นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโครงการปิดทองหลังพระ


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขต 15 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโครงการปิดทองหลังพระ โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.


นายฤทธิ์พงษ์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย


นายฤทธิ์พงษ์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด เข้าพบเพื่อมอบแผนงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางการแพทย์และระบบการเกษตรอัจฉริยะของเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธิ์พงษ์ เดชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 โดยมีหน่วยงานราชการทุกสังกัดเข้าประชุม ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ สังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการสัมมนาและมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโอวาสให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนปรินส์แยลส์วิทยาลัย ก่อนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโอวาสให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนปรินส์แยลส์วิทยาลัย ก่อนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2554 เวลา 15.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านนาหึก ตำบลสะรวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. เข้าสัมภาษณ์ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางสาวมาลินี ลิ้มนาคทอง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ฯ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. และ คณะเข้าสัมภาษณ์ โดยมีนายฤทธิ์พงษ์ เดชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ (H.E. Mr.Kazi Imtiaz Hussain ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ (H.E. Mr.Kazi Imtiaz Hussain ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next