ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒


วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายปวิณ ชำนิประศาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรุปเส้นทางที่เหมาะสมและออกแบบการพัฒนาโครงการ ประโยชน์ของโครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง”


วันพุธที่ ๗ ตุลาคม   ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” และกิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกผังค่านิยมอัตลักษณ์ของคนไทยให้มีจิตสำนึก และวินัยที่ดีในสังคมเป็นการเสริมสร้างกรอบแนวคิดของการต่อต้านการโกงในสังคมไทย และเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการโกงณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท


วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท เพื่อให้เป็นการสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรูณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการและกำกับติดตามดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน โดยมีประชาชนต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น


วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน ในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพและรายได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์OTOP และเพิ่มช่องทางในเรื่องสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งในให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้มีประชาชนต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการปริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องแสนตอง ชั้น ๖ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการสด "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"


วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการสด "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทาง สวท.เชียงใหม่ และวิทยุเครือข่าย ท่านตอบคำถามผู้ฟังที่โทรเข้ามาในรายการทั้ง ๓ สาย คือ จะไปเยี่ยมประชาชนทั่วถึงทุกอำเภอ พร้อมทั้งจะเดินหน้างานยุทธศาสตร์จังหวัด และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบกวดขันกรณีร้านคาราโอเกะเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวสูงเกินจริงแล้ว และได้เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่รณรงค์รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและอู้คำเมือง พบเห็นท่านสามารถทักทายและอู้คำเมือง ณ สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓๒๕ MHz

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ “นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ”

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ “นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ” ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดฯ ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งควรแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยมีนครลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ได้ชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนผู้คนและโบราณสถานต่างๆซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี สามารถนำรายได้เข้าสูประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ”


วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 จำนวน 16 โรงเรียน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ รวมจำนวน 96 คน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เป็นวันที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระผู้ใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล โอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สักการะเจ้าแม่ดอกคำสร้อย ณ พระเจดีย์ขาว ด้านหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลหลักเมืองเดิม ณ แจ่งศรีภูมิด้านใน สักการะเจ้าพ่อคำแดง ณ ศาลคู่เมือง (ด้านในแจ่งหัวริน) เดินทางสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ด้านหน้าศูนย์ราการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระแสงราชศัสตราประจำเมือง ณ ห้องมั่นคง ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลท้าวมหาพรหม และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสักการะพระเจ้าเก้าตื้อ และกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ สักการะพระธาตุศรีจอมทองและนมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง และนมัสการพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๗ (ฝ่ายธรรมยุต) ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทองสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ เชิงดอยสุเทพ สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและพระประธานภายในวิหาร และนมัสการพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร .

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ


วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง โดยเข้าสักการะบูชาพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักรวาล ณ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ประตูชัย ณ ประตูช้างเผือก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สักการะหลวงพ่อขาว วัดสะดือเมือง สักการะพระเสตังคมณี ณ วัดเชียงมั่น ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะศาลพญามังราย สักการะพระพุทธสิหิงค์ และนมัสการพระราชสิงหวรมุนี ในวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สักการะเสาอินทขิล สักการะพระพุทธสิริราช และนมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สักการะอนุสาวรีย์กาวิละ ณ หน้าค่ายกาวิละ ตามลำดับ และ สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ เป็นที่สุดท้าย จากนั้นได้เดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next