นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2554 โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม จำนวน 24 ทุน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม จำนวน 24 ทุนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจากอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ารับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2554 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ( น้ำท่วม )ในเขตอำเภอสันกำแพง


และเมื่อเวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ( น้ำท่วม ) โดยมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ารับมอบสิ่งของ( ถุงยังชีพ )เป็นจำนวนมาก ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีเครือข่ายสุขภาวะสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานการประคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานการประคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.

การประชุมการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม โรงแรมโพรืซีซั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด " อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส " ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย ร่วม ณ ห้องฉายพระรูป อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 19.30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด " อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส " โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ม.ล.ปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมพิธี ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next