รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชึม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย เยี่ยมชม “กาดนัดล้านนาเจียงใหม่” ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจการเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีและการจัดนิทรรศการของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้มีการเตรียมงานด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้เดินทางมาตรวจดูการจัดสถานที่ของตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซี่งนายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าเยี่ยมชมในวันที่ ๒๙ มิถุนายนนี้ ซึ่งมีการตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ในส่วนต่างๆ อย่างเร่งด่วน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน ๕๘ หน่วยงาน ให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการคึกคัก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจัดตัดทางรถไฟกับถนน และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจัดตัดทางรถไฟกับถนน และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและร่วมสรุปผลฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมและร่วมสรุปผลฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้รัฐบาลดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับหนังสือ ทั้งนี้สหพันธ์เกษตรภาคเหนือได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ โดยมีข้อเรียกร้องเร่งด่วน คือ กรณีแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ และมติ ครม. สร้างผลกระทบอันไม่เป็นธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น . ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือชุมชนกู่เต้ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำคลองแม่ข่า

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ร่วมประชุมเจรจากับชาวบ้านที่มีอาณาเขตติดกับคลองแม่ข่าทั้งสองฝั่ง ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดและรับปากว่าจะทำตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดกู่เต้า อำเภอเมืองเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next