สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่

ประกาศ

1. ท่านสามารถทําหนังสือเดินทางที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม ่โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ไม่ต้องมาต่อแถวแต่เช้า ไม่มีจํากัดจํานวนเล่ม ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30 น. ค่าธรรมเนียม 1,040 บาท

2. โปรดหลีกเลี่ยงการมาทําหนังสือเดินทางในวันจันทร์เช้า เพราะมักจะมีผู้มารับบริการจํานวนมากกว่าวันอื่นๆ เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องรอนาน

3. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว รวมถึงสํานักงานฯ ในจังหวัดอื่นๆ โดยในภาคเหนือ มีสํานักงานฯ ที่เชียงราย นครสวรรค์ และพิษณุโลก ด้วย

4. การรับเล่มหนังสือเดินทาง รับทางไปรษณีย์ประมาณ 5 วันทําการ (ไม่นับวันยื่นคําร้อง)

 

******************************************

 

 

ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

Website counter