การประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และประชุมนายอำเภอประจำเดือน


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานร่วมรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและของส่วนราชการ(กรม/รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร)พร้อมกับประชุมนายอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาปริญญาเอกเข้าสัมภาษณ์เพื่อประกอบการเขียนดุษฏีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนนักศึกษาปริญญาเอกเข้าสัมภาษณ์เพื่อประกอบการเขียนดุษฏีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โยธาธิการและผังเมือง จว.ชม และการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าหารือเรื่อง การสร้างสนามบินแห่งใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับโยธาธิการและผังเมือง จว.ชม และการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าหารือเรื่อง การสร้างสนามบินแห่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ รอบที่ ๒ ระยะเวลารับจำนำ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด พิจารณาวางระบบการจำนำและรับรองโรงสีที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ รอบที่ ๒ บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ รอบที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการรับจำนำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ส่วนเวลาเปิดรับจำนำเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ชาวเชียงใหม่ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกันในเวลา ๐๙.๑๕ น.

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next