ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเหนือ


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของคณะกรรมการตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเหนือ ปปส.ภาค๕ และภาค ๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและจอมทอง


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและจอมทอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว "ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย"


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว "ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย" ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ชม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียงเข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียงเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลการเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏร


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลการเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏร เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพลำไยภาคเหนือ" ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวการจัดงาน Chiang Mai Adventure Festival @ Mae Rim


เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดแถลงข่าวการจัดงาน Chiang Mai Adventure Festival @ Mae Rim ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง Green Season ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมถึงการพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำร่องในพื้นที่อำเภอแม่ริม จากนั้นจะขยายไปดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ อำเภอแม่ริม เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหลากหลายประเภทที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ริมมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกเหนือจากรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้บางช่วงเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จำนวนน้อย ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ริม และภาคราชการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกำหนดพิธีเปิดโครงการในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดป้ายโครงการ Chiang Mai Adventure Festival @ Mae Rim การจัดบูธนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่ริมและแผนที่การท่องเที่ยวตลอดปี การจัดกิจกรรมมอเตอร์ไซต์วิบาก การแข่งรถ ATV มอเตอร์ไซต์ไต่เขา แรลลี่มอเตอร์ไซต์ แรลลี่จักรยาน การแข่งรถล้อม้ง การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอแม่ริม การปั่นจักรยานเพื่อพ่อ การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันยิงปืน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะกำหนดจัดทำเป็นปฏิทินกิจกรรมตลองช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมด้วย

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next