ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าในประเทศไทยลดน้อยลงทุกปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่หรือร้อยละ ๓๐.๘๖ ของพื้นที่ประเทศ จากการประเมินสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่ามากกว่า ๗๒ ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ ๑.๖ ล้านไร่/ปี ซึ่งเกิดจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปถึงหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ จึงได้เชิญประชุมในวันดังกล่าว

ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเชียงใหม่


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ต้องการเห็นการจัดงานสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงของแต่ละท้องถิ่น เพราะปัจจุบันการจัดงานหลายแห่งมีความผิดเพี้ยนและปล่อยให้ถูกรุกล้ำจากวัฒนธรรมอื่น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนถือว่ามีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน วิถีชีวิตและศิลปะการแสดง การจัดงานก็ควรหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาสร้างบรรยากาศและเป็นจุดขาย ซึ่งเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถือเป็นความแตกต่าง กับการจัดงานสงกรานต์ที่อื่นๆ และเทศกาลสงกรานตื ถือเป็นช่วงเวลาของครอบครัวที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขด้วย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวด้วยว่า การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติอีกประการหนึ่ง ปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ รากวัฒนธรรม เพื่อครอบคลุมมิติด้านวัฒนธรรมทุกด้าน เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง ที่สืบทอดมานาน และต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้

เชียงใหม่รุกเปิด เส้นทางเที่ยวใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ จังหวัดเชียงใหม่จะส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอแม่ริม สะเมิง หางดง สันกำแพงและสันทราย เป็นวงกลม
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงว่า จังหวัดเชียงใหม่มียุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย ซึ่งจะเป็นวงกลมที่เชื่อมโยง แต่ละอำเภอมีความงดงามทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างหลากหลาย เช่น อำเภอแม่ริม มีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางช้างแม่สา สวนกล้วยไม้และอื่น ๆ อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 3 พันไร่ อำเภอหางดงมีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอสันกำแพงมีน้ำพุร้อนสันกำแพง ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ส่วนอำเภอสันทราย มีวัดร้องเม็ง วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ และ วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นต้น
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พยายามสร้างทำให้สองข้างทางน่ามองด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามตลอดทั้งปี ล่าสุดจากการเดินทางสายหางดง-สะเมิง พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจปลูกต้นเหลืองอินเดีย กำลังออกดอกงดงาม เป็นเส้นทางสีเหลือง มีนักท่องเที่ยวแวะจอดถ่ายภาพชื่นชมความงามตลอดสองข้างทาง โดยดอกเหลืองอินเดียจะบานไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะร่วงโรย ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่บานสะพรั่งเต็มต้น

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เชียงใหม่


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายจากชุมชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วันที่ 14 ก.พ.56 เวลา 11.30 น.ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ” และกิจกรรม “คำมั่นสัญญาใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อให้ชุมชนต้นแบบฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิญาณตนร่วมกันในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า และอากาศ ) โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมจากภาคราชการในการสนับสนุนโครงการ โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด ก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดปัญหาภัยธรรมชาติตามมาในหลายพื้นที่ ทั้งปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและหมอกควัน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญด้วยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ “80 วันของการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่า” ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึง 10 เมษายน 2556 ซึ่งต่อมาได้ขยายเวลาเป็น 100 วัน โดยได้มอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเฝ้าระวังตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง ซึ่งปรากฏผลบางส่วนแล้วตามรายงานของ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาให้เกิดความสมดุล ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบฯ ในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จอย่างกว้างขวางและเพื่อช่วยให้พื้นที่ลุ่มน้ำหลักมีสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการ “บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบฯ ในเขตลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ” ขึ้น โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน โดยร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการบูรณาการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และโครงการเกษตรปลอดการเผา ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ในการดูแลและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวขึ้น สำหรับกิจกรรม “คำมั่นสัญญาใต้ฟ้าเดียวกัน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,500 คน มารวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการ “100 วันของการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่า” ของรัฐบาล
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชนว่า การดำเนิน โครงการ “บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ” และกิจกรรม “คำมั่นสัญญาใต้ฟ้าเดียวกัน" เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเป็นการบูรณาการจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตามจากการที่มนุษย์ได้ทำลายความสมดุลของธรรมชาติ ทั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ ลำธารและการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วไม่มีการปลูกทดแทน ทำให้เราประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการที่จะก้าวต่อไปในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ ทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งการติดตามการตัดไม้ทำลายป่า และการเผา ส่วนที่ ธ.ก.ส. และประชาชนในชุมชนได้นำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ และโครงการเกษตรปลอดการเผา มาบูรณาการงานร่วมกันนั้น ถือเป็นการบูรณาการอย่างสมบูรณ์แท้จริง ส่วนกิจกรรม “คำมั่นสัญญาใต้ฟ้าเดียวกัน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่าอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดของรัฐบาล ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากชุมชนมีความเข้มแข็ง การดำเนินการ 100 วันของการเฝ้าระวังอันตรายจากปัญหาหมอกควันไฟป่าก็จะสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้

ประธานการประชุม ก.อบต.จ.ชม


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม กท.จ.ชม


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม กท.จ.ชม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จว.ชม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next