ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินภาครัฐ


วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติฯ


วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติฯ ผ่านการประชุมทางไกล (Video conference) ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ "The Chiangmai Golf Classic 2013" ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความนิยมจากนักกอล์ฟเดินทางมาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานจำนวนหลายแห่ง และราคาค่าบริการที่ไม่สูง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งเป็นจุดหมายของนักเล่นกอล์ฟ
บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด (สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท-เชียงใหม่) โดยการสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ รวมจำนวนประมาณ 21 หน่วยงาน จึงกำหนดจะจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ "The Chiangmai Golf Classic 2013" ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2556 โดยมีนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และในประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ประธานการประชุมหารือการจดทะเบียนสามล้อเครื่องรับจ้างของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานหารือการจดทะเบียนสามล้อเครื่องรับจ้างของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง๒ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าในประเทศไทยลดน้อยลงทุกปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่หรือร้อยละ ๓๐.๘๖ ของพื้นที่ประเทศ จากการประเมินสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่ามากกว่า ๗๒ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ ๑.๖ ล้านไร่/ปี ซึ่งเกิดจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปถึงหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ จึงได้เชิญประชุมในวันดังกล่าว

ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเชียงใหม่


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ต้องการเห็นการจัดงานสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงของแต่ละท้องถิ่น เพราะปัจจุบันการจัดงานหลายแห่งมีความผิดเพี้ยนและปล่อยให้ถูกรุกล้ำจากวัฒนธรรมอื่น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนถือว่ามีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน วิถีชีวิตและศิลปะการแสดง การจัดงานก็ควรหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาสร้างบรรยากาศและเป็นจุดขาย ซึ่งเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถือเป็นความแตกต่าง กับการจัดงานสงกรานต์ที่อื่นๆ และเทศกาลสงกรานตื ถือเป็นช่วงเวลาของครอบครัวที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขด้วย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวด้วยว่า การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติอีกประการหนึ่ง ปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ รากวัฒนธรรม เพื่อครอบคลุมมิติด้านวัฒนธรรมทุกด้าน เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง ที่สืบทอดมานาน และต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้

เชียงใหม่รุกเปิด เส้นทางเที่ยวใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ จังหวัดเชียงใหม่จะส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอแม่ริม สะเมิง หางดง สันกำแพงและสันทราย เป็นวงกลม
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงว่า จังหวัดเชียงใหม่มียุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย ซึ่งจะเป็นวงกลมที่เชื่อมโยง แต่ละอำเภอมีความงดงามทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างหลากหลาย เช่น อำเภอแม่ริม มีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางช้างแม่สา สวนกล้วยไม้และอื่น ๆ อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 3 พันไร่ อำเภอหางดงมีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอสันกำแพงมีน้ำพุร้อนสันกำแพง ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ส่วนอำเภอสันทราย มีวัดร้องเม็ง วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ และ วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นต้น
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พยายามสร้างทำให้สองข้างทางน่ามองด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามตลอดทั้งปี ล่าสุดจากการเดินทางสายหางดง-สะเมิง พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจปลูกต้นเหลืองอินเดีย กำลังออกดอกงดงาม เป็นเส้นทางสีเหลือง มีนักท่องเที่ยวแวะจอดถ่ายภาพชื่นชมความงามตลอดสองข้างทาง โดยดอกเหลืองอินเดียจะบานไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะร่วงโรย ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่บานสะพรั่งเต็มต้น

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next