ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์เรือนไทย ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานประจำเดือน กอ.รมน.จว.ชม.


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลงานประจำเดือน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.จว.ชม.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญดอกไม้พระราชทานไปถวายให้กับพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ)


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญดอกไม้พระราชทานไปถวายให้กับพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวเส้นทางบินใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ "ย่างกุ้ง-เชียงใหม่-ย่างกุ้ง" สายการบิน Golden Myanmar Airline เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ ๑ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเวทีตลาดธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดเวทีการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพดี – ชีวียืนยาว-ด้วยวิถีล้านนา : Longevity Lifestyle by Lanna Health Hub” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อ่านต่อ)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368]Next