จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556


เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พิธีอัญเชิญวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชประทานในวันข้าราชการพลเรือน การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2555

รับมอบของบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบของบริจากจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมหารือข้อราชการกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้รวมศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านาชาติ และสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ ๙๕% ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านบาทเศษ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผูัว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ณ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในภาพรวม โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ ร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบน เสนอยุทธศาสตร์ Northern Land Port พัฒนาระบบคมนาคม โลจีสติก เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชขการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และตื่นตัวพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้คำขวัญ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๑๕ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างารรค์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และสร้างสรรค์แนวร่วมในการทำงานด้านสื่อปลอดภัยในระดับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น

๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกรมยาดำรงราชานุภาพ ๑๕๐ ปี วันประสูติ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวามคม เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกรมยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 ในโอกาส ปี 2555 เป็นปีที่ครบ 150 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และครบ 50 ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สหประชาชาติ(UNESCO) ได้ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญคนแรกของประเทศไทย

คณะคริสจักรที่ ๑ เชียงใหม่ ที่นำคริสตชนเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอวยพรในวันคริสมาสเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๔๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวนฯ ให้การต้อนรับคณะคริสจักรที่ ๑ เชียงใหม่ ที่นำคริสตชนเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอวยพรในวันคริสมาส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่ื่องการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next