ประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการมนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ มช. เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศูนย์บริการมนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ มช. เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่วอนประชาชนร่วมกันสอดส่องไฟป่าที่พบการเกิดเหตุวันนี้ถึง 29 จุด


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วอนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องไฟป่าที่พบการเกิดเหตุวันนี้ถึง 29 จุด แม้ว่าค่า PM10 และค่า AQI จะไม่เกินมาตรฐานก็ตาม

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (19 มี.ค.56) พบการเกิดไฟป่าถึง 29 จุดใน 13 อำเภอ พบมากสุดที่อำเภอดอยสะเก็ดและสะเมิง อำเภอละ 6 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอเชียงดาว 4 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 286.5 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 20 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 163 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนเกิด 9 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 123.5 ไร่ ซึ่งการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนครั้งการเกิดสูงมาก จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าร่วมสอดส่องดูแลกันอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นการเกิดไฟป่า หรือการเผาในที่โล่งแจ้งและสองข้างทาง ให้แจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์/โทรสาร 0-5322-1470 หรือ http://www.cdpm10.com/cmi/anewweb/ เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่การเกิดเหตุไฟป่าเข้าไประงับดับไฟ และจับกุมผู้กระทำผิดที่เข้าไปเผาป่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ยังคงมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดตรวจวัดอากาศ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่า PM10 ลดลงเหลือ 87 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในขณะที่เมื่อวานมีค่าสูงถึง 111 ไมโครกรัม/ลบ.ม ส่วนค่า AQI วันนี้อยู่ที่ 80 ในขณะที่เมื่อวานนี้มีค่า 94 และที่จุดตรวจวัดอากาศ ณ ศาลากลางจังหวัดวันนี้มีค่า PM10 ลดลงเหลือ 85 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วนค่า AQI อยู่ที่ 78 ในขณะที่เมื่อวานนี้มีค่า PM10 อยู่ที่ 89 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 81

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับสถิติแจ้งเหตุการณ์เผาสะสม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2556 เกิดเหตุไฟป่าจำนวน 355 ครั้ง ในพื้นที่ 23 อำเภอ พื้นที่เสียหายประมาณ 4,119ไร่ แยกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 228 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,740.5 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนเกิด 125 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,368.5 ไร่ และ พื้นที่ข้างทาง 2 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ โดยอำเภอเชียงดาวมีสถิติการเผาป่ามากที่สุด จำนวน 60 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอแม่ออน 52 ครั้ง ส่วนจำนวน Hotspot สะสม 620 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมโดยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือแจ้งความจำนงได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2613 ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

คณะ สตง. เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการตรวจงานของสำนักงานจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการเข้าพบหารือเรื่องการตรวจงานของสำนักงานจังหวัด ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมรายงานผลโครงการพัฒนาเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO


เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมรายงานผลโครงการพัฒนาเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai: City of Crafts and Folk Art) ณ ห้องห้องประชุม ๔ ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้า The Plaza


เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๔๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้า The Plaza ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะ พลาซ่า(เชียงอินทร์ พลาซ่าเดิม-ย่านไนท์บาร์ซาร์)

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่านโอนมาสังกัด อปท.


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่านโอนมาสังกัด อปท. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ ๑๔


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ระลึกถึงความสำคัญของช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอีกทั้งยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282]Next