การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์1 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริตการการทำงานด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริตการการทำงานด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินทุนทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินทุนทรัพย์ จ.ชม. ณ ห้องประชุม สนง.ธนารักษ์ ชม.

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด จ.ชม. ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนจ.ชม.

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะ พระราชปัญญาเทวี (บุญเลิศ ธีรานนฺโท ป.ธ.7)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะ พระราชปัญญาเทวี (บุญเลิศ ธีรานนฺโท ป.ธ.7) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

งานกล่าวอำลาผู้เข้าร่วมประชุม Atelier for Young Festival Managers

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอำลาผู้เข้าร่วมประชุม Atelier for Young Festival Managers ณ บ้านม่อนฝ่าย อ.เมืองเชียงใหม่

การประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจัตุ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society) ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ถ.รัตนโกสินทร

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next