การประชุมพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ปี ๒๕๕๖เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ปี ๒๕๕๖ โดยมี นาย สุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ทีมนักกีฬาคนพิการจากกรุงเทพมหานคร ครองความเป็นจ้าวเหรียญทอง พร้อมได้ส่งมอบกีฬาคนพิการแห่งชาติ ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพ ครั้งที่ 32 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระห่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแผนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับแผนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ ภาคเอกชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกชมรม สมาคม สโมรสร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เรื่องการขออนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานทำชั่วคราว ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์” ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ซึ่งจังหวัด.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการแสดงในพิธีเปิด มีขบวนแห่และการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตาเทียบเท่ากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ที่ผ่านมา มีการแสดงถึง ๕ ชุด ภายใต้แนวคิด “นฤมิตหิมพานต์ อัศจรรย์อันเรืองรอง” โดยชุดการแสดงที่จัดเตรียมไว้ ๕ ชุด ประกอบด้วย นฤมิตหิมพานต์ มหัศจรรย์แดนทิพย์, อัศจรรย์อันเรืองรอง, อนันตนาคราช มิ่งฟ้า บูชาอัคนี, พิไลพิลาศก้องป่า กีฬาก้องโลก และชุดเทิดภูบดี มิ่งสะหรีศรีสยาม ซึ่งแต่ละชุดงดงามตระการตา ท่ามกลางนักกีฬาคนพิการจากทั่วประเทศ

การประชุม Chiang Mai MICE Summit


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำความคิดของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ ๑๐ ท่าน เพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และระดมความคิดในการวางกรอบแผนแม่บทการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น MICE Destination ของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในระยะเวลา ๕ ปี โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

การออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๓๐ น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ คณะนางสาวเชียงใหม่ และรองนางสาวเชียงใหม่ และประชาชนที่มาร่วมงานกาดชาดฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291]Next