การประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อให้การสนัลสนุนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.ชม. ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์ Group Interviewเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์ Group Interview 4 ฉบับ "โครงการประชาสัมพันธุ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ" ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายประเดิมรัตน์ฯ นำเยาวชนที่เข้ารอบการแข่งขันกอล์ฟ ASEAN TOUR เข้าพบ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเดิมรัตน์ฯ นำเยาวชนที่เข้ารอบการแข่งขันกอล์ฟ ASEAN TOUR เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ผวจ.ชม. ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้แทนมูลนิธิการกุศลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าแสดงความยินดี ผวจ.ชม.วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมูลนิธิการกุศลในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผวจ.ชม. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อหารือการจัด Rally ชม.-ชร.เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการเข้าพบและหารือเรื่อง การจัด Rally เชียงใหม่ - เชียงราย ณ ห้องทำงาน ผวจ. ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์


เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ โดยมี คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณายกร่างแผนแม่บทฟื้นฟูน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยกร่างแผนและแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานย่อย ๗ แผนงาน ได้แก่ แผนการบริการจัดการน้ำต้นทุน แผนการปรับปรุงและตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ และจัดการพื้นที่ริมตลิ่ง แผนปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศ แผนด้านการมีส่วนร่วมและด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำ แผนด้านการมีส่วนร่วมและด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และแผนการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next