คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุนารี


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุนารี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อหารือแผนการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP


เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม.


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม. คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๖ (วปอ.๒๕๕๗)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง) เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยผลสลากกาชาดสามารถตรวจสอบได้ใน website นี้.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ และพระราชทานรางวัลแก่จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้ ในขณะที่ กกต.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบริสุทธิ์และ ยุติธรรมแล้ว

จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next