จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปิดโอกาสให้พสกนิการชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนชาวเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายหยู เจิ้งเซิง ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้ และแสดงความยินดีกับประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีในการมาเยือนไทย และกล่าว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลให้ประชาชนของประเทศทั้งสองมีความผูกพันกันและเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้สัมพันธภาพทางการทูตและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ลานนา รอยัล บอลรูม โรงแรมแชงกรี – ลา จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ AEC

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ AEC เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ประจำสัปดาห์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ประจำสัปดาห์ และร่วมแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปั่นเพื่อแม่ "Bike for Mom"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปั่นเพื่อแม่ "Bike for Mom" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์การตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์การตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมห้องสมุดในกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมห้องสมุดในกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร มุ่งพัฒนาบ้าน-วัด-โรงเรียน ให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมทั้งสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาสังคมและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลหนองหอย ต.หนองหอย อ. เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๙ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ณ. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next