พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งในพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ์ที่ใช้ผู้แสดงเป็นนักเรียน นักศึกษา กว่า ๒,๐๐๐ คน ด้วยชุดแสดงที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมล้านนาที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕-๖ และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเซีย (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ ๔๒เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเซีย (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ ๔๒ โดยมี อธิบดีกรมสรรพากร ดร.สาธิต รังคสิริ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของสรรพากรจาก ๑๖ เขตเศรษฐกิจสำคัญในภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกือบ ๒๐๐ คน ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดกำหนดเปิดตัว และจัดกิจกรรม Kick off ของศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

การประชุมเลขาฯ ฝ่ายต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเลขาฯ ฝ่ายต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมศิษญ์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมาคมศิษญ์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ พร้อมคณะ เดินเข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะและหารือเรื่องสหกรณ์สันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวแสดงความยินดี และมอบดอกไม้


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และมอบดอกไม้แด่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนที่ ๑๕) ในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผวจ.ชม. ให่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โลกอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โลกอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการ สังคม วุฒิสภา พร้อมคณะฯ ที่เดินทางเข้าพบและรับฟังบรรยายสรุปฯเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ประชุมร่วมกับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปในการติดตามสถานการณ์การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามที่รัฐบาลประกาศจะขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ว่าส่งผลกระทบกับสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างอย่างไรบ้าง รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง เพื่อเสนอทางออกหรือมาตรการช่วยเหลือต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อมิให้ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์ประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ประสานงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ศูนย์แห่งนี้ จะมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ ขณะเดียวกันศูนย์ดังกล่าว ยังมีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดในมิติต่างๆ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นประชาคมอาเซียน ณ บริเวณสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next