คณะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เข้าพบ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ที่เดินทางเข้าพบ ผวจ.ชม. ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมี นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯ ,คณะทำงานทุกประเภท และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็น
องค์ประธานงานมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ เรื่องเพื่อทราบนั้นเป็นเรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2555 รวมไปถึงแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556 และผลการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2556

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธาน กบอ.ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 และผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พณฯนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมการประชุมหารือการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งจะจัดในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555

ผจว.ชม. และคณะเดินทางไปร่วมงาน IME 2012 ณ.กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 10-13 ธ.ค. 2555 นายธานินทร์ สุภาแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะรวม 9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สส.ปน. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมงาน The 22 International Meeting Exhibition (IME 2012) ณ.กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรตินำเสนอข้อมูลความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ด้าน MICE CITY และได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร Sapporo CVB ซึ่งภายหลังจากการไปร่วมงานดังกล่าว ทาง สส.ปน. มีกำหนดจะลงนามความร่วมมือกับเมือง Sapporo ในราวเดือน กุมภาพันธ์ 2556 และทางผู้บริหารเมือง Sapporo จะเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในเดือน มีนาคม 2556 ต่อไป

เปิดงานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ ๑เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่(หลังเก่า) นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ ๑ ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชรพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การปรับขึ้นราคาสินค้า และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการโดยตรง

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรองประกาศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรองประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ความคิดเห็นในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กับคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การพบปะวาระยามเช้า "Morning Session" ครั้งที่ ๓เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการพบปะวาระยามเช้า "Morning Session" และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแนะนำตัวในการเข้าตำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.ชม. คนใหม่ กับหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน Morning Session ณ ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย โครงการ เจ เจ มาร์เก็ต

รองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ รอง ผวจ.เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับรองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังบรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ จำนวน ๙๕ คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดสุดท้ายในภาคเหนือและของหลักสูตร โดยคณะนักศึกษานายอำเภอ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม การศึกษา การแพทย์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค และเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีศักภาพและความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้จังหวัดเชียงใหม่จะมีความเจริญเติบโตอย่างมาก

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next