สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

รายชื่อหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 2540-ปัจจุบัน

  1. นายเอก จันทร์วิรัช

  2. นายอภิชิต อสัตถวาสี

  3. นางประภา ซันศิริ

  4. นายประสิทธิ์ โศจิรัตน์

  5. นายมนชัย พัชนี

  6. นายปรีชา แก่นสา

  7. น.ส.อัจฉรา ลุประสงค์

  8. นายดุสิต เมนะพันธ์

  9. นายพุทธพร อิ้วตกส้าน

  10. นายสมพงษ์ กางทอง

  11. นายรุจ ธรรมมงคล

  12. นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ

  13. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา

  14. นายนฤมิต หิญชีระนันทน์

  15. นายธัชไท ถมังรักษ์สัตว์

  16. นางกุสุมา ธาราสุข

  17. น.ส.ลดา ภู่มาศ

  18. น.ส.นิภา นิรันดร์นุต

  19. นางวรพรรณี ดำรงมณี

  20. นายนพพร รัชเวทย์ 

  21. นางวรพรรณี ดำรงมณี

  22. นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์

  23.  นายทรัพย์สิน ฉิมพลี