สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารายงานตัว กับ นายธานินทร์ สุภาแสน และหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารายงานตัว กับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ

หอการค้าจังหวัด ศิษย์เก่าสาธิต มช. เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล ต.แม่เหียะ เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ผวจ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล ตำบลแม่เหียะ เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี ปางช้างแม่สา เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี ปางช้างแม่สา เข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณนิภาพรรณ สายทอง และคณะ จากบริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้า "Morning Session"


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ตามที่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดให้มีการพบปะยามเช้า "Morning Session" เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และที่ ๔ ของเดือน โดยครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมม เพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานพิธีกรช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทีมงานพิธีกรช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น๓ อาคารอำนวยการ ศาลาการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย และของส่วนราชการ(กรม/รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร)

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ นายคัง ชาง-ฮี ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ มาดามอี แจ ซุก


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ นายคัง ชาง-ฮี ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ มาดามอี แจซุก พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]Next