เฝ้าฯรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคภูมิ” วาระครบรอบ 50 ปี แห่งการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่คณะฯ เคยได้รับประธานพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จสอนหนังสือให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯรับเสด็จ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา


วันที่ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. มูลนิธิเชียงใหม่นานาชาติ (CIF.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรภาคเอกชนจัดงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์ใหม่เจาะตลาดลองสเตย์ญี่ปุ่น" และ "Longstay Cluster Talks" ขึ้น ณ ห้องพิงค์พาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ อำเภอจอมทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ภาค ๓

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗


วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ....(อ่านต่อ)

จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  โดยมี  นายสุริยะ   ประสาทบัณฑิตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย


วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพน้อยที่สุด ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

รอง ผวจ.ชม. ร่วมการศึกษาตลาดและเจรจารธุกิจ (สปป.ลาว)


(วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมศึกษาตลาดและเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


(วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.)
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่า และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next