เสวนาเรื่องพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


วันที่ 15 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาเรื่องพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีแก่คณะสื่อมวลชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส

พิธีปิดมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีปิดมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกงสุลใหญ่จากประเทศต่าง ๆ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนผู้สนใจ ร่วมพิธีปิด ณ ลานหอคำหลวง มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

การประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไข้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 10.00น.

การประชุมผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference โครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 12 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบนโยบาย "การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน" โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมการประชุม เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างการปฏิบัติ การปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเปิดบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในกิจกรรมเปิดบ้าน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรู้รักษ์เงินแผ่นดิน ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn”


วันที่ 7 มีนาคม 2555 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีเดินรณรงค์โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดวิกฤติหมอกควัน และไฟป่าอย่างคับคั่ง โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดบริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง   ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่ 5 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2555


วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ  ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2555 ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกำชับให้ช่วยดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องสุขภาพ และการจราจรอย่างเข้มงวด ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]Next