สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.


ระเบียบ/ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม

ตัวอย่างหนังสือปกครองบุตร


1. การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Passport) ดาวน์โหลด

บุคคลทั่วไป(อายุตั้งแต่20 ปีบริบูรณ์)

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง สภาพไม่ชำรุด ยังมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก
2. เอกสารเพิ่มเติมหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน
หรือใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1. บิดาและมารดาทั้งสองต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง สภาพไม่ชำรุด ยังมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก หรือสูติบัตรฉบับจริง
 (กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน) 
3. บัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาฉบับจริงสภาพไม่ชำรุดยังมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก 
หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี)
4.หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน
หรือใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย

กรณีพิเศษเกี่ยวกับผู้เยาว์(อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1. กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้

1.1 หากอยู่ในประเทศไทยให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
แนบบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดาและ/หรือมารดา 

1.2หากอยู่ต่างประเทศ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์
เดินทางไปต่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของบิดาและ/หรือมารดา

1.3 เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอม
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
จากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย
กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)เป็นผู้พาผู้เยาว์
มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา
และมารดาถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาลงนามยินยอมได้ให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ไป 
ต่างประเทศจากอำเภอสำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา

2.กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกันและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา

 • มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร(ป.ค.14)
  ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา

3.กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า

 • บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่า สามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมได้ฝ่ายเดียวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาฉบับจริงแล้วแต่กรณี

4.กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

 • ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับบุตรบุญธรรม

5. กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต

 • ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งและบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาฉบับจริงแล้วแต่กรณี

6.กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น

ก) กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
ข) กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้
ค) กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและไม่สามารถติดต่อมารดาได้

 • ให้ผู้ปกครองที่มีชื่อระบุตามคำสั่งศาลเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับคำสั่งศาลฯและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้มีอำนาจปกครองตามคำสั่งศาล

ข้อพึงระวัง  

กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ – สกุล และเลขประจำตัวประชาชน13 หลักของบิดา มารดา ผู้ปกครองผู้เยาว์ ในสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ขอให้นำไปแก้ไขผ่านอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ก่อนมาดำเนินการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง       

วัน-เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท (กำหนดรับเล่มทางไปรษณีย์ 5 – 7 วันทำการ)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาทและสามารถรับเล่มได้ในวันทำการถัดไปที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

2. การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางราชการ (Official  E – Passport) ดาวน์โหลด

 1. ผู้ยื่นคำร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทาง ได้แก่ ภาพใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ
  เพื่อบันทึกลงใน Microchip ที่ฝังในหนังสือเดินทาง

 2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันยื่นคำร้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานราชการ พร้อมสำเนา   1 ชุด
  • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • หนังสือนำ (ต้นฉบับเท่านั้น) จากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการ โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่น  คำร้องเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
   ระบุประเทศและกำหนดการเดินทาง กรณีเป็นการออกหนังสือนำฉบับเดียวสำหรับหลายหน่วยงานที่มีบุคลากรเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะ ขอให้แต่ละต้นสังกัดลงทะเบียนเลขรับในสำเนาหนังสือนำด้วย
  • สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคล แนบเอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายเหตุ : หากเดินทางโดยใช้ทุนส่วนตัว ต้องทำหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
  • สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ต้องแนบสัญญาจ้างที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี
  • หนังสือเดินทางราชการเล่มเดิม (ถ้ามี) หากหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุใช้งาน สูญหาย จะต้องยื่นใบแจ้งความประกอบ
  • กรณีขอทำหนังสือเดินทางราชการ พร้อมหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูต จะต้องยื่นสำเนาหนังสือนำที่มีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพิ่ม 1 ชุด

 3. กรณีขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) สำนักงานฯ เชียงใหม่สามารถออกหนังสือนำถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเขตอาณา
  เพียง  3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

  1. หนังสือนำ (ต้นฉบับเท่านั้น) จากต้นสังกัด ระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราโดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
   ระบุประเทศและกำหนดการเดินทาง
  2. สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน )
  4. กรณีต้องการหนังสือนำถึงประเทศอื่นๆ นอกเขตอาณาของสำนักงานฯ ขอให้ติดต่อกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ
   โทร. 02-981-7171 -99 ต่อ 32301, 32351 (ฝ่ายราชการ)

หมายเหตุ 

วัน-เวลาทำการ 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ค่าธรรมเนียม ในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท (สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากต้นสังกัดได้)
และค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท

กำหนดรับเล่มทางไปรษณีย์ ประมาณ 7 - 10 วัน

-  ปกติหนังสือเดินทางราชการ มีอายุ 5 ปี แต่สามารถออกได้ตั้งแต่ 1- 5 ปี ขึ้นอยู่กับอายุราชการที่เหลืออยู่ หรือระยะเวลาที่สัญญาจ้างระบุ
หรือตามภารกิจ แล้วแต่กรณี

                                 
 

3. การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุ ดาวน์โหลด

1.  หนังสือสุทธิ  (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
ถ่ายเอกสาร

- หน้าที่ปรากฏรูปถ่าย จนถึง หน้าที่พระสังกัดวัดปัจจุบัน
- หน้าบันทึกการแก้ไขสมณศักดิ์ตามสัญญาบัตรของพระภิกษุ  

2.  ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
ถ่ายเอกสาร   

- หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีรายการชื่อของพระภิกษุ และ หน้า 18   
กรณีที่  คำนำหน้าของพระ เป็น  “ นาย ” ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม ศตภ. ที่ยื่นขอไป
( ศตภ. หมายถึงคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร)

3. หนังสือ ศตภ.
ถ่ายเอกสาร   

- หน้าแรกคือหน้าที่มีครุฑและรายละเอียดในการอนุมัติให้พระภิกษุเดินทางไปต่างประเทศ
- หน้าที่ 2
- หน้าที่ปรากฏลำดับชื่อของพระภิกษุ
- หน้าสุดท้าย (คือหน้าที่ปรากฏลายมือชื่อ พระเทพคุณาภรณ์ฯ)


4.เอกสารที่ใช้ประกอบเพิ่มเติม 

4.1   หนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)  กรณีที่หาย และหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ให้ดำเนินการแจ้ง
ความและนำใบแจ้งความมายื่นประกอบด้วย
4.2   สัญญาบัตร  ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
4.3   ตราตั้งเจ้าอาวาส ( ตัวจริง พร้อมสำเนา   1 ชุด )
4.4   ตราตั้งเจ้าคณะตำบล  ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด )
4.5   ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ  ( ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด )
4.6   ประกาศนียบัตรต่างๆ เช่น เปรียญธรรม
4.7  ใบแต่งตั้งฐานานุกรม
4.8  บัตรประจำตัวพระที่ติดรูปถ่าย

วัน-เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทและค่าส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท (กำหนดรับเล่มทางไปรษณีย์ ประมาณ 7-10 วัน)