ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์"


เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่ารราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ด้วยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ เพื่อปรึกษาหารือคณะกรรมการทุกท่าน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กฟผ.แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนากร พูลทวี รองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เรื่องพิจารณากรณีตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ และการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเกินร้อยละตามที่กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ อำเภอ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๗ โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ องค์กรภาครัฐ - เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อสรุปการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ที่พระตำหนักภูพิงค์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดย นายธานินทร์ สุภาแสน และ นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เดินทางขึ้นมาเที่ยวชมในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์จะทยอยลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สำหรับพิธีดังกล่าว พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะเปิดให้ประชาชนสามารถลงชื่อถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ของทุกปีเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ทั้งสองพระองค์ โดยในพิธีดังกล่าวทางสำนักพระราชวังได้นำปฏิทินหลวงพระราชทานมามอบแก่ผู้ที่ลงนามถวายพระพรในวันนี้ด้วย

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำขบวนชาวเชียงใหม่ตักบาตรพระ ๕๕๖ รูปที่ลานครูบาศรีวิชัยรับวันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๙ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ได้นำพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งสิ้น ๕๕๖ รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมทำบุญต้อนรับวันปีใหม่ ตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงถนนห้วยแก้วบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next