ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดค้างการชำระหนี้ของสหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดค้างการชำระหนี้ของสหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด จำนวน ๒๐ ราย เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) และคณะผู้จัดงานล้านนา เอ็กซ์โปร์ ๒๐๑๕ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลาง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล "อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่วิจิตราพัสตราอาเซียน" ณ คุ้มหลวง คุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีลงนามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีลงนามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” เพื่อให้มีการเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือประณามกลุ่มคนที่ก่อความไม่สงบที่สี่แยกราชประสงค์

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหนังสือและพูดคุยกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเหตุการณ์ช่วงค่ำของวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีกำชับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่ โดยมีนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๕๘ เป็นจำนวนมาก โดยรวมระยะทางปั่น ไป-กลับ ทั้งหมดรวม ๓๒ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา กลับรถที่อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ และสิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม "Bike for mom ปั่นเพื่อแม่"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนจำนวน ๑,๐๐๐ คนแรก พระชนมพรรษา เวลา พิธีมอบเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน แต่หากผู้ใดไม่มารับด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบให้ผู้ลงทะเบียนในลำดับถัดไป แต่ยังมีสิทธิ์รับเสื้อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ ๑,๐๐๑ – ๗,๑๐๓ จะเปิดให้ลงทะเบียนรายงานรับเสื้อของจังหวัดเชียงใหม่และเข็มกลัดพระราชทานได้ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยจัดเตรียมพื้นที่ไว้บริเวณลานจอดรถบัสในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next