ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำเสนอผลงานจังหวัด To Be Number One (จ.เชียงใหม่)


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำเสนอผลงานจังหวัด To Be Number One (จ.เชียงใหม่) ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าผู้ตรวจกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผูว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน.ผต.กรมคุมประพฤติ (นายไวพจน์ พูสินธิ์) เข้าเยี่ยมคารวะ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวีและพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุวัดดอยคำ


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี และพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมโครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมโครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ และถอดบทเรียนการดำเนินงานในหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ลำไยและลิ้นจี่ตกต่ำ


เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ลำไยและลิ้นจี่ตกต่ำ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next