รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด "เทศกาลรำวง - บงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ " เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณีที่ดินพิพาทการขอใช้พื้นที่สาธารประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่เหียะ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   พร้อมด้วย   นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณีที่ดินพิพาทการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่เหียะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓๗


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓๗) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ (กบร.จว.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่" วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ เวทีใหญ่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถนนวิชยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ"ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เชียงใหม่สัญจร ครั้งที่ ๑"


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ"ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เชียงใหม่สัญจร ครั้งที่ ๑" เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผบ.มทบ.๓๓ ผบก.ตร.ภ.จ.ชม. ผบ.บน.๔๑ นายกเหล่ากาชาด ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา น. ๐๙.๒๐ น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next