รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า อันเนื่องมาจากการทิ้งน้ำเสียลงในคลองก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทำลายวัฒนธรรมและแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จังหวัดได้จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างแร่งด่วนแล้ว.

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฏาคม ( ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ )


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น (บ้านฉัน มีดี ) ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔ แห่ง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดบริการแก่ประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คสช.


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อารคารอำนวยการ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.)


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๒ พรรษา ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]Next