จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานในงาน "ปั่น ๓ ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ : คำกอมปง ครั้งที่ ๑ "


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ในงาน "ปั่น ๓ ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ : คำกอมปง ครั้งที่ ๑ " วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ อุทยานณ์หลววราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสันทราย


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านศรีวังธาร หมู่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย (รายละเอียดเพิ่มเติม&ประมวลภาพกิจกรรม)...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน "งานโครงการหลวง ๒๕๕๗" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ (รายละเอียดเพิ่ม)...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัล เพนนินซุลา จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมประชุมการจัดงาน "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความสุขให้แม่ข่า" เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาตม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเขตตรวจราชการที่ ๑๖ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๖๐ พรรษา โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๒๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (ประมวลภาพ)...

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next