หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ปลูกต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) บริเวณด้านข้างที่ทำการตำรวจสายตรวจตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดงเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ปลูกต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) บริเวณด้านข้างที่ทำการตำรวจสายตรวจตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การรณรงค์ปลูกต้นทองกวาวในครั้งนี้ เป็นวาระแห่งจังหวัดเชียงใหม่ในการรณรงค์ปลูกต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวบริเวณพื้นที่สำนักงานตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบกล้าต้นทองกวาวให้แก่ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอหางดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ให้ปลูกในพื้นที่เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาต้นน้ำ และลดภาวะโลกร้อน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ถนนหมายเลข ชม ๓๐๓๕ ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ถึงบ้านร้อยจันทร์ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักในการปลูกต้นทองกวาว ซึ่งได้รับมอบกล้าต้นทองกวาวจากสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเรยีนา ตามโครงการเชียงใหม่โมเดลเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเรยีนา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ดีงามของชาวล้านนา ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้มั่นคง และขอให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ รักษาฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและเทิดทูนไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวอำลาก่อนไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเรยีนา และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนทุกคน ตลอด ๒ ปีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตนได้รับความรัก ความเคารพ การตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอบอุ่นใจ และจะประทับความทรงจำในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมอย่างไม่รู้เลือน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตามโครงการเชียงใหม่โมเดลเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ดีงามของชาวล้านนา ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้มั่นคง และขอให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ รักษาฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและเทิดทูนไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวอำลาก่อนไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนทุกคน ตลอด ๒ ปีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตนได้รับความรัก ความเคารพ การตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอบอุ่นใจ และจะประทับความทรงจำในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมอย่างไม่รู้เลือน

รับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ผ่านระบบ VDO Conferenceเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การบรรยายทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) หัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศเพื่อนบ้านของไทย"เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง, นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังการบรรยายทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) หัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศเพื่อนบ้านของไทย" บรรยายโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนพระกรณียกิจต่างๆ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ห้อง PSB ๑๑๐๑ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีเเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการเตรียมจัดงานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงาน "โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต ๒๐๑๒" สนามที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานฯ ขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

การประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อชก.จังหวัด)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อชก.จังหวัด) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268]Next