053-877060 (ต่อ 26) - ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
348 
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง 
นายศุภชัย     ศุภศิริ  053-255110-1 - ม.4 บ.ทุ่งข้าวตอก ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
349 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแหย่ง  
นายธรรมรัตน์     กิตติวิบูลย์  053-255110-1 - ม.4 บ.ทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
350 
เทศบาลตำบลเมืองเล็น

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเล็น 
นายสมบัติ     เขื่อนแก้ว  053-397698 053-397698 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
351 

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเล็น 
นางจิราภา     ชินสรนันทร์  053-397698 - ตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
352 
เทศบาลตำบลป่าไผ่

นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ 
นายประกิจ     เสาร์แก้ว  053-041542 - ตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
353 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
นายอำพล     คำชัยลึก  053-041-542 - ตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
354 
อำเภอสันป่าตอง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 
นายแพทย์เกษม     ถาพินิจ  053-355270 - 675 หมู่ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
355 

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง 
นายประเสริฐ     ภาใจดี  053-3312076 053-834570 675 หมู่ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
356 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง 
นายสมบรูณ์     กุยด้วง  053-481173 - หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
357 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
นายมนต์ชัย     พงษ์เกียรติก้อง  053-481173 - หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
358 
เทศบาลตำบลยุหว่า

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า 
นายเวศม์     โกฏิแก้ว  053-825044 - 299 หมู่ 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
359 

ปลัดอเทศบาลตำบลยุหว่า 
สตอ(ญ)พรรณทิพย์     โกสีย์ศิริกุล  053-825044
053-355312 ต่อ 11
- 299 หมู่ 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
360 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 
นายมรกรต     ปิงคำ  053-825006 053-825006 ต่อ 16 34/1 หมู่ 2 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
361 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 
นายสิทธิ์พล     หมอสมบูรณ์  053-825006 - 34/1 หมู่ 2 ตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
362 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว 
นายธนวัฒน์     สิงห์กันฑ์  053-02500-1 - ตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
363 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว 
นางสาวยุพาภรณ์     รักษาคุณ  053-02500-1 - ตำบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
364 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า 
นายสมบัติ     เกียรติอนันต์  053-837432 053-837432 ต่อ 15 1 หมู่ 6 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
365 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า 
ร.ท.สุจริต     สุทธสุภา  053-837432 - 1 หมู่ 6 ตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
366 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
นายเทียมทัน     ปัญญา  053-481052 053-481052 ต่อ 0 หรือ 20 1 หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
367 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
นางสาวภาวนียา     ไชยคำ  053-481052 - 1 หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
368 
เทศบาลตำบลบ้านแม

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม 
นายจำนงค์     ใฝปัน  053-835965 - 229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
369 
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 
นายทองคำ     ผัดตัน  053-029341-2 - 39/1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
370 

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 
ว่าที่ ร.ต.วันฉลอง     วงศ์เทพ  053-029341-2 - 39/1 ตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
371 
เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งต้อม 
นายพูลสวัสดิ์     สิงคราช  053-312382 - 4 หมู่ 11 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
372 

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม 
นายสักการ     ณิยกูล  053-312382 - 4 หมู่ 11 ตำบลทุ่งต้อม จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
373 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
นายวิรัฒน์     อินต๊ะปา  053-028143 - 222 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
374 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
นางสาวจันทิมาพร     ทองนาค  053-128141-3 - 222 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
375 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
นายเพชร     ยะอนันต์  053-837308 053-837308 ต่อ 14 9 หมู่ 5 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
376 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน 
นายตะวัน     อินต๊ะวงศ์  053-837308 - 9 หมู่ 5 ตำบลมะขุนหวาน จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
377 
อำเภอสะเมิง
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

นายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้ 
นายสุวรรณ     แสงประสิทธิ์  053-487014 - หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
378 

ปลัดเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 
นายสุพจน์     แสงฉาย  053-487014 - สำนักงานเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 259 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
379 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ 
นายประภัสสร     โลโท  082-7629161 - ตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
380 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ 
นายภาวนา     โกมลนาค  053-317657 - ตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
381 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
นายพัฒนพงษ์     ไชยสุภา  093-5811997 - ตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
382 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 
นายณรงค์เดช     เดชไชยมูล  093-5811997 - ตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
383 
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน 
นายพิทยา     พิชยาการ  018811909 - 262 ม.3 ตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
384 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน 
นายจรัญ     จิรนนทพันธ์  018811909 - 262 ม.3 ตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
385 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 
นายมาลา     ซ้งคำ  053-248577 - ตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
386 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 
นายอัครเดช     วรหาญ  053-248577 - ตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 
387 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

นายกเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
นายมนูญ     บูรณพัฒนา  053-221420 - เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
388 

ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
นายโกศล     ทองสว่าง  053-321420 - เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
389 
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

นายกเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
พ.อ.อปัญญา     หล้าดวงดี  053-423361-2 - เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
390 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
นายธรรมศักดิ์     พุฒิทอง  053-423361-2 - เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
391 
เทศบาลตำบลชมภู

นายกเทศบาลตำบลชมภู 
นายธวัช     ชัยแก้ว  053-420779 - เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
392 

ปลัดเทศบาลตำบลชมภู 
นางพัชรินทร์     จันต๊ะวงค์  053-420779 - เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
393 
เทศบาลตำบลสารภี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
นายสัญญา     พรหมศาสตร์  053-325789 - 156 ม.4 ตำบลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
394 

ปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
นายอภิชาติ     เทพชา  053-325789 - 156 ม.4 ตำบลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
395 
เทศบาลตำบลไชยสถาน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยสถาน 
นายบุญโสต     สมมนุษย์  053-438111 - ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
396 

ปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน 
นายสมบัติ     ศรีพงษ์สุวรรณ  053-438111 - ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
397 
เทศบาลตำบลท่าวังตาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังตาล 
นายอานนท์     สิงห์ตาแก้ว  053-283981-2 - 149/1 ม.2 ตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
398 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล 
นายภาคภูมิ     เชื้อสาวถี  053-283981-2 - 149/1 ม.2 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
399 
เทศบาลตำบลป่าบง

นายกเทศมนตรีตำบลป่าบง 
นายมานิตย์     ศรีดี  053-963355 - ตำบลป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
400 

ปลัดเทศบาลตำบลป่าบง 
นางณิสรา     มีราจง  053-963355 - ตำบลป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
401 
เทศบาลตำบลขัวมุง

ปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง 
นายสมชาย     ดวงทวี  053-429622 - 107 ม.6 ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
402 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขัวมุง 
นายสะอาด     อินจันต๊ะ  053-439007 - 107 ม.6 ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
403 
เทศบาลตำบลหนองแฝก

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแฝก 
นายถวิล     ไชยวุฒิ  053-986033 - 100 ม.5 ตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
404 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแฝก 
นางพีระ     ทนันต์ชัย  053-968033 - 100 ม.5 ตำบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
405 
เทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง 
นายชัชวาล     โพธิยอด  053-428868 - ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
406 

ปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
นายปราการ     ขันปัญญา  053-428868 - ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
407 
เทศบาลตำบลดอยแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว 
นาย-     -  0-5342-9827 - ที่ทำการอบต.ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
408 
เทศบาลตำบลหางดง

