รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผวจ.เชียงใหม่ร่วมแถลงสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมการแถลงข่าวภาพรวมผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม และอ่างเก็บน้ำแม่ขาน” จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด เชียงใหม่ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมประชุมดังนี้ มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ให้แก่ข้าราชการครู มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม (Kick off) การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรม (Kick off) การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมไว้ทุกข์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เป็นเวลา ๓๐ วัน


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และโปรดเกล้า ฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเริ่มต้นจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ร่วมกันกล่าวคำขอขมา และถวายเครื่องสักการะ ถวายน้ำสรงพระศพ และถวายผ้าไตรบังสุกุล ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2556


วันนี้ ( ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวันปิยะมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานนำพวงมาลาถวายบังคม บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตามลำดับ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมชุมนุมพร้อมกัน ที่สถานประกอบพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยบ้านพังทลาย จากการกัดเซาะของแม่น้ำปิง


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยบ้านพังทลาย จากการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำปิง โดยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้อัญเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้ผู้ประสบภัยที่เดือดร้อน ที่บ้าน ม.๓ บ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next