องคมนตรี และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียงเชียงใหม่ พื้นที่ที่ ๑ (ห้วยสูน) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องเมื่อปี ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยอ่างขาง ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าบ้านถ้ำงอบ บ้านสินชัย เขตอำเภอไชยปราการ ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายเป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง จึงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ ๓ กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมด้านป่าไม้ มีพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ จากพระราชดำริ ๔ ประการ ได้มีการเร่งรัดปรับปรุงพื้นที่เป้าหมาย โดยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสภาพสมดุลตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งสกัดกั้นการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ยังทำให้ราษฎรในเขตพื้นที่ต้นน้ำมีที่ทำกิน ไม่ทำไร่เลื่อนลอยหรือขยายพื้นที่ทำกิน ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ราษฎรมีการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า ดังหลักการที่ว่า “คนอยู่คู่กับป่า หรือ ป่าพึ่งคน คนพึ่งป่ายั่งยืน” จากการดำเนินการตามพระราชดำริอย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันนี้สภาพพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวที่เคยถูกแผ้วถางทำลายได้คืนกลับสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิมแล้ว

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสาธารณะรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า "ลดหมอกควัน ลดมลพิษ เพื่อชีวิตคนเชียงใหม่" ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขและลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) สร้างจิตสำนึกลดการเผาของประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อมอบนโยบาย แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๓.๓๐น. ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อมอบนโยบายสำคัญแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และติดตามงาน จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑.การรับจำนำข้าว ๒.ยาเสพติด ๓.การชุมนุมประท้วง ๔.การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ๖.การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง, นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี่ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ พร้อมถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่ง ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ

สมาคมคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สมาคมคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดี และหารือเกี่ยวกับการมีงานทำและความเป็นอยู่ของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฟังข้อคิดเห็น และปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งทาง ผู้ว่าฯ ก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลการจัดหางานทำของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาดียิ่งขึ้นต่อไป

สภาคริสตจักร(พันทกิจนักศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น. ณ ห้องรับรอง๑ สภาคริสตจักร(พันทกิจนักศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คณะกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐น. ณ ห้องรับรอง ๑ คณะกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมยังมอบโมเดลเครื่องบินรบรุ่น F๑๖s แก่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คณะองค์กรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องรับรอง๑ คณะองค์กรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร.เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร.เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข ” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงาน กปร.เพื่อประสานงานและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มอาสาสมัครร้านจิตรลดา สาขาเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มอาสาสมัครร้านจิตรลดา สาขาเชียงใหม่ ณ ห้องไพฑูรย์ (นพเก้า) ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272]Next