งานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีเปิดงาน เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma : Siam Tulip Festival)


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma : Siam Tulip Festival) โดยมี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งปทุมมาที่จะนำมาจัดแสดงประกอบด้วยสายพันธุ์ เช่น พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่ปริ้นเซสและบัวลาย การจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความ สำคัญของ“ปทุมมา” ซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองร้อน ออกดอกในช่วงฤดูฝน มีความสวยงามและมีลักษณะดอกคล้ายดอกทิวลิป จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ทิวลิปแห่งสยามหรือสยามทิวลิป (Siam Tulip) และยังเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ ๒ ของไทยรองจากกล้วยไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในระดับตำบล สำหรับแกนนำชุมชน และร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เล็งเห็นโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนการร่วมกันดูแลในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดการสัมมนาวิทยากรการฝึกลูกเสือชาวบ้าน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมชาวเชียงใหม่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมบ้านทัศนาจร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ข่วงพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวถวายพระพรถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next