หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ( กอ.รมน.จว.เชียงใหม่) ที่ได้เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเข้าพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นที่รกร้างและแหล่งเสื่อมโทรมในเขตชุมชนป่าแพ่ง และชุมชนศรีมงคล ณ บริเวณตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก จว.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบัน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่คณะครู และ นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทฯเมื่อวันที่ ๒๑ สิหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ๑๐ จังหวัด สำหรับแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน (Quick win) ในพื้นที่ขยายผล ๒ หมู่บ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บ้านอมแรด หมู่ ๘ ต.บ้านทับ อ.เม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านปาง หมู่ 8 ต.บ้านหนองบัว อ.ไชยปราการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่ฯเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ น. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเอ็ทเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยมี ๒ ประเด็นการประชุม คือ การจัดนิทรรศการ "รัฐบาลพบประชาชน" และ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250]Next