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง 
นายสุชาติ     หิรัญลลิต  053-441543 - เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
409 
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 
นาย-     -  053-832861 053-464041 233 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
410 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 
นาย-     -  053-832861 - เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
411 
เทศบาลตำบลหารแก้ว

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหารแก้ว 
นายไชยมงคล     จันทร์ตา  053-023195-5 - หมู่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
412 

ปลัดเทศบาลตำบลหารแก้ว 
นางสาวลดาวัลย์     วัฒนาโกศัย  053-023194-5 - หมู่ 5 ตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
413 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว 
นายเจริญ     โนภีระ  053-443602 - 275 หมู่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
414 
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว 
นางทัศพร     ขอดแก้ว  053-443062 053-443062 ต่อ 11 275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
415 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
นายเลิศ     ปันใจดี  053-023832 - ตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
416 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
นายชัยนาท     อุ่นแก้ว  053-022995-7 - ตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
417 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 
นายกำพล     ทะนันไชย  053-368405
053-368006
- หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
418 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 
นายชัยวุฒิ     อยู่วงค์  053-368405 053-368006 หมู่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
419 
เทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านหวาน 
นายชุมพร     จาปัญญะ  053-441961 - 182 หมู่ 2 ตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
420 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน  
นายจรูญโรจน์     แก้วมณี  053-441961 053-441961 182 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
421 
เทศบาลตำลบสันผักหวาน

นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน 
นายณรงค์     ปะมาละ  053-131532 - ตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
422 
เทศบาลตำบลสันผักหวาน

ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
จ.อ.ศรัณพงค์     จันทร์นวล  053-131532 - ตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
423 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
นายอนุชา     รีบเร่ง  053-296600 - 123 หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
424 

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
นางกานต์สิรี     พงษ์จิตสุภาพ  053-296600 - ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
425 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 
นายทรัพย์ทวี     คำมา  053-442080 053-442080 111 หมู่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
426 
เทศบาลตำบลหนองควาย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 
นายณรงค์     ธิลา  053-125070 - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
427 

ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย 
นายมลคลศักดิ์     เมืองธรรม  053-125070 - ตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
428 
เทศบาลตำบลบ้านปง

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง 
ด.ต.ประพล     เวียงนาค  053-365352 - 89 หมู่ 1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
429 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปง 
นางสาวภาวิณี     โพธิมั่น  053-365200 - 89 หมู่ 1 ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
430 
เทศบาลตำบลหางดง

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง 
นายจำรูญ     เร่งถนอมทรัพย์  053-441543 - ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50240 
431 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 
นางสาวนิศาชล     ทองขาว  053-442080 - ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  
432 
อำเภออมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย

นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย 
นายบุญเย็น     ใจตา  053-467058 - ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
433 

ปลัดเทศบาลตำบลอมก๋อย 
นายสมศักดิ์     อุปพันธ์  053-467058 053-467058 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
434 
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
นายวัลลภ     ปุกยุ  053-467140-1 053-903982 ตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
435 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
จ.ส.อ.สมศักดิ์     สมพงษ์  053-467140-1 - ตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
436 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 
นายอนันต์     อินต๊ะเรือง  053-467187-8 - ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
437 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 
นายธรรมรัฐ     จารุสวัสดิ์  053-467187-8 - ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
438 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
นายจำลอง     ปันดอน  097-2322228 - ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
439 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
นางสุพิชญ์ชา     ธนิตศิริโรจน์  097-2322228 053-903934 ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
440 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง 
นายชลนที     อนุรักษ์กสิกร  091-6979019 053-317640 ตำบลม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
441 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่อนจอง 
นายเจริญ     ชุมดำ  091-6979019 053-317640 ม.2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
442 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 
นายอัครพล     นพรัตน์พงษ์ไพร  053-317543-4 - ตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
443 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 
นายศิริธนาคร     มูลศรีแก้ว  053-317543-4 086-4203270 ตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
444 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน 
นายศุภนิศร์     รุ่งเรืองเลิศไพศาล  081-7832117 - ม.6 ตำบลนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
445 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน 
ว่าที่ร.อ.นิพนธ์     ปัญโญ  081-7832117 - ม.6 ตำบลนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
446 
อำเภอฮอด
เทศบาลตำบลท่าข้าม

นายกเทศมนตรตำบลท่าข้าม 
ด.ต.ไพศาล     พุทธเหมาะ  053-461114 053-461114 250 หมู่ 1 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50230 
447 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม 
นายสมเกียรติ     เวคีวิทยา  053-461114 053-461114 250 หมู่ 1 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50230 
448 
องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด 
นายนิพันธ์     ทองคำ  053-267945 - ตำบลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
449 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด 
นายสนิท     เอี่ยมเศวต  053-267945 - ตำบลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
450 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ 
นายเอกรินทร์     เม็ดโท  053-106184 - ตำบลนาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
451 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ 
นายศราวุธ     สังกะเพศ  053-106184 - ตำบลนาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
452 
เทศบาลตำบลบ้านตาล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านตาล 
นายธเนศ     โกฎคำลือ  053-031131-4 - ตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
453 

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล 
นายประกาศิต     รังสรรค์  053-031131-4 - ตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
454 
เทศบาลตำบลบ่อหลวง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อหลวง 
นายสุรชาติ     ใจตุ้้ย  053-939499 - ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
455 

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อหลวง 
นางนุทอง     เนตรสว่าง  053-939499 - ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
456 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี 
นายจิรายุ     งอกงาม  053-106065 - ม.4 ตำบลบ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
457 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี 
นายอนุกูล     ธะกุลนา  053-106065 - ม.4 ตำบลบ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
458 
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
นายอินสอน     โสภา  053-372192 - 91 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
459 

ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
นายณัฐชนัน     ก้อนจำปา  053-372192 - 91 หมู่4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
460 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
ว่าที่ ร.ต.โกมินทร์     ทิพจร  053-374355 - 229 หมู่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330 
461 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
นางรัสนา     แสงทอง  053-374355 ต่อ 13 - 229 หมู่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330 
462 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง 
นายถนอม     ธนโชติตระกูล  053-856551 - 9 บ้านปงต้นเดื่อ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
463 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง 
นางสาวปฤษฎางค์     ไอศุริยฉัตร  053-856551 - 9 บ้านปางต้นเดื่อ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
464 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
นายทองทิพย์     ถาบัวคำ  053-823166 - 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
465 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
นายอินทปัตร     บุญทวี  053-823166 - 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
466 
เทศบาลตำบลดอนแก้ว

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนแก้ว 
นายพัทธนันท์     ทองยศ  053-429827 - เทศบาลตำบลดอนแก้ว หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
467 

ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว 
นางศิริลักษณ์     เงาคำ  053-429827 - เทศบาลตำบลดอนแก้ว หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
468 
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 
นายประภาส     อุ่นใจ  053-966402 - 236 หมู่ 4 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
469 

