จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ๒๕๕๗ เผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล


วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ๒๕๕๗ เผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) โดยการนำคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดเช้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมแผนโดยมีหน่วยปฏิบัติร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เป็นการลดจุดบกพร่องก่อนที่เข้าสู่การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) ซึ่งได้กำหนดสถานการณ์สมมุติในการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง เพื่อให้หน่วยงานรับการฝึก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ อีกทั้งเพื่อเพิ่มความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์จริง เป็นการลดข้อบกพร่อง ขั้นตอน การปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงาน ทำให้มีการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลมหัศจรรย์ ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ข่วงประตูท่าแพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองชุมชนเมืองแกนพัฒนา ชุมชนจอมทอง และชุมชนเวียงฝาง เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่การจัดระเบียบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน กำหนดมาตรการและการใช้ประโยชน์จากดิน ตลอดจนวางกรอบรักษาเขตพื้นที่ป่าสงวน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยพม่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ...(อ่านต่อ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้บริหารท้องถิ่นที่รับมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มฯ ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอแม่ออน ...(อ่านต่อ)

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ... (อ่านต่อ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขท.


วันเสาร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขท จำนวน ๓๐๑ หมายเลข หาเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันแรกคึกคักมีผู้สนใจแห่เข้าร่วมงาน ขณะที่ยอดการประมูลวันแรกได้แล้ว รวม ๑๓,๒๙๖,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ทำการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรเงินจาก กปถ.ช่วยเหลือผู้พิการ โดยบรรยากาศในการเปิดงานการประมูลครั้งนี้มีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าดังนี้


วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๐.๓๐ น. ตามลำดับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานสัมมนา "SMEs. วิธีทำเงิน :ธุรกิจสุดฮิต ไอเดียสุดฮอต" ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส และ ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมชี้ช่องรวย ๒๐๑๔" ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next