การประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไข้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 10.00น.

การประชุมผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference โครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 12 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบนโยบาย "การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน" โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมการประชุม เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างการปฏิบัติ การปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเปิดบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในกิจกรรมเปิดบ้าน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรู้รักษ์เงินแผ่นดิน ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn”


วันที่ 7 มีนาคม 2555 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีเดินรณรงค์โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดวิกฤติหมอกควัน และไฟป่าอย่างคับคั่ง โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดบริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง   ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่ 5 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2555


วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ  ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2555 ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกำชับให้ช่วยดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องสุขภาพ และการจราจรอย่างเข้มงวด ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555


วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next