นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป้นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "เชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมถึง การแข่งขันขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว

OTOP Thai Wisdom of The Kingdom


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีระดับโลก (OTOP Thai Wisdom of The Kingdom) เพื่อแสดงผลงานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาไทยสู่เวทีสากล โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานดังกล่าวโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายปลูกป่าใน ๗๗ จังหวัด รวม ๔ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๕ สำหรับพื้นที่บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าในแปลงหมายเลข ๒๑๙ เนื้อที่ ๘๐ ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง มีสภาพเสื่อมโทรม ถือเป็นพื้นที่แปลงหนึ่งของโครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบัน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล


เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้น ม.๔ ม.๕ และ ม.๖ โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล เป็นเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการสัมมนานายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ รุ่นที่ ๔เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการสัมมนานายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ รุ่นที่ ๔ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย มายังห้องปฏิบัติการจังหวัด (ห้อง POC) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดไปยังอำเภอทุกแห่ง เพื่อรับทราบนโยบายและหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวรจ ข้าราชการ องค์กรณปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสร ชมรม นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263]Next