ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายชลทิศ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ฯ) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการสอบทานกรณีพิเศษคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย


เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการสอบทานกรณีพิเศษคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนิเวศน์ (Eco Village)


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนิเวศน์ (Eco Village) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงจอบแรกเตรียมพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑล และปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์


จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีมงคลปฐมฤกษ์ลงจอบแรกเตรียมพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา ณ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าขุนน้ำแม่กวง) บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คุณเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัตน กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรฯ เข้าพบ เรื่อง ที่ดินสุสานคนต่างชาติ


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัตน กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรฯ เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ที่ดินสุสานคนต่างชาติ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยูอาศัยของชาวชุมชนวัดโลกโมฬี


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยูอาศัยของชาวชุมชนวัดโลกโมฬี ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผต.พม. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผต.พม. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมคณะ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัด ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนวัวลาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนวัวลาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next