หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ประเดือนสิงหาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ประเดือนสิงหาคม 2554 โดยมีนักเรียนจากอำเภอต่างๆ เข้ารับทุนจำนวน 24 ทุน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่พระผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน ในหัวข้อ ในหลวงกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่พระผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน ในหัวข้อ ในหลวงกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2554


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในพื้นที่


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมลูกเสือชาวบ้าน ( 17 จังหวัดภาคเหนือ )


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมลูกเสือชาวบ้าน ( 17 จังหวัดภาคเหนือ ) โดยมีลูกเสือชาวบ้านจากจังหวัดในเขตภาคเหนือร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยแถบแพรลูกโปร่ง โครงการเสธ. ร่วมใจเดินเทิดไท้องค์ราชัน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยแถบแพรลูกโปร่ง โครงการเสธ. ร่วมใจเดินเทิดไท้องค์ราชัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 06.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคมคม 2554 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการการดำเนินการโครงการนำร่องการพัฒนาเมือง / ชุมชนมุ่งสู่สังคมเชิงนิเวศน์ ( Eco-town )

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการการดำเนินการโครงการนำร่องการพัฒนาเมือง / ชุมชนมุ่งสู่สังคมเชิงนิเวศน์ ( Eco-town ) โดยมีคณะกรรมการทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น.


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241]Next