หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ในหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข แก่นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย”


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในชีวิตราชการ เพื่อหวังกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินการร่วมกันเพื่อขจัดปัญหานี้ ให้หมดไปจากสังคมไทย ทั้งนี้ นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยาน ณ หอประชมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาคม และชุมชน เพื่อให้ผู้ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่


วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาไทย พร้อมทั้งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนเชียงใหม่

การแสดง แสง เสียง และสื่อผสมเทิดพระเกียรติฯ กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดง “ แสง เสียง และสื่อผสมเทิดพระเกียรติฯ กู่เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ ” ในบท พระเจ้ากาวิละ ผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินที่แตกแยกเป็นก๊ก ให้กลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในการแสดงแสง สี เสียง ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ โดยจัดการแสดง ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 18.30 น.

ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นการแสดงการสุมาคารวะต่อพ่อเมืองซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความขอบคุณชาวเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นห้วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของตนเองและครอบครัว เป็นความทรงจำที่ดีในการรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่และข้าราชการในพระองค์ และขอให้คนไทยสามัคคี ปรองดอง และมีไมตรีจิตต่อกัน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และงานปีใหม่เบิกบาน สานฝันคนเมือง ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมในพิธี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next