ต้อนรับะคณะผู้แทนนครฉงชิ่ง สปช.จีน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลิว จื้อจง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเสนอณัตติ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสปช.จีน และคณะผู้แทนนครฉงชิ่ง สปช.จีน ในโอกาสที่มาพบปะแลกเปลี่ยนหารือข้อราชการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

แถลงข่าว พบปะสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว พบปะสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ และร่วมการสัมมนา "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554" ณ ห้องนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เรื่อเกี่ยวประวัติความเป็นมาและข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อของบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เข้าสัมภาษณ์ เรื่องเกี่ยวประวัติความเป็นมาและข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื้อพิจารณากลั่นกรองการขอ อนุญาต ซื้อ มิใช่ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื้อพิจารณากลั่นกรองการขอ อนุญาต ซื้อ มิใช่ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30. น.

นายขวัญชัย วงษ์นิติกร อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


นายขวัญชัย วงษ์นิติกร อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนหอพระ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหอพระ โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ( The Asia – Pacific Broadcasting Union : ABU ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244]Next