การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การชี้แจงพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการชี้แจงพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (ห้อง POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการรณรงค์งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ณ บ้านร้องอ้อ หมู่ ๔ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ณ บ้านร้องอ้อ หมู่ ๔ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตร ๑.๘ ล้านไร่ มีเศษวัสดุจากการเกษตรถึง ๕๔๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งเกษตรกรมักจะใช้วิธีดั้งเดิมในการกำจัดคือการเผา อันส่งผลต่อปัญหามลพิษทางอากาศ หมอกควัน อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง โดยมีการสาธิตการไถกลบตอซังที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดภาวะหมอกควันและภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง โดยเฉพาะช่วง ๘๐ วันอันตรายที่รัฐบาลรณรงค์ทุกภาคส่วนงดเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งการไถกลบจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยจะรณรงค์ในทุกจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองนายกเทศมนตรี นัฐชูเดชฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน รำวง ดงโอโบริ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น แสดงถึงความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ที่แน่นแฟ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองนายกเทศมนตรี นัฐชูเดชฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน รำวง ดงโอโบริ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น แสดงถึงความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ที่แน่นแฟ้น โดย นายคาซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดเทศกาลรำวง-บงโอโดริ ๒๐๑๓ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและญี่ปุ่น ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทุบทำลายกำแพงทัณฑสถานหญิง เพื่อจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทุบทำลายกำแพงทัณฑสถานหญิง เพื่อจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ และบุคคลสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีฯ โดยในพิธีดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้ร่วมประกอบพิธีทุบทำลายกำแพงบริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ก่อนที่พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะนำขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางตรัสรู้เข้าสู่ภายในบริเวณทัณฑสถาน จากนั้นจึงมีการประกอบพิธีททอดผ้าบังสุกุล และเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่าวนกุศลให้แก่เจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้ที่เสียชีวิตในพื้นที่ พร้อมทั้งการทำพิธีถอนแผ่นดิน และพิธีถอนขึด หรือการถอนเอาสิ่งเสนียดจัญไร หรือเป็นอัปมงคลออกจากพื้นที่

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ที่บริเวณร้านจริยาแค๊ดตัส ภายในบริเวณตลาดคำเที่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายก อบจ.เชียงใหม่ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัด นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ที่บริเวณร้านจริยาแค๊ดตัส ภายในบริเวณตลาดคำเที่ยง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ จึงได้หล่อหลอมแนวคิดจนก่อเกิดเป็นงาน "สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ " ขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๐ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๖ ปีแล้ว โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี สำหรับในปี ๒๕๕๖ ถือเป็นการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๗ โดยจะเริ่มจัดงานในวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน โดยจะมีดอกไม้ราคากว่า ๒ แสนบาท มาให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย นอกจากนี้ยังมีการแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการ ประดับประดาด้วยดอกไม้สด การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา นอกจากนี้โดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ จะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามด้วย

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการบำบัดรักษา ๕ ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๙ น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการบำบัดรักษา ๕ ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาคารสถานที่ รองรับการให้บริการ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านอุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และทารกแรกเกิด เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร ลดการส่งต่อผู้ป่วนไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเอกชน โดยอาคารบริการบำบัดรักษา ๕ ชั้น ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้ก่อสร้าง บนพื้นที่ใช้สอย ๙,๘๔๔ ตารางเมตร โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next