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 
นายทรรศนะ     พิทาคำ  053-966402 - 236 หมู่4 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
470 
องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
นางอ้อมนภา     ใจจันทร์  053-030609 - อบต.หางดง 333 หมู่ 5 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
471 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
นายทองดี     อินทจักร์  053-030609 - อบต.หางดง 333 หมู่ 5 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 

รัฐวิสาหกิจ

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผจก.สำนักงานขายประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นางกรณต     เหวียน  053-920900-2 053-920990 240 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
นายกมลชนก     วิชัยสืบ  053-241777 053-302474 เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการบริการสนามบินเชียงใหม่ 
นายสถิตย์     อ่ำพันธ์ุ  053-277900 053-277900 60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวีระศักดิ์     มะโนวรรณ  053-241266 053-246290 208/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (2)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (2) 
นายสุรชัย     อ่องไพบูลย์  053-896122-3 053-896122 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50340 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 
นายหลักชัย     พัฒนเจริญ  0-5335-2012 ต่อ 1203 0-5303-8500 ต่อ 1205 สำนักงานประปาเขต 9 109 หมู่ 1 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 
นายมงคล     วัลยะเสวี  053-233477 ต่อ 118 053-252272 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 
นายประพันธ์     ศรีธิหล้า  053-275789 ต่อ 501 053-275241 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายนพดล     พงษ์นิกร  053-245376 053-241640 406/1 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
10 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
-     -  053-122770 053-227128 190/1 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
11 
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 
นายวินิจ     วงศ์วโรฬาร  053-222474 053-223200 122 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
12 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 
นายสุรชัย     รัศมี  053-219523 053-219523 171-173 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
13 
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ 
นายทนุ     ชื่นฟูวุฒิ  053-416995-6 053-217429 171-173 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
14 
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ โรงงานยาสูบ

ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ 
นายสมชาย     กองกลม  053-416146 053-220736 169 ถ.พระป่าเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
15 
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ผจก.ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวรรเทพ     ทรงศุภชัยกุล  053-262990 053-262986 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
16 
สถานีรถไฟเชียงใหม่

นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
นายสิลรัตน์     ดีวาลี  053-245363 053-245364 473 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
17 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
นายเกียรติศักดิ์     เรียนวัฒนา  053-270624 (ต่อ4012) 053-277600 60 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
18 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ผอ.อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ 
ดร.สิงห์ชัย     บุณยโยธิน  053-931010
053-931001
053-931012 68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 
สถานีเดินรถจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ขนส่งจำกัด

นายสถานีเดินรถจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมาน     บุญมั่น  053-241449 053-241449 165-167 ซอย 5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
20 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ดร.สุภาณี     เวสสบุตร  0-5384-1139 0-5329-9754 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
21 
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

(รก.)ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสุวิทย์     แรกข้าว  053-112306 053-112045 สมามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
22 
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

ผู้จัดการสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ (รกท.) 
นายปณต     ยศปัญญา  053-498608 ต่อ 111 053-498462 14 หมู่ 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
23 
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงใหม่

หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรเชียงใหม่ 
นายประเทือง     นรินทรางกูล ณ อยุธยา  053-112924-5 053-112924 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อาคารตรวจสอบคุณภาพและชั่งน้ำหนัก เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
24 
องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคเหนือ

ผจก.องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคเหนือ 
นายเดชา     หอตระกูล  053-441315 053-441981 44 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  
25 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
นายศิริพงศ์     หังสพฤกษ์  053-328496-8 053-328229 65 หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
26 
สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ. เชียงใหม่

ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ. เชียงใหม่ 
นายธัญญะ     สมสุข  053-039225 053-039226 53/51 อาคารฮิลเพลส ถ. สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 
27 
พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผจก.พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ดร.สราวุฒิ     ศรีสกุล  053-999000 053-999079 33 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

สถานกงสุล

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 
MR.Michael     Heath  053-107700
053-107748
053-252629
053-252633 387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ 
นายเฉา     เสี่ยวเหลียง  053-276458 053-274614 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
นายซินยา     อาโอกิ  053-203367 053-203373 ห้อง 104-107 แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค 90 ถ.มหิดล จ.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
นายกอง     ซาล ลวีน  052-004211 052-004216 9/4 ถ.มณีนพรัตน์ ซอย 3 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Dhirendra     SingGarbyal  053-243066 053-247879 33/1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบังคลาเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบังคลาเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายราชันย์     วีระพันธุ์  053-212373-4 053-223524 95 ถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
หม่อมหลวงปรียาพรรณ     ศรีธวัช  053-306358 053-306357 362/30 หมู่บ้านฟ้าฮ่าม ถ.เจริญราษฎ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Hagen E.W.     Dirksen  053-838735 053-838735 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถ.คันคลองชลประทาน ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นพ.วิชิต     ลีลามานิตย์  053-212925 053-224832 101/136 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
10 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Michael     Joseph Walther  053-492480 053-492426 236 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
11 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นางศุภจี     นิลอุบล  053-298632 053-298634 186/48 หมู่บ้านเชียงใหม่กรีนวัลเลย์ หมู่ที่ 5 ถ. โชตนา ต.แม่สา อ.เม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
12 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณะเฮเลนิกประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณะเฮเลนิกประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.George     A.Sioris  053-838620 053-838620 203/13 หมู่บ้านในฝัน 2 ถ. คันคลองชลประทาน ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
13 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวัชระ     ตันตรานนท์  053-223119-23 053-225661 อาคาร V - Group Buliding ชั้น 3 เลขที่ 50 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อเมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
14 
สถานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำเจังหวัดชียงใหม่

กงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำเจังหวัดชียงใหม่ 
พลตำรวจเอก ดร.ประสาน     วงศ์ใหญ่  084-1915440
084-0966609
089-2036061
- 153/2 ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
15 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Ben     Robert Svasit  053-263015
085-7070976
053-263016 198 ถ.บำรุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
16 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Thomas     Baude  053-275277
053-281466
053-281466 138 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
17 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายณรงค์     คองประเสริฐ  053-327273-4 ต่อ 206-5 053-327275 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
18 
สถานกงสุลกิติตมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิติตมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
MR.Marc     Henri Dumur  053-283900 053-270181 153 ถ.ศรีดอนชัย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
19 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายจักริน     วังวิวัฒน์  053-242292 053-850147 151 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่ 50000 
20 
สถานกงสุลกิติตมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิติตมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายนิโคลัส     ปราเซนสกี้  053-290151 053-400232 810/1 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
21 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายอัครจิต     พนมวัน ณ อยุธยา  053-351278
085-3583088
- 176 ม.3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
22 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปตุเกส ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปตุเกส ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
นายนูนู มานูเอล     เด ปิเมนเตล คัลเดรา ดา ซิลวา  053-106147 - หมู่บ้านศุภาลัย โมด้า 88/58 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

เจ้านายฝ่ายเหนือ

ӴѺ
เจ้านายฝ่ายเหนือ
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
ดารารัตน์     ณ ลำพูน 
 
053-222442 - ร้านดารารัตน์ ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
-ภาคินัย     ณ เชียงใหม่ 
 
- - 39 ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
วงศ์สักก์ - นางชนิดา     ณ เชียงใหม่ 
 
