ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ร้อยใจสานศิลป์ สู่ถิ่นไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ร้อยใจสานศิลป์ สู่ถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยรวบรวมผลงานศิลปะทั่วประเทศ มาจัดการประมูล เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยากสภากาชาดไทย โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะแม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมการอบรมถ่ายถอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี โรงเเรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ตัวแทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๓๕ คน โดยมี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโครงการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซ่า ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิการบดีคณะกรรมการพาณิชย์นครเฉิงตูและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิการบดีคณะกรรมการพาณิชย์นครเฉิงตูและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือด้านการขยายการค้าสินค้าการเกษตรระหว่างนครเฉิงตูกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (ห้อง POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนปฏิบัติการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282]Next