นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยบุคลากรฯเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยบุคลากร ของข้าราชการบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่" จัดโดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ คน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต ณ โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม

การประชุมวิชาการนานาชาติ หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก (Interprofessional Partnership : Improvement for Global Health Outcomes) โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพระดับโลก ได้เข้าใจประเด็นสำคัญในปัจจุบันและอนาคตของสุขภาพทั่วโลก และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งประสานงานสหวิทยาการ สามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าของผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอร์เรนส์ การแถลงผลการดำเนิน งานของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๑ ปี โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน หลังเสร็จสิ้นการรับฟังการแถลงผลงานของกระทรวงมหาดไทยแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังจากเมื่อคืนวานนี้(๒ ก.ย.๕๕)ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนวานนี้(๒ ก.ย.๕๕) มีรายงานปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอแม่ออนวัดได้ ๑๓๕.๒ มิลลิเมตร ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่ทา จังหวัดได้สั่งการให้ ปภ.และอำเภอ เข้าสำรวจความเสียหาย และเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตอนรับคณะ กมธ.ที่มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑


วันนี้ (๓ ก.ย.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพไทย-จีน-อาเซียน นำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และคณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพไทย-จีน-อาเซียน เดินทางมาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ให้คณะกรรมาธิการ ฯ รับทราบ พร้อมทั้งเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลักดันให้การก้าวเข้าสู่ AEC ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับประธานกลุ่มดูแลความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนพร้อมคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. Mr.Werner Langen สมาชิกสภายุโรปและประธานกลุ่มดูแลความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนพร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ฯ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง และให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ส่งผลงาน 3 ประเภท เข้าร่วมประกวด 26 ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ณ ประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next