ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จ.ชม. )


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จ.ชม. ) โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมเข้าประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น.

งานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน”โดยมีคุณจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมสัมมนาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังเยาวชน พลังแผ่นดิน เทิดไท้องค์ภูมินทร์ นวมินทร์มหาราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมสัมมนาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังเยาวชน พลังแผ่นดิน เทิดไท้องค์ภูมินทร์ นวมินทร์มหาราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84000 คดี 84 รอยยิ้ม 84 วัน “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84000 คดี 84 รอยยิ้ม 84 วัน “ โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 เป็นประธาน ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2554 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)


นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2554 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง "สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด"


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด" แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 57 ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554

วันต่อต้านยาเสพติดโลก


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นทองหลาง ฃึ่งเป็นต้นไม้มงคลในโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นทองหลาง ฃึ่งเป็นต้นไม้มงคลในโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา ณ บริเวณด้านข้างศาลปกครองเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ พรรษา 84 พรรษา โดยมีอธิบดีศาลปกครอง อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลปกครองเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244]Next