- - 55 ซ.พร้อมมิตร ถ.สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
ระวีพันธุ์     สุจริตกุล 
 
053-212533 - 73/6 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
พัฒน์พงศ์ - นางศิริญญา     ณ ลำพูน 
 
053-511221 - 108/11 ถ.คันคลองชลประทาน หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
วงศ์จักร     ณ ลำพูน 
 
053-511441 - 108/11 ถ.คันคลองชลประทาน หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
ศักดิ์ขจร     ณ ลำพูน 
 
053-215977
053-270020
- 108 ถ.คันคลองชลประทาน หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
วิไล     ณ เชียงใหม่ 
 
053-236285 - 104 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ธวัชวงศ์ - นางกิ่งกาญจน์     ณ เชียงใหม่ 
 
053-221527 - 1/1 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
10 
พิมผะกา     ณ เชียงใหม่ 
 
053-211922 - 22 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
11 
เดือนฉาย     บูรณศิลปิน 
 
053-277290 - 135 หมู่ 10 วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
12 
สุไร     ศุกระจันทร์ 
 
053-240445
053-276534
- 139 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
13 
ดวงเดือน     ณ เชียงใหม่ 
 
053-218105 - 39 ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
14 
รัตนา     ทิพย์เดช 
 
053-491155 - 175 ม.1 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
15 
สุพัตรา     อังกะสิทธิ์ 
 
053-222683 - 14/4 หมู่ 2 ซ.องค์การโทรศัพท์เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
16 
วราภรณ์     กลันทะกะสุวรรณ 
 
053-221291 - 189/5 ถ.คันคลองชลประทาน (ซ.แกงร้อน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
17 
วรจักร     ณ เชียงตุง 
 
053-298245 - 341 เชียงใหม่กรีนวัลเลย์ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

องค์กรเอกชน

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
มูลนิธิโครงการหลวงหม่อม

ประธานมูลนิธิโครงการหลวงหม่อม 
หม่อมเจ้าภีศเดช     รัชนี  053-810765-6 053-278997 65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 
นางมนัญญา     ประสาทบัณฑิตย์  053-212632 053-212537 196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
เจ้าดวงเดือน     ณ เชียงใหม่  053-218105 - 39 ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
สถานีกาชาดที่ 3

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 
นางสุรางค์รัตน์     ณ ลำปาง  053-235161 053-261180 369-377 ถ.วิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
นางวิภาวัลย์     วรพุฒิพงค์  053-241404-5 053-241406 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
นางศิริพร     ตันติพงษ์  053-304346-7 053-246353 ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เลขที่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 
นายปราโมทย์     ประสิทธิ์  053-812935-6 053-812937 99/7 (โรงแรมเดอะแฟมิลี่เชียงใหม่) ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสราวุธ     แซ่เตี๋ยว  053-204355 053-283311 เลขที่ 21 โรงแรมโลตัวปางสวนแก้ว ชั้น 5 อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50100 
สมาคมธุรกิจโรงแรมไทยภาคเหนือ

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 
นายภูณัช     ธนาเหล่าพานิช  053-280505 053-280504 60 ชั้น 3 อาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
10 
สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมฤทธิ์     ไหคำ  053-808922 053-808641 123/7 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
11 
สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย 
นายอินสม     ปัญญาโสภา  053-277252 - สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ถ.สามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
12 
ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ 
นายวนัส     ปัญญา  053-206374-5 053-279688 164/1-2 ถ.ราชเสียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
13 
สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ 
นายทรงวิทย์     อิทธิพัฒนกุล  053-422948-9 053-404928
14 
สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHNEX)

นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ(NOHNEX) 
นายปิยะนันท์     มหานุภาพ  053-818488 053-279202 ช้างคลานเรสซิเดนท์ห้อง 2001 190/4 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
15 
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 
นายมนัส     ศิริมหาราช  053-251953-7 053-275953
053-876101

โรงพยาบาล

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
โรงพยาบาลอำเภอฝาง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอฝาง 
นพ.วิชญ์     สิริโรจน์พร  053-382754-5 053-451152 องฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
โรงพยาบาลสันป่าตอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
-     -  053-355334-8 053-311712 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50160 
โรงพยาบาลจอมทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง 
-     -  053-362075-8
053-341218-9
053-341521 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
โรงพยาบาลเชียงดาว

(รักษาการแทน) 
นพ.เติมชัย     เต็มยิ่งยศ  053-455074
053-455248-9
053-455249 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
โรงพยาบาลฮอด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด 
นพ.ดนวัต     ชุณหวาณิชย์  053-461095
053-831443-5
053-461127 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
โรงพยาบาลแม่แจ่ม

(รักษาการแทน) 
นพ.สมมิตร     สิงห์ใจ  053-485073
053-485099
053-458098 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
โรงพยาบาลพร้าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว 
นายนพ.สมิต     ศมพันธุ์พงศ์  053-475271
053-457293
053-475293 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
โรงพยาบาลแม่อาย

(รักษาการแทน) 
นพ.เฉลิม     โพธารักษ์  053-459036-7 053-459038 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด 
นพ.ปรีชา     สิริจิตราภรณ์  053-495571
053-496171
053-495766
053-495505 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
10 
โรงพยาบาลสารภี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี 
นพ.จรัส     สิงห์แก้ว  053-312762
053-321179
053-321762 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
11 
โรงพยาบาลอมก๋อย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย 
นพ.ประจินต์     เหล่าเที่ยง  053-467110-1 053-467014 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
12 
โรงพยาบาลแม่แตง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง 
นพ.สมศักดิ์     โอภาสตระกูล  053-470701-3 053-471171 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
13 
โรงพยาบาลสันทราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย 
นพ.วรวุฒิ     โฆวัชรกุล  053-498998 053-498998 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
14 
โรงพยาบาลสะเมิง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง 
นพ.สมพล     นามวงษา  053-487015
053-487124-5
053-487015 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
15 
โรงพยาบาลแม่วาง

ผู้อำนวยโรงพยาบาลแม่วาง 
นพ.สุนทร     สุริยพงศกร  053-479018 053-833100 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
16 
โรงพยาบาลดอยเต่า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า 
นพ.อัครเดช     สุยะพันธ์  053-479018 053-833100 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
17 
โรงพยาบาลเวียงแหง

(รักษาการแทน) 
ท.ญ.โสธิดา     สาระพันธุ์  053-477001 053-477011 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
18 
โรงพยาบาลไชยปราการ

(รักษาการแทน) 
นพ.จักร์ชัย     ติดตะบุตร  053-870444 053-457027 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
19 
โรงพยาบาลหางดง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง 
นพ.ทวีชัย     อย่างเจริญ  053-442112-3 053-441630 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
20 
โรงพยาบาลแม่ออน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน 
นพ.นพพร     พัฒนพรพันธุ์  056-880745-6 053-880475 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 
21 
โรงพยาบาลสันกำแพง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง 
นพ.ณรงค์เดช     พิพัฒน์ธนวงค์  053-395740
053-446635-8
053-446638 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
22 
โรงพยาบาลดอยหล่อ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ 
นพ.สาธิต     กิมศิริ  053-355832-4 053-355835 อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
23 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
นางสาวประณมพร     ศิริภัคดี  053-317662
053-317462
053-317662
053-317462
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.วันจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
24 
โรงพยาลแม็คคอร์มิค

