รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์ "รายการกฤษณะทัวร์ยกล้อ" ที่มี คุณกฤษนะ ละไล (พิธีกรมนุษย์ล้อหมุน) เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา      คลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาคลองแม่ข่า ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้  นายนาวิน สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษา โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง CGV ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว

กล่าวต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย” ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเป็นประธานร่วมในการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๗ "เชียงใหม่เกมส์ ๒๐๑๔" ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการจัดระเบียบวินัยการจราจรบนท้องถนนให้มีมากขึ้น ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะโรงเรียนศรีสังวาลย์ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนศรีสังวาลย์ พร้อมคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษางานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พร้อมกันนี้ถือโอกาส นำคณะ Wheelchair Dance ที่ไปคว้าแชมป์ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น ๔ เข้าพบเพื่อแนะนำตัว หลังจากที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367]Next