กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่มยังคงปักหลักชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย บุญเทียม ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม ได้นำกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า ๓๐๐ คน ชุมนุมเรียกร้องขอให้ทางจังหวัดเร่งติดตามการช่วยเหลือจากรัฐบาล ภายหลังจากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปก่อนหน้านี้.

ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของ ผต.มท.


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของ ผต.มท. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์วงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์วงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร และเป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คนพิการและเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พบปะกันระหว่างองค์กรแต่ละองค์กร

ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดฮอกไกโด


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นและร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดฮอกไกโด ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341]Next