ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหนาที่ราชการ (โครงการ ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน)


เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหนาที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (โครงการ ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน) ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและบรรยายพิเศษแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและบรรยายพิเศษแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สสจ.ชม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทป เพื่อทำสคลิป To Be Number One


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทป เพื่อทำสคลิป To Be Number One ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สสจ.ชม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทป เพื่อทำสคลิป To Be Number One


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และบันทึกเทป เพื่อทำสคลิป To Be Number One ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สนง.ปปช.จ.ชม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ เรื่องขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ เรื่องขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธ ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา ๔๐ ทางเลือกที่ ๓ เพื่อการปรองดองสามนฉันท์ของคนในชาติ


วันนี้ (๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่อการปรองดองสามนฉันท์ของคนในชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next