นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับการประชุมแนะนำโครงการ Chiang Mai Smarter City


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ Chiang Mai Smarter City ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (หลักสูตร CARE)


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พร้อมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องสิริภูมิ ชั้น 1 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินมาตรการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมการเผาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอแจ้งประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินมาตรการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมการเผาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ได้แก่ งดเผาขยะมูลฝอย งดเผากิ่งไม้ในชุมชน ห้ามเผาวัชพืชริมทางเด็ดขาด และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง และขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาเศษวัสดุการเกษตร ในช่วงเวลานี้ หากมีผู้ฝ่าฝืนขอให้ดำเนินการตามมาตรการ ระเบียบ และกฎหายอย่างเข้มงวด

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่”


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่” ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรกองทัพอากาศ รุ่นที่ 46 ณ ห้องพวงคราม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ในงานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน และกล่าวต้อนรับประธานในพิธี โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสนามโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด โดยมีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,700 รูปเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อน โดยมีข้าราชการ นักเรียนศึกษา ชมรมจักรยานเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และเป็นการสร้างวินัยในการลดใช้พลังงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำขบวนปั่นจักรยานออกจากบริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนท่าแพ สิ้นสุดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ในเรื่องการผลักดันโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการประกาศลดความเร็วในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยมี คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือเครือข่ายคนเชียงใหม่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือเครือข่ายคนเชียงใหม่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสงจุดยืนว่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีกลุ่มคนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2555


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2555 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และทุกอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างใกล้ชิด ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องPOC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next