รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเป็นประธานร่วมในการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๗ "เชียงใหม่เกมส์ ๒๐๑๔" ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการจัดระเบียบวินัยการจราจรบนท้องถนนให้มีมากขึ้น ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะโรงเรียนศรีสังวาลย์ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนศรีสังวาลย์ พร้อมคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษางานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พร้อมกันนี้ถือโอกาส นำคณะ Wheelchair Dance ที่ไปคว้าแชมป์ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น ๔ เข้าพบเพื่อแนะนำตัว หลังจากที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "หัตถกรรมของดีตำบลยุหว่า"


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "หัตถกรรมของดีตำบลยุหว่า" ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลัก ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐น. นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในพื้นที่ด่านการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่อนปรนสำคัญ ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อำเภอสันทราย


วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อำเภอสันทรายพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ และรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสันทราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวตอนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗


วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกีรยติและกล่าวตอนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข" เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๔ ณ ห้อง D ๘ (กุหลาบ) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่  ๘  กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368]Next