การรับฟังการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก และนายประชา ประสพดี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร รวมถึงพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้าน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย บ้านแม่ปาน มีราษฎร ๑๓๘ หลังคาเรือน จำนวน ๕๔๗ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๗ กิโลเมตร

การเข้าเยี่ยมคารวะ / ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะผู้แทนจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของ นายมาซารุ ยามะสุมิ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด และ นายมาซาอากิ โอซาวะ ประธานองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมฮอกไกโด และร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นพำนักระยะยาว ( Long Stay ) และความเป้นไปได้ของการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555โดยมี พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมในพิธี วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555

การประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป้นธรรม (ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการเตรียมการจัดทำรายการพิเศษ "มองเมืองเหนือเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดทำรายการพิเศษ "มองเมืองเหนือ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "เชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ และสำนักเลขาธิการ การจัดการแข่งขันฯ กำหนดจัดรายการพิเศษ "มองเมืองเหนือ" ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ เพื่อระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง ๒ รายการดังกล่าว และเป้นการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารของเอไอเอส แถลงข่าวโครงการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวแถลงนโยบายของกระทรวงไอซีทีต่อโครงการ ICT free WiFi พร้อมเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่มาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และ นายวิเชียร เทฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวถึงความร่วมมือของเอไอเอสในโครงการ ICT free WiFi by AIS และพร้อมให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ทั้งนี้ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ชาวเชียงใหม่จะได้รับจากการใช้งาน

การประชุมชี้แจงการคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง การปล่อยโคมลอย และการรักษาความสะอาดเรียบร้อยรับฤดูกาลท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง การปล่อยโคมลอย และการรักษาความสะอาดเรียบร้อยรับฤดูกาลท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานสนามหญ้า อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ศพส. อำเภอดอยสะเก็ด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบนโยบาย


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น. ศพส. อำเภอดอยสะเก็ด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเยาวชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น

๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next