รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัด พบประชาชน ทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๙ คัน ในจำนวนนี้เป็นรถเข้าประกวด ๑๘ คัน สำหรับการตัดสินการประกวดขบวนบุปผชาติ ขบวนชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการติดสินจะมีขึ้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่เชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่อำเภอแม่ออน


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการจัดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่อำเภอแม่ออน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.แม่ทา อ.แม่ออน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมจัดระเบียบสังคม ของจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบ และแนวทางการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงและร้านอาหารที่ส่งเสียงดัง ตามข้อร้องเรียนของประชาชน และการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหงัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่ากราอำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ การดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมระยะที่ ๒ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขกฎหมายกระทรวงฯ โครงการขยายโรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการ และสอบถามเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเข้าประชุมตรวจติดตามและการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สิธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "ปฏิรูปผังเมือง ๕ ภูมิภาค" ครั้งที่ ๑


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "ปฏิรูปผังเมือง ๕ ภูมิภาค" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง Lanna Ballroom ๓ โรงแรม Shangri-la จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next