การประชุม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)


เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากการประชุมส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) เพื่อใช้นำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การนำเสนอของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามแนวทางที่ีกำหนด

ประชุมจัดเตรียมการนำเสนอกรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำหรับรองรับการขยายความร่วมมือทางด้านเศรฐกิจของประเทศ ต่อ นรม.


เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม เพื่อจัดเตรียมการนำเสนอข้อมมูลต่อที่ประชุมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือในรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ขึ้นในพื้นที่จากอิทธพลของความกดอากาศกำลังปลานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สนง.ส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เข้าพบ ผวจ. เพื่อแสดงความยินดีและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในปี 56


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในปี 2556 ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คุณทอดด์ ทองดี เข้าพบ ผวจ.เพื่อหารือโครงการ "มนต์เสน่ห์ล้านนา"


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณทอดด์ ทองดี เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือโครงการ "มนต์เสน่ห์ล้านนา" ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่อว่า "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อหารือและยกร่าง"กรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำหรับรองรับการขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ"


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการยกร่าง "กรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำหรับรองรับการขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ" ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน ครั้งที่1/2555 จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน เรื่อง แผนการดำเนินงานคลินิคโรคจากการทำงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมหารือระหว่างแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ.)ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศ


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศ โดยมีคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next