บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้ประกอบการสถานบันเทิง เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้ประกอบการสถานบันเทิง เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุม กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่


๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพิงคพาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมบูรณาการการทำงานส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ หน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร
ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และด้านการประเมินผลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนตามประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโกของสมัชชาสหประชาชาติที่ประกาศให้ ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก สนับสนุนวาระแห่งชาติของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลง ในอัตราตายที่ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อจำนวนแสนประชากร ในปี ๒๕๖๓ และกำหนดให้ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ "๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการดำเนินงาน เชิงรุกตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวในปลายปีนี้

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช จังหวัดเชียงใหม่เริ่มประกอบพิธีวางพวงมาลา

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(หลังเก่า) นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ

กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน

ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ “พระปิยมหาราช” พระพุทธเจ้าหลวง

พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของทวยราษฎร์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

คณะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next