-     -  053-921777 053-241177 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
25 
โรงพยาบาลรวมแพทย์

-     -  053-270144-50 - 21 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
26 
โรงพยาบาลลานนา

-     -  053-999777 - 1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
27 
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล

-     -  053-819333-40 - 186/2 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
28 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์

ผศ.ดร.ศรีรัตน์     ชัยพฤกษ์  053411234
053-215050-2
053-411235 84/3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 
29 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

-     -  053-224861 - 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
30 
โรงพยาบาลเทพปัญญา

-     -  053-852590-9 - เลขที่ 99 หมู่ที่ ม.5 ซอย ถนน เชียงใหม่ - พร้าว  
31 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
น.พ.วัฒนา     นาวาเจริญ   053-947700 - ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
32 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

-     -  052-089888 052-089800 เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

สถานศึกษา

ӴѺ
/ǹҪ/˹§ҹ/˹
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.นพ.นิเวศน์     นันทจิต  053-941001 053-217143 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
รศ.นพ.นิเวศน์     นันทจิต  053-945122 053-217144 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.จำเนียร     ยศราช  053-873044 053-873042 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ประพันธ์     ธรรมไชย  053-885324 053-885329 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รศ.ดร.นำยุทธ     สงค์ธนาพิทักษ์  053-921444 - 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต (เจ็ดยอด)

รองอธิการบดีเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ 
ดร.จัตตุฤทธิ์     ทองปรอน  053-414250-2 053-414253 95 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
มหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
ผศ.ดร.สมพันธ์     วงษ์ดี  053-851478 053-241983 มหาวิทยาลัยพายัพ 272 ม.2 ต.สันพระเนตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50210 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
นายณรงค์     ชวสินธุ์  053-819999 053-819998 169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
ดร.กิตติพัฒน์     สุวรรณชิน  053-201800-4 053-201181 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
10 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
นางชุลีพร     สิงหเนตร  053-221493 053-217310 167 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
11 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
นายบุญเลิศ     ห้าวหาญ  053-217708-9 053-221599 9 ถ.เวียงแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
12 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
นายกอบกิจ     พานอ่อง  053-311392 053-311359 249 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
13 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
นายวิษณุ     ไชยแก้วเมร์  053-418067 053-214213 238 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
14 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
-     -  053-277151
053-276430
053-277452 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
15 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
นายอุทัย     ขัติวงษ์  053-246166
053-244628
053-247724 200 หมู่ 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
16 
โรงเรียนหอพระ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ 
นางนิตยา     บุญเป็ง  053-221419 053-217063 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
17 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

ผู้อำนวยการ 
นายอรรถเสฏฐ์     สุสุข  053-112180-5 053-112277 186 หม่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
18 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
นางพิกุล     เรียงสุรพงศ์.  053-222475 053-357177 6 ถ.โสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
19 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
นายประมวล     พลอยกมลชุณห์  053-278009
053-814721
053-815137 41 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
20 
โรงเรียนกาวิละอนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
นางกัญจนี     จันทรรัตน์  053-249304 053-244770 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
21 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
นางสาววิไลวรรณ     พิริยะกฤต  053-297520
053-860292
053-297520 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
22 
โรงเรียนแม่แตง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง 
นายสวัสดิ์     กรรมสิทธิ์  053-471102 053-470843 115 หมู่ 8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
23 
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 
นางสาวสุปราณี     ปัญญานะ  053-857444 053-857444 132 หมู่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
24 
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 
นายวีระ     ศิริรัตน์  053-405559 053-405559 416 หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
25 
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 
นายวิทยา     พัฒนเมธาดา  053-374124 053-374609 226 หมู่ 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 
26 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
นางสาวเปรมศรี     นามพลเสน  053-455245 053-455961
053-455255
270 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
27 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม 
นายนิคม     สินธุพงษ์  053-475303
053-889645
053-475305 196 หมู่ 1 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
28 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
นายฐิตติณัฐ     ศักดิ์ธนานนท์  053-451502-3
053-883399
053-883398 205 หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
29 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
นายเรืองฤทธิ์     อภิวงค์  053-459040 053-459041 128 หมู่ 1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
30 
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
นางสาวมัสฤณ     ธนนราพงศ์  053-495519 053-496260 20 หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
31 
โรงเรียนไชยปราการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ 
นายไพโรจน์     ศิริ  053-457031 053-457331 99 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
32 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
นายมนสมุทร     ปานพรหม  053-498220
053-498210
053-353872 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
33 
โรงเรียนสันกำแพง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง 
นายวรทัศน์     บุญโคตร  053-331907 053-332036 172 หม่7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
34 
โรงเรียนออนเหนือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนออนเหนือ 
นายอนันต์     ขันทราช  053-859405-6 053-859406 110 หมู่ 2 ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เยงใหม่ 50130 
35 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ์ 
นายทีปชัย     วงษ์วรศรีโรจน์  053-441810 ต่อ 101/104 053-442110 312 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
36 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
นายสำเร็จ     ไกรพันธ์  053-489116 053-489116 461 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 
37 
โรงเรียนสารภีพิทยาคม

ผ้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม 
นายกฤษณะ     ตั้งวิวัฒนาพานิช  053-321254 053-422782 284 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
38 
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
นายบุญเสริญ     สุริยา  053-311363 ต่อ 101 053-355216
053-311360
134 หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
39 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ 
นายจงรักษ์     สุวรรณโสภณ  053-836008-9 053-836008 248 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
40 
โรงเรียนจอมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 
นายสุพล     ประสานศรี  053-341163 053-341033 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
41 
โรงเรียนแม่แจ่ม

ผ้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
นายธวัช     นะติกา  053-485140 053-828389 180 ม.12 ถ.เจริญนิรันดร์ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 
42 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
นายสาคร     สมหนุน  053-833152 053-833153 153 หมู่ 2 ต.ท่าเดือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
43 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
นายเจียมพดล     ไชยยาลักษณ์  053-369407 053-369576 94 หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
44 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
นายมนูญ     โพธาวัน  053-461109 053-461109 199 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
45 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
-     -  053-467061 053-467124 367 หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
46 
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 
นายจำลอง     ปันดอน  053-903924 053-460074 204 หมู่ 2 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50130 
47 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
นางสุริยา     ชุ่มมะโน  053-477053 053-477053 288 หมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 
48 
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
นายณรงค์     มงคล  053-487097 053-487098 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 
49 
โรงเรียนสันติสุข

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสันติสุข 
นายชัยพันธ์     ศรีนันตา  053-269196 053-269196 89 หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยเหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 
50 
โรงเรียนวชิรวิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ดร.มานิตย์     ศรีพิทักษ์   053 851412-6 053 851416 ่เลขที่ 93/111 หมู่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
51 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
นายสุกิจ     ไชยนวล  053-456494 053-456494 200 หมู่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
52 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ภราดามีศักดิ์     ว่องประชานุกูล  053-245570-5 053-245571 19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
53 
โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา

