สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

ระเบียบ/ขั้นตอนการรับรองเอกสาร

แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองเอกสาร

TH / EN