พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแถลงข่าวงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี ๓


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี ๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด พร้อมด้วย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Lanna expo ๒๐๑๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของคณะทำงานจัดงาน Lanna Expo 2014 ถือว่าประสบความสำเร็จ ๕ วัน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเกือบ ๕ แสนคน ยอดขายรวมเกือบ ๕๐ ล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคเนื้อกรุบาน เนื่องในวันปีใหม่ตามศาสนาอิสลาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันไลออนส์สากล จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ข่วงประตูท่าแพ

จังหวัดเชียงใหม่จัีดประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ เตรียมการรับเสด็จ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ. พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next