สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

    พันธกิจ/ ภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ

  • พันธกิจ  National Focal Point หน่วยประสานหลัก/ตัวแทนของรัฐบาลในการต่างประเทศ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

  • การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกมิติ/เสริมสร้างพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ : อเมริกาและแปซิฟิกใต้ ยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียใต้-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา

  • การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ กับต่างประเทศ

  • เวทีพหุภาคี

  • การทูตเพื่อประชาชน : งานหนังสือเดินทาง งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานสัญชาติและนิติกรณ์ งานตรวจลงตรา

  • การทูตสาธารณะ : บัวแก้วสัญจร อาเซียนสัญจร เทวะวงศ์สัญจร กงสุลสัญจร

  • งานสำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