หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล พูดคุยหน้าเสาธงกับนักเรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ดีงามของชาวล้านนา ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้มั่นคง และขอให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ รักษาฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและเทิดทูนไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวอำลาก่อนไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหอพระ และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนทุกคน ตลอด ๒ ปีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตนได้รับความรัก ความเคารพ การตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอบอุ่นใจ และจะประทับความทรงจำในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมอย่างไม่รู้เลือน

นายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด


เมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.วันนี้(๑๓ก.ย.๕๕) นายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน


เมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.วันนี้(๑๓ก.ย.๕๕) นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำ นายอำเภอ เป็นซีอีโอทำงานที่ไม่ต้องรอสั่งบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่


เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.วันนี้(๑๓ก.ย.๕๕) นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการสัมมนาปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย กับความท้าทายของฝ่ายปกครอง" ย้ำกับนายอำเภอทั่วประเทศ ต้องทำงานทันทีไม่ต้องรอการสั่งการในการแก้ไขปัญหาและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองมหานครเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองมหานครเชียงใหม่ โดยมี นายพีระ มานะทัศน์ (กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาฯ) เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองมหานครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC และ การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC ) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด กับ มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการทั่วไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท) ของหน่วยงานในสังกัด มท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง POC) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยบุคลากรฯเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยบุคลากร ของข้าราชการบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่" จัดโดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ คน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต ณ โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next