ประธานกรรมการบริหาร 
MR.Metin     Askan  053-274468
053-205146
053-204532 264/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
54 
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

นาย-     -  053-241503
053-246312
053-302033 19 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
55 
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา

นาย-     -  053-211901
053-215143
053-215143 6/1 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
56 
โรงเรียนพุทธิโสภณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโสภณ 
-     -  053-277609
053-274418
053-277309
053-277218 146 ราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
57 
โรงเรียนพิงครัตน์

นาย-     -  053-302855-7 053-302858 9 ถ.มนตรี ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
58 
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย 
ซิสเตอร์ดรุณี     ศรีประมงค์  053-276087
053-217860
053-274146 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
59 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
นางอัมภาพร     จันทร์กระจ่าง   053-282395
818771-2
053-281838 เลขที่ 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
60 
โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ผู้อำนวยการ 
อาจารย์วารี     ภัทราวณิชย์  0-5314-0232 0-5314-0231 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
61 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
ดร.รัศมี     แดงสุวรรณ  053-300437
053-244654
053-241039
053-249152 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
62 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
นางสิริลักษณ์     เฟื่องกาญจน์  053-242038
053-242550
053-306415
053-306509
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
63 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่

นาย-     -  053-274715
053-275663
053-273781 2 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
64 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่

นาย-     -  053-210057-8
053-218236
053-225181 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
65 
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่

นาย-     -  053-221815
053-895233
053-894274 71 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
66 
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่

นาย-     -  053-850777-888 053-850888 362 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
67 
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย

นาย-     -  053-140244-7 053-140246 128 ถ.สายอ้อมเมือง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
68 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

นาย-     -  053-213061 053-408223 2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
69 
โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี

นาย-     -  053-282080 053-208112 24 ถ.ลอยเคราะห์ ซ.2 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
70 
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

นาย-     -  053-242027 053-242455 13 ถนนเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
71 
โรงเรียนนานาชาติพายัพ

นาย-     -  053-110680-3 053-110687 114 ม.1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
72 
โรงเรียนนานาชาติลานนา

นาย-     -  053-271159 053-806230-1 ต่อ 16 300 / 1 ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
73 
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายพิพัฒน์     สายสอน  053-859405 053 85940 ต่อ 111 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 

สถานที่พัก

ӴѺ
สถานที่พัก
Ţ
ӹѡҹ
Ѿ
โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ 
 
053-253888 - 89/8 ถนน ช้างคลาน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่, ช้างคลาน, เชียงใหม่, ไทย 50100 
โรงแรมยันตรศรีรีสอร์ทเชียงใหม่ 
 
053-214368
053-214214
- 24/17 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โรงแรมเลอเมอริเดียน 
 
053-253666 - 108 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โรงแรมอนันตราเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปา 
 
053-253340 053-253333 123 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน, ริมแม่น้ำเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย 50160 
โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ 
 
053-999999 - 100 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โรงแรมรติลานนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท 
 
053-999333 - 33 ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด อ.เมือง ริมแม่น้ำเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 
โรงแรมศิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ 
 
053-371999 - 36 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เจริญเมือง จ.เชียงใหม่ 
โรงแรมยูเชียงใหม่ 
 
053-327000 - 70 ถ.ราชดำเนิน ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่  
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ทเชียงใหม่  
 
053-298181 - 68 หมู่ 6 ถ. แม่ริม-สะเมิง (สายเก่า), แม่ริม 50180 
10 
โรงแรมวิรันดาเชียงใหม่เดอะไฮท์รีสอร์ท 
 
053-365007 - 192 หมู่ 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
11 
โรงแรมรวีวารีรีสอร์ทแอนด์สปา(แม่แตง) 
 
053-317539-40 - 168 หมู่2 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
12 
โรงแรมรวีวารีลักชัวรี่โฮเต็ล(สันผีเสื้อ) 
 
053-110555 - 211 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
13 
โรงแรมเซนทาราคุ้มพระยารีสอร์ทแอนด์สปา 
 
053-415555 - 137 หมู่5 ต.หนองป่าคลั่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
14 
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ 
 
053-275300 - 318/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ 50000 
15 
โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ 
 
053-222111 - 44 ถ.นิมมานเหมินทร์ เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200 
16 
โรงแรม137 พิลล่าร์เฮ้าส์ 
 
053-247788 - 2 ซอย 1 ถ.หน้าวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 
17 
โรงแรมบ้านแสนดอยรีสอร์ทแอนด์สปา 
 
053-839260 - อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 
18 
โรงแรมราชมรรคา 
 
053-903900 - อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200  
19 
โรงแรมคีรีธาราบูติกรีสอร์ท 
 
053-010692 - หมูยอเวียงเหนือ ตำบล ป่าตัน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 
20 
โรงแรมปิงนคราบูติคโฮเทลแอนด์สปา 
 
053-252999 - 135/9 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 
21 
โรงแรมยางคำวิลเลจ 
 
053-237222 - 90/3 ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 
22 
โรงแรมคชสีห์ธานี 
 
053-281950 - 54/3 ถนนราชภาคินัย ต.พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200 
23 
โรงแรมนิมมานไหมโฮเต็ล 
 
053-400567 - ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอยสุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
24 
โรงแรมนิมมานบูติคโฮเต็ล 
 
053-224949 - 29/1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย17 ต.สุเทพ อ.เมือง นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ ไทย 50200 
25 
โรงแรมลาคาซาเดอนิมมาน 
 
053-212153 - 12/1 ซอย 17 ถนน นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ ไทย 50200 
26 
โรงแรมใบหยก(นิมมานฯ) 
 
053-357000 - 8/11 ถนนนิมมานเหมินต์ ตำบลสุเทพ นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ 
27 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบรรทมสถาน(นิมมานฯ) 
 
053-217768 - 7 ซอย5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบล สุเทพ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 
28 
โรงแรมเดอนากาเชียงใหม่ 
 
053-209030 - 21 ราชมรรคา ซอย 2 ถนน มูนเมือง ตำบลพระสิงห์ เขตเมืองเก่า เชียงใหม่ 
29 
โรงแรมลานนามันตรา 
 
053-110345-6 - 146 ถ.ป่าตัน อ.เมือง ป่าตัน เชียงใหม่ 
30 
โรงแรมแทมมารินวิลเลจ 
 
053-418896 - 50/1 ถนน ราชดำเนิน ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 
31 
เชียงใหม่แกรนด์วิว 
 
053-220100 - 24 ถนนลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ห้วยแก้ว เชียงใหม่ 
32 
โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 
 
053-112888 - 230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก ห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50300 
33 
โรงแรมอโมราท่าแพ 
 
053-251531 - 22 ถ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
34 
โรงแรมเพชรงาม 
 
053-270080 - 33/10 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
35 
โรงแรมมณีนาราคร 
 
053-999555 - 99 ถนนศรีดอนไชย ต. ช้างคลาน ไนท์ บาร์ซ่า เชียงใหม่ 50100 
36 
โรงแรมฟูรามา 
 
053-415222 - 54 ถ.ห้วยแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ 50300 
37 
โรงแรมปานวิมาน(แม่ริม) 
 
