หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายอาชีพ


เมื่อเวลา 08.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายอาชีพ ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่แต่ละตำบลเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

พิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน / นักศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมา

ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว หอการค้าเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี "ป๋าเวณี รดน้ำดำหัว หอการค้าเชียงใหม่" โดยมี คุณณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการทุกส่วนราชการ สรงน้ำดำหัวพระพุฒิสารโสภร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ( ฝ่ายธรรมยุต ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการทุกส่วนราชการ สรงน้ำดำหัวพระพุฒิสารโสภร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ( ฝ่ายธรรมยุต ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ วิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในที่มีสำระสำคัญที่ต้องเตียมพร้อมคือปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น.

ดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (Human Resource Imformation System)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมดูงานเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน(Imformation Technology Development for Human Resource Management in ASEAN Civil Service) สำหรับผู้บริหารระดับกลางในภาคราชการ ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

สรงน้ำดำหัวพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการทุกส่วนราชการ สรงน้ำดำหัวพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ณ วิหารหลวงวัดศรีโสดา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

พิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเจียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมด้วยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ ลานวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011 “มหกรรมศิลปะ และดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่เฟสต์ ๒๐๑๑” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011 ณ หอศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next