หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบัน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่คณะครู และ นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทฯเมื่อวันที่ ๒๑ สิหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ๑๐ จังหวัด สำหรับแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน (Quick win) ในพื้นที่ขยายผล ๒ หมู่บ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บ้านอมแรด หมู่ ๘ ต.บ้านทับ อ.เม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านปาง หมู่ 8 ต.บ้านหนองบัว อ.ไชยปราการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่ฯเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ น. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเอ็ทเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยมี ๒ ประเด็นการประชุม คือ การจัดนิทรรศการ "รัฐบาลพบประชาชน" และ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการ สำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีเปิดงาน เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma : Siam Tulip Festival)


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma : Siam Tulip Festival) โดยมี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งปทุมมาที่จะนำมาจัดแสดงประกอบด้วยสายพันธุ์ เช่น พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่ปริ้นเซสและบัวลาย การจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความ สำคัญของ“ปทุมมา” ซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองร้อน ออกดอกในช่วงฤดูฝน มีความสวยงามและมีลักษณะดอกคล้ายดอกทิวลิป จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ทิวลิปแห่งสยามหรือสยามทิวลิป (Siam Tulip) และยังเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ ๒ ของไทยรองจากกล้วยไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในระดับตำบล สำหรับแกนนำชุมชน และร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เล็งเห็นโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนการร่วมกันดูแลในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next