การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อหารือการจัด Rally ชม.-ชร.เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการเข้าพบและหารือเรื่อง การจัด Rally เชียงใหม่ - เชียงราย ณ ห้องทำงาน ผวจ. ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์


เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ โดยมี คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณายกร่างแผนแม่บทฟื้นฟูน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการยกร่างแผนและแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานย่อย ๗ แผนงาน ได้แก่ แผนการบริการจัดการน้ำต้นทุน แผนการปรับปรุงและตรวจติดตามคุณภาพน้ำ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ และจัดการพื้นที่ริมตลิ่ง แผนปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศ แผนด้านการมีส่วนร่วมและด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำ แผนด้านการมีส่วนร่วมและด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และแผนการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium ๒๐๑๒นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium ๒๐๑๒ เรื่อง Channelling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice ซึ่งศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Joanna Briggs Institute, The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานในการทำบุญทอดผ้าพระกฐินและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศโมลี พระพุทธรัชมงคลมุนีศรีมุงเมืองเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานในการทำบุญทอดผ้าพระกฐินและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศโมลี พระพุทธรัชมงคลมุนีศรีมุงเมือง ทรงเจิมแผ่นทองคำลายประจำยาม และทรงยกช่อฟ้าหอพระธรรมธาตุกลางน้ำบูรพาจารย์ ณ วัดศรีมุงเมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าจุลกฐิน ที่วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าจุลกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชน พ่อค้า และประชาชนในนาม "คณะปั่นฝ้าย สายใยจุลกฐินล้านนาเมืองเก่าพร้าววังหิน " ในพระอุปถัมภ์ฯ รวมถึงคณะศรัทธาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และจากกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, เพชรบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ จัดทอดถวาย เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงทรงไทยล้านนา ขนาดสูง ๒ ชั้น เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ กลับจากจังหวัดน่านเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ กลับจากจังหวัดน่าน หลังจากเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดน่าน และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

การประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล การปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายพื้นที่เสี่ยง และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงและร้านอาหารที่ส่งเสียงดังตามข้อเรียกร้องของประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next