การประชุม

: ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรัทศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด