สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร

บริการคิวด่วน 08.30 - 9.30 น.

บริการคิวปกติ 08.30 - 15.30 น.


ขั้นตอนการยื่นรับรองนิติกรณ์เอกสาร


1. กดรับบัตรคิว

2. รอคิวยื่นเอกสาร 
- กรอกคำร้อง   (ผู้ร้องขอคำร้องและเตรียมเอกสาร)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ชำระค่าธรรมเนียม
- บริการปกติ 200 บาท/ตราประทับ
- บริการด่วน 400 บาท/ตราประทับ
- คำสั่งศาล 400 บาท/หน้า

4. รับใบเสร็จ
- บริการด่วนรับเอกสารภายในวันเดียวกันตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
- บริการปกติ ใน 2 วันทำการ

วันที่ยื่น

วันที่รับ

วันจันทร์

วันพุธ

วันอังคาร

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

วันศุกร์

วันพฤหัสบดี

วันจันทร์

วันศุกร์

วันอังคาร


 **  ยกเว้นวันหยุดจะมีการเปลี่ยนแปลงวันรับเอกสาร