053-879540 - 197/2 หมู่ 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180  
38 
โรงแรมอิมม์ท่าแพเชียงใหม่ 
 
053-283999 - 17/1 ถนนคชสาร ช้างคลาน อำเภอเมือง เขตเมืองเก่า เชียงใหม่ 
39 
โฮเต็ลเอ็มเชียงใหม่ 
 
053-211072 - 2 - 6 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เขตเมืองเก่า เชียงใหม่ 
40 
โรงแรมรอยัลพรรณราย 
 
053-234567 - 3/9 ถนนอัษฎาธร ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 
41 
โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา 
 
053-252222 - 9/9 ถ.อัษฎาธร ตำบลศรีภูมิ ช้างม่อย เชียงใหม่ 50200 
42 
ฮอไรซอนวิลเลจแอนด์รีสอร์ท 
 
053-867891 - 200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย, สันทราย, เชียงใหม่ 50220 
43 
โรงแรมวโรรส แกรนด์ พาเลซ 
 
053-416102-3 - 64 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
44 
โรงแรมเชียงร้อย 
 
053-416302
053-416304
- 23/1 ถ.อารักษ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
45 
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลลส์ 
 
053-210030-4 - 18 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
46 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 
 
053-222099 - 23 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
47 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
 
053-224333 - 99/4 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
48 
โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น 
 
053-210901-4
053-211333
053-210905 16/16 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
49 
โรงแรมเชียงใหม่เกท 
 
053-279179
053-279221
053-279085 11/10 ถ.สุริวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50 
โรงแรมเชียงคำ 
 
053-281016-9
053-278050
053-278809 51 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
51 
โรงแรมพิงค์พยอม 
 
053-277497
053-270445-7
053-278803 99/41 ถ.สุเทพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
52 
โรงแรมสวนดอกแก้ว 
 
053-808993-7
053-808698
- 8/1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชชียงใหม่ 
53 
โรงแรมกรีนพาเลซ 
 
053-894718-25 053-894721 70 ถ.ศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
54 
โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า 
 
053-270036-50 - 92 ถ.ศรีดอนชัย ( ใกล้ในท์บาซ่า) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
55 
โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง 
 
053-270160-80 - 153 ถ.ศรีดอนชัย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
56 
โรงแรมพาราไดซ์ 
 
053-270413-4 053-271431 12 ถ.ศรีจันดอน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
57 
โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเด้นท์ 
 
053-251025-9 053-251032 226-8 ถ.วิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
58 
โรงแรมมารีน่า อินน์ 
 
053-876249-56 053-252856 3/7 ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
59 
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
 
053-905000 - 132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
60 
โรงแรมทราเวลเลอร์ อินน์ 
 
053-280977-81
208484-6
053-272078 66 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
61 
บ้านพักนานาชาติ เซ็นเตอร์เพลสเชียงใหม่ 
 
053-271169
206323
053-208950 17/2 ซ.1 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
62 
โรงแรมรอยัลล้านนา 
 
053-818773-5 - 119 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
63 
โรงแรมสตาร์โฮเต็ล 
 
053-270360-70 053-270371 36 ซ.4 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
64 
โรงแรมเฟลิกซ์ ซิตี้ อินน์ 
 
053-270710-6 053-270709 154 ถ.ราชมรรคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
65 
โรงแรมอโนดาต 
 
053-270755-8 053-270759 57 ถ.ราชมรรคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
66 
โรงแรมมนตรี 
 
053-211069-70
418480
053-217416 2-6 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
67 
โรงแรมบัวระวงศ์ เรซิเดนท์ 
 
053-273283
053-276005
053-820602 129/9 ถ.ระแกง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
68 
โรงแรมวาย เอ็ม ซี เอ 
 
053-222366
221819-20
053-215523 11 ถ.เม็งรายรัศมี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
69 
โรงแรมเชียงใหม่ เอส พี 
 
053-214522
053-219402-4
053-223042 7/1 ซ.7 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
70 
โรงแรมเชียงใหม่ ลักกี้ อินน์ 
 
053-282061
053-801251-2
053-801249 359/7 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
71 
โรงแรมเดอะแฟมิลี่ 
 
053-812413-5 053-812423 99/1-8 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
72 
โรงแรมบี.อาร์. 
 
053-220061-2 - 6 ถ.มรกต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
73 
โรงแรมอินทนิล 
 
053-212244
222155
215514
053-219471-2
- 14 ถ.มรกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
74 
โรงแรมวิสต้า 
 
053-210663-4
214315
053-217661
053-214563 252 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
75 
โรงแรมศรีโตเกียว 
 
053-213899
053-211100-3
053-211102 6 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
76 
สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
053-942881-8 053-942890 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ( ซ.ข้างศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
77 
โรงแรมอามารีรินคำ 
 
053-221044
053-221130
053-221915 1 ถ.นิมมานเหมินทร์ บริเวณสี่แยกรินคำเก่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
78 
โรงแรมเชียงใหม่ซิตี้คอร์ท 
 
053-201830-7 053-201838 140 ถ.ทิพเนตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
79 
โรงแรมปรินซ์ 
 
053-252025-31 053-251144 3 ถ.ท้ายวัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
80 
โรงแรมท่าเเพเพลส 
 
053-270159
053-281842-3
053-271982 2 ซ.3 ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
81 
โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นท์ 
 
053-210241-3 053-210237 43 ซ.โรงพยาบาลลานนา ( ซ.สุขเกษม 10) ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
82 
โรงแรมธาริน 
 
053-400131-9 - 107/7 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
83 
โรงแรมยูเรเซีย 
 
053-247790-6 053-247797 1 ถ.ลิขสิทธิ์ราษฎร์วิถี ( ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
84 
โรงแรมลานนาวิว 
 
053-217784-6
053-210740-4
053-217749 1 ซ.โรงบาลลานนา ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
85 
โรงแรมอะมิตี้ กรีนฮิลล์ 
 
053-220100-9 053-221602 24 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ( เชียงใหม่-ลำปาง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
86 
โรงแรมโชคชัยโฮม 
 
053-890497-50 - 6/2 ซ.28 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
87 
โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลดาราเทวี 
 
053-888888 - 51/4 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม.1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
88 
โรงแรมเชอราตัน เชียงใหม่ 
 
053-275300 053-275299 318/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
89 
โรงแรมนครพิงค์ พาเลส 
 
053-281822-7 053-801607 47/9 ซ.ใจแก้ว ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
90 
โรงแรมไฮเวย์ 
 
053-247900-3
053-242515
053-247906 1/71-81 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
91 
โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ 
 
053-225500-4 053-225505 183 ถ.ช้างเผือก ( บริเวณประตูช้างเผือก ติดสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
92 
โรงแรมไอยรา 
 
053-222245 - 199 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
93 
โรงแรมโกลเด้นท์ อินน์ 
 
053-274550
053-272263
053-270416
053-275500 471/23 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
94 
โรงแรมดิเอ็มเพรส 
 
053-270240-5 - 199 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
95 
โรงแรมเดอะปาร์ค 
 
053-280080-9 - 444 ถ.ช้างคลาน อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 
96 
โรงแรมรอยัลปริ้นเซส 
 
