จังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญไฟพระฤกษ์สำหรับพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์ ประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ซึ่งจะใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดการจัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์อย่างสมพระเกียรติ ในวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญไฟพระฤกษ์มอบให้แก่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาประกอบพิธีดังกล่าว สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ร่วมงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน“ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มวันพุธแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ดร.วัชระ ตันตรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานบริษัทกลุ่มในเครือวีกรุ๊ป เลขานุการกลุ่มวันพุธ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวันพุธ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องอาหารไทยพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอิสลามของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอิสลามของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ณ ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การประชุมโครงการเชียงใหม่ เมืองน่าอยู่ (Ecovillge)เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมโครงการเชียงใหม่ เมืองน่าอยู่ (Ecovillge) สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนาพื้นที่อำเภอกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติด้านการเกษตร (เกษตรอินทรีย์) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและวางแผนเพื่อพัฒนาขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบวาระการประชุม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงส่งผลให้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ คน ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีการประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2555 เพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกบุคคลผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ. และ ก.จ.จ.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนทจังหวัด และประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268]Next