รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference)


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการเชียงใหม่ (POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมทำงานปรับปรุงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปล่อยโคมลอย


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุง ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะจานครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


คณะจานครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่ารชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมกีฬา ตามโครงการ "กีฬา เปลี่ยนความคิด พิชิตศักยภาพผู้พิการ" เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ ๖๑ ปี


กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก อส. เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชดารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๕๘วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัด พบประชาชน ทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๙ คัน ในจำนวนนี้เป็นรถเข้าประกวด ๑๘ คัน สำหรับการตัดสินการประกวดขบวนบุปผชาติ ขบวนชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการติดสินจะมีขึ้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่เชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next