053-281033-43 - 112 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
97 
โรงแรมลานนาพาเลซ 
 
053-270722-40 - 184 ถ.ช้างคลาน( ใกล้ไนท์บาซ่า )อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
98 
โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่ 
 
053-270051-7 053-270063 110 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
99 
โรงแรมริดจิดส์ ท่าแพ 
 
053-251531 053-251465 22 ถ.ชัยภูมิ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
100 
โรงแรมไนท์บาซ่า อินน์ 
 
053-818096-10 053-820629 9 ซ.6 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
101 
โรงแรมปาร์คอินธนา 
 
053-270191-3 053-270193 10 ซ.8 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
102 
โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ 
 
053-270099 - 46-48 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
103 
โรงแรมเพชรงาม 
 
053-270080-5
053-818955
053-271482 33/10 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
104 
โรงแรมริเวอร์วิวลอดจ์ 
 
053-271109-10 053-279019 25 ซ.4 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
105 
โรงแรมอัลฟารูคส์ 
 
053-821107-11 053-821106 341 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
106 
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
 
053-210026 - 2 ถ.คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
107 
อโมลา AMORA 
 
053-251531 053251465 22 ถ.ชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
108 
กรีนแลค รีสอร์ท 
 
053-112888 053-112824 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
109 
รอยัลปิงการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท 
 
053-263386-90
053-293231-4
053-263385 110/2-14 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง กม.ที่52 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
110 
โรงแรมแม่แตง 
 
053-471777-8 053-471779 105 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
111 
รุ่งอรุณ รีสอร์ท 
 
053-248475
053-248491
- 108 ม.17 ต.บ้านสหกรณ์ ( ใกล้น้ำพุร้อน) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
112 
สันกำแพงรีสอร์ท 
 
053-880587-8 - 108 ม.10 ถ.สันกำแพง-ออนหลวย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
113 
เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท 
 
053-834470-5 053-834480 1 ม.6 บ้านกลาง ถ.เชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 29 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
114 
กฤษดาดอยเชียงใหม่ เอไพรม์รีสอร์ท 
 
053-365231-4 053-365235 90 ม.4 ต.บ้างปง ถ.หางดง-สะเมิง กม.ที่ 14 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
115 
โรงแรมเบลวิลล่า 
 
053-365318-21 053-365322 135 ม.5 ต.บ้างปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
116 
สวนบัว รีสอร์ท 
 
053-365270-9 053-365280 158 ม.3 ถ.หางดง-สะเมิง กม.ที่ 17 ต.บ้างปง สายหางดง-สะเมิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
117 
บ้านกลางดอย 
 
053-365306-7 - 190 ถ.หางดง-สะเมิง กม.ที่16 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
118 
อุทยานล้านนา รีสอร์ท 
 
053-365222-3
053-248434
053-365224 1 ม.9 ถ.หางดง -สะเมิง ต.บ้างปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
119 
ฮอด รีสอร์ท 
 
053-461070 - 239 ถ.เชียงใหม่-แม่สะเรียง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
120 
โรงแรมเชียงดาวอินน์ 
 
053-455132 - 20 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
121 
เชียงดาวฮิล รีสอร์ท (ไร่ชีวัน) 
 
053-232434
053-234995
053-251372 28 ม.6 ถ.ปิงโค้ง(100 กม.จากตัวเมืองเชียงใหม่) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
122 
ริมดอย รีสอร์ท 
 
053-375028-9 - 46 ม.4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
123 
บ้านพักโครงการหลวง 
 
053-450107-9 - ดอยอ่างขาง ต.แม่งอน ติดสถานีเกษตรหลวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
124 
รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 
 
053-450110 053-450120 1/1 ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
125 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 
053-450108-9 ต่อ 113-4
053-450033-35
053-450106 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
126 
โรมแรมโชคธานี 
 
053-451252
053-451353
- 425 ม. 5 ติดหอนาฬิกา ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
127 
กังสดาล รีสอร์ท 
 
053-879163 053-879163 192 ม. 1 บ้านโป่งแยงใน ถ.แม่ริม-สะเมิง กม.ที่ 18 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
128 
จีรัง ลักชัวรี่ เฮลท์ รีสอร์ท 
 
053-861511-3 053-860322 99 ม.7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
129 
โฟร์ ซีซันส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 
 
053-298181-8 053-298189 502 ม.1 ถ.แม่ริม-สะเมิง ( สายเก่า ) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
130 
ม่อนดอยอิงฟ้า รีสอร์ท 
 
053-879312
053-879334-5
053-879313 24/2 ม.2 ถ.แม่ริม-สะเมิง กม.ที่ 15 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
131 
โรงแรมแม่ริมลากูน 
 
053-397288-90 - 65/1 ม.6 ถ.แม่ริม-สะเมิง ( สายเก่า ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
132 
โรงแรมแม่สา วาเลย์ 
 
053-290051-2
053879363
053-290017 86 ม.2 ถ.แม่ริม ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
133 
รีสอร์ทสุขภาพบ้านสวนพฤกษาศาสตร์ 
 
053-290029
053-290034-7
053-290021 100 ม.9 ต.แม่แรม ถ.สายแม่ริม-สะเมิง กม.มรา 12 ตรงข้ามกับสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
134 
เชียงใหม่ สปอร์ต คลับ 
 
053-298326-30 053-297897 284 ม.3 ต.ดอนแก้ว กม.ที่ 7 เส้นทางแม่ริม-ฝาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
135 
เดอะพาราไดซ์ สปารีสอร์ท แอนเรสเตอรองท์ 
 
053-860463-4 053-860468 43/1 ม.6 ต.แม่แรม ( เข้าซอยน้ำตกตาดหมอก กม.ที่ 4) ถ.แม่ริม-สะเมิง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
136 
โป่งแยงแอ่งดอย รีสอร์ท 
 
053-879151-2 053-879153 49/3 ม.2 กม.ที่ 14 ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
137 
โรงแรมแม่ริมลอดจ์ 
 
053-376105
053-376313
053-376314 124/1 ม.10 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
138 
หอพัก 700 ปี 
 
053-112307-13 - สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถ.ซีเกมส์ ต.ดอนแกก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
139 
อิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท สปาแอนสปอร์ต คลับ 
 
053-298326-30 053-297897 284 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
140 
บ้านสวนริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
 
053-373214 053-237215 13 ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
141 
ท่าตอนชาเล่ 
 
053-373155-7 053-373158 192/1 ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
142 
ท่าตอนริเวอร์วิว รีสอร์ท 
 
053-459289 053-459288 302 บ้านท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
143 
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ 
 
053-459328
053-459355-6
053-459189
053-459329 84 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
144 
สะเมิง รีสอร์ท 
 
053-487074-5 053-487072 79 ม.2 ถ.แม่ริม-สะเมิง กม.ที่ 35 ต.สะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
145 
ฮอลิเดย์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 
 
053-849943 - 362 ม.1 บ้านหนองมะจับ ซ.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
146 
รัชนี แอนด์ รีสอร์ท 
 
053-869573-4 - 260 ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
147 
เชียงใหม่ เลคไซด์วิลล์ 
 
053-322061-2 053-322062 308 ม.1 หนองผึ้ง ซ.8 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่