ประชุมหารือการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์การพัฒนา จว.ชม. และการเตรียมการเข้าสู่ AEC" แก่คณะ นปส.รุ่นที่ 60


วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการบรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และการเตรียมการเข้าสู่ AEC" แก่คณะ นปส.รุ่นที่ 60 ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในส่วนของถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติ ทั้ง ๓ ประเภท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล ประกอบด้วย ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นปีที่ ๕ ติดต่อกัน โดยปีนี้ทุกภาคส่วนได้ส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวดถึง ๒๒ คัน โดยการจัดงานในปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยพันธุ์พฤกษา ศาสน์ศิลป์ถิ่นล้านนา ล้ำเลอค่าสู่สากล” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดของดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามตระการตาให้ชื่นชมได้ตลอดปีและที่สำคัญที่สุดวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเอื้ออารี มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีความรู้สึกหวงแหนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงไว้ให้ลูกหลานได้ยึดถือสืบไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปีจำนวนมาก

คณะนักการทูตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเยี่ยมคารวะ


วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักการทูตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเยี่ยมคารวะ ณ.ห้องปฏิบัตการจังหวัด ห้อง(POC)ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะนักธุรกิจจากตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะและ หารือความร่วมมือทางธุรกิจ


เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและนักธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะนักธุรกิจตุรกี ที่เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจตุรกีกับนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาลู่ทางความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

การจัดพบปะวาระยามเช้า หรือสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดพบปะวาระยามเช้า หรือสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นเจ้าภาพ พร้อมมีผู้บังคับหน่วยและผู้แทนผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชนหลายแขนง เข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศการพบปะพูดคุยกันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ในการพบปะวาระยามเช้าเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร.ร.มัธยมปลายวังเวียง จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next