การประชุม

: ประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่