ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการพื้นที่อำเภอสะเมิง


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง ( อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ) รวมทั้งมอบนโยบายปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ พื้นที่อำเภอสะเมิง ณ หอประชุมอำเภออำเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในการ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ครั้งที่ ๑


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐คน ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางสิริมงคลผ่านสถานที่สำคัญ ๒๙ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นาย กลิน เดวีส์ เอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ โดยมีการหารือถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จะมีการขยายสนามบิน โดยได้ของบประมาณเพิ่มหลุมจอดสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเสนอรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรล ทั้งนี้ได้นำเสนอแล้วต่อรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอก เป็นโครงการที่น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้คน ได้

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาเยี่ยมชมโครงการหลวงหนองหอย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เนื่องด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้พื้นที่ศึกษาทอดพระเนตรงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมาทอดพระเนตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง


วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบ้านหนองปลามัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง โดยขอให้ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล พอเพียง ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในภาพรวมมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งในการบริโภคและการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชนการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้มีรายได้อยู่ได้ในช่วงภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมความพร้อมในการจัดเตรียมงาน BIKE FOR DAD


วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการประชุมกิจกรรม BIKE FOR DAD จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ โดยได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม ณ โรงเรียนบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านยางหลวง สวทช.ได้มีนวัตกรรมในการ ใช้เศษเหลือจากข้าวโพด ทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง การทำฝ้าเพดานกันความร้อนและทนไฟจากวัสดุธรรมชาติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายราชการในประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ ๗ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายราชการในประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดทั้งซักถามหารือในประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมย้ำอยากให้การบริหารท้องถิ่น อย่างเป็นธรรมาภิบาล อยากให้นายกท้องถิ่นลงไปดูแลประชาชน พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะ และ ในการทำงานต้องมีการขออนุญาตโครงการ ๕ ล้านบาท ในการพัฒนาตำบล ให้ดูเรื่องระยะเวลาขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้อง รวมถึงพื้นที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และนำนโยบายกระทรวงมหาดไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาดำเนินงานในชุมชน และโครงการสำคัญต่างๆ โดยจังหวัด เชียงใหม่เองก็มีโครงการพระราชดำริอยู่จำนวนมาก ถือเป็นความ ภูมิใจที่ได้สนองโครงการพระราชดำริ และได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนคนเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในการงดการเผาทุกชนิดในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึง

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงซึ่งมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน ๓,๘๐๐ คน พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในการงดการเผาทุกชนิดในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึง

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next