ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ชม


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ) เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ) เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแนะนำตัว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ณ ที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ณ ที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. และ เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชัฏกลุ่มภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม “หน้ากากขาว” และหารือแนวทางการกำกับดูแลให้การชุมนุมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวฯเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม “หน้ากากขาว” และหารือแนวทางการกำกับดูแลให้การชุมนุมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือสร้างความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมก็ได้มีการแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงแนวทางการดำเนินการว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจะออกมาตรการในการดำเนินการมาประกาศใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องให้ชุมนุมโดยสงบ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือทำลายบรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อความเสียหายให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้เสนอแนะให้แจ้งหน่วยงานราชการทราบล่วงหน้าหากมีการนัดรวมตัวเพื่อชุมนุมเรียกร้อง และควรเปิดเผยตัวตนในการออกมาชุมนุม ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุม อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นต้น ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัตงิานตามนโยบายที่ส าคัญและเร่งดว่นของรัฐบาล


เมื่นวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประธานเปิดการสัมนาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์


เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมนาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสาระสนเทศ พร้อมแถลงข่าว ณ รร.แชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขรก. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอนมาสังกัด อปท.ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขรก. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โอนมาสังกัด อปท.ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]Next