รองผู้ว่าการมณฑลยูนาน สปช.จีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าการมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ เข้ารายงานตัว


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการการประปาภูมิภาค เขต ๙ พร้อมผู้จัดการและคณะฯ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัว ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส สนง.ตำรวจสหพันธ์ออสเตเลีย เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจอรห์น แทนติ เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตเลีย เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้อง POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว อำเภอสันกำแพง


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผวจ.เชียงใหม่ร่วมแถลงสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมการแถลงข่าวภาพรวมผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม และอ่างเก็บน้ำแม่ขาน” จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด เชียงใหม่ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมประชุมดังนี้ มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ให้แก่ข้าราชการครู มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม (Kick off) การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรม (Kick off) การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เป็นเวลา ๓๐ วัน


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และโปรดเกล้า ฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเริ่มต้นจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ร่วมกันกล่าวคำขอขมา และถวายเครื่องสักการะ ถวายน้ำสรงพระศพ และถวายผ้าไตรบังสุกุล ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next