การประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่24 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะ โดยมี นายอดิศร กำเนิศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการตรวจสอบการทุจริตบัตรประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงติดตามผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช งานพัฒนาดิน น้ำ ป่า และการขยายผลตามแนวพระราชดำริ งานพัฒนาด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และการขยายผลสู่ประชาชน และทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาอาชีพเห็ดเศรษฐกิจ โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จฯ จากนั้น ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายวิสูตร ทิพนี ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าทีเทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแม่โป่ง และได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้แทนเด็กเล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านพักนายสุจินต์ แสงแก้ว เลขที่ ๖๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด ทอดพระเนตรกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามเพื่อจำหน่าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง โดยมี นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ ลำดับต่อมา นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง” และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา"วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กิโลเมตรที่ ๔๔.๔ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยวันแรกทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นจึงเสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อหารือสถานการณ์การผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ปี ๒๕๕๖เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ปี ๒๕๕๖ โดยมี นาย สุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ทีมนักกีฬาคนพิการจากกรุงเทพมหานคร ครองความเป็นจ้าวเหรียญทอง พร้อมได้ส่งมอบกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพ ครั้งที่ 32 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระห่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next