สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

 

 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่

 

 

 

 

นางวรนันท์ คลอวุฒิวัฒน์

รองหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่