จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม"


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ในส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือ) ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน อ.แม่ริม


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำภอแม่ริม (รายละเอียดเพิ่มเติม&ประมวลภาพกิจกรรม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการโรงรับจำนำล้านนา ๑


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการโรงรับจำนำล้านนา ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๙ น. โรงรับจำนำล้านนา ๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ร้านอาหารกาแล โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป้าหมาย


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป้าหมาย โดย สน.บริการวิชาการ มช. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สทท.จ.ชม

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๒๕๕๘


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุมีศักยภาพ เป็นภูมิปัญญา คลังปัญญา ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ชุมชน และสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงานมิชชั่นเดย์ ครั้งที่ ๓


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงานมิชชั่นเดย์ ครั้งที่ ๓ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองประจำปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next