ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ( กรกฏาคม ๒๕๕๗ )


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๗) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปดงาน Robinson Brigth & Charm Awards ๒๐๑๔


เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปดงาน Robinson Brigth & Charm Awards ๒๐๑๔ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ โรบินสันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งได้แก่ ผลงานชื่อ "เผยแผ่นดิน สู่ถิ่นเวียง" โดยนายกวิน ว่องวิทย์การ บริษัทเดสทรอย เดอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

นักวิชาการ มช. นักศึกษา ภาคประชาชน ยื่นเรื่องค้าน “กระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุชาติ ทะนันชัย นักวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาชน และนักศึกษาจำนวนหนึ่ง รวมตัวกันยื่นจดหมายเปิดผนึกคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้าไนท์ซาฟารี-ดอยผาดำ-ดอยปุย ต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรฯ


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศษฐศาสตร์ทรัพยากร เศษฐศาสตร์การอาหาร และเศษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ ๓ ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลพระเยซูคริสต์ ๒๐๑๔


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลพระเยซูคริสต์ ๒๐๑๔ ณ โรงยิม ๓ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการประชุมเจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายลำไย ปีการผลิต ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการประชุมเจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายลำไย ปีการผลิต ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายตาม โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตาม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ณ หอประชุมอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367]Next