สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่โดยสังเขป

 

                สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540 ณ  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  โดยเปิดให้บริการรับคำร้องในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ , ต่ออายุหนังสือเดินทาง และ แก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทาง  
มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานและรอง ฯ รวมทั้งหมดจำนวน  15 คน  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  08.30-15.30 น.
       

                พ.ศ. 2542  ได้ย้ายสำนักงาน ฯ จากอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ไปรวมอยู่ที่ศูนย์ราชการ  อาคารศาลากลางเชียงใหม่ 
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในยุคนั้นและกอรปกับหมดสัญญาเช่า
กับศูนย์การค้าซึ่งมีระยะเวลาเพียง 2 ปี โดยได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการประชาชนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
สำหรับผู้ที่เดินทางไกลมาติดต่องาน
ราชการ คือจากเวลาเดิม เป็นเวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน แต่ยังให้บริการเฉพาะในส่วนของหนังสือเดินทางเหมือนเดิม

               พ.ศ. 2548 กระทรวงต่างประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำหนังสือเดินทางแบบใหม่ ที่เรียกว่า E-PASSPORT โดยให้บริษัท
จันวาณิชย์ จำกัด เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางดังกล่าว   โดยเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้แก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้นด้วยระบบ
การบริการแบบ One Stop Service เปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางจำนวน 7
ช่องบริการ และเพิ่มเป็น 8 ช่องบริการ ในปี พ.ศ. 2551

               พ.ศ. 2554  ขยายงานเพิ่มเติมในส่วนของ ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ เปิดให้บริการรับรองเอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป  และเพิ่มช่องบริการในส่วนของงานหนังสือเดินทางจาก 8 ช่องบริการ เป็น 10 ช่อง จนถึงปัจจุบัน