พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตจังหวัดเชียงใหม่


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5ผู้บัญชาการมณฑลทหทารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการกองบิน 41 เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 12.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข. )


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข. ) สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภูมิภาค ประจำปี 2554 โดยมีหน่วยงานราชการทุกสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข. ) ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

การแถลงข่าว “ การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว “ การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ “ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วม แถลงข่าว “ การขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ “ ณ ห้องพยอม ชั้น 1 โรงแรมอมารี รินคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

พิธีทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฯ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฯ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าถวาย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

เจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการกองบิน 41 ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือจากพ่อค้า อำเภอเวียงแหง


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือจากพ่อค้า อำเภอเวียงแหง เรื่องขออนุญาตเปิดจุดการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 7มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.

ประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน และบรรยายพิเศษ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน และบรรยายพิเศษ โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี และข้าราชการให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีวิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษษดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

การประชุมเตรียมรับเสด็จเจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับเสด็จเจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จเจ้าชายอะกิชิโนะ โนะมิยะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.

การประชุมแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมและรับฟังโดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 09.00น .

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next