บริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณนิภาพรรณ สายทอง และคณะ จากบริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้า "Morning Session"


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ตามที่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดให้มีการพบปะยามเช้า "Morning Session" เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่ ๒ และที่ ๔ ของเดือน โดยครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมม เพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานพิธีกรช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทีมงานพิธีกรช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น๓ อาคารอำนวยการ ศาลาการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย และของส่วนราชการ(กรม/รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร)

ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ นายคัง ชาง-ฮี ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ มาดามอี แจ ซุก


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ นายคัง ชาง-ฮี ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ มาดามอี แจซุก พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยสมาคมปกาเกอะญอเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.) มีความประสงค์ขอเข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงคารวะเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ และปรึกษาหารือปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวดเชียงใหม่

คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และหอการค้า ๑๐ จังหวักภาคเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และหอการค้า ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ เข้่าเยี่ยมคารวะ และสวสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์"


เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่ารราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next