ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตามโครงการคืนธรรมชาติสู่ลำน้ำปิงที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ณ ท่าน้ำหลังวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง และประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง และประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานโถง ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวีดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พิพากษา หน.ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next