ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอลักษณะโครงการและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 2556 เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการแนะนำโครงการและหารือเพื่อขอคำชี้แนะในการพัฒนา "พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในลุ่มน้ำปิงตอนบน" เพื่อนำเสนอลักษณะโครงการและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือเรื่องการแข่งขันยกน้ำหนักโลก ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมนวดแผนโบราณและสมาคมคนตาบอด จว.ชม. เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีพร้อมหารือเกี่ยวกับคนพิการ


เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาคมนวดแผนโบราณและสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีพร้อมหารือเกี่ยวกับคนพิการ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนข้อราชการกับ หน.ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหาร อปท.


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ นายอดิศร กำเนิดศิริ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดยเริ่มจากสักการะเสาอินทขิล/พระพุทธเฉลิมสิริราช วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (พระแก้วหยกเชียงใหม่)/พระอัฏฐารส และนมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส สักการะพระพุทธสิหิงค์และนมัสการเจ้าอาวาส สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ/พระประธานบนวิหาร วัดสวนดอกหลวง/กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นมัสการพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จว.ชม. นมัสการพระเทพโกศล เจ้าคณะ จว.ชม. สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ/พระประธาน วัดพระธาตุดอยสุเทพราช-ภายในวิหาร และนมัสการพระเทพวรสิทธาจารย์ วรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7

เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ร่วมเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ณ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดยเริ่มจากเข้านมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ สักการะพระเจดีย์ขาว สักการะศาลหลักเมืองเดิม สักการะพญามังราย สักการะศาลคู่เมือง (เจ้าพ่อคำแดง) สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เยี่ยมคารวะคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ดุสิงห์ด่าน และสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๕

จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเพื่อนร่วมงานร่วมส่ง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)


เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมส่ง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งก่อนเดินทางได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319]Next