ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม.


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม. คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๖ (วปอ.๒๕๕๗)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง) เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยผลสลากกาชาดสามารถตรวจสอบได้ใน website นี้.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ และพระราชทานรางวัลแก่จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้ ในขณะที่ กกต.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบริสุทธิ์และ ยุติธรรมแล้ว

จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่.

องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ วันที่ ๖ ของการรณรงค์ปีใหม่สัญจร ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยชียงใหม่ยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน โดยปี ๒๕๕๗ มีการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๑๑๑ ครั้ง เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ ผู้บาดเจ็บ ๑๑๕ คน เป็นลำดับที่ ๓ และผู้เสียชีวิต ๑๑ คน เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ.

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคล และการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next