นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในที่มีสำระสำคัญที่ต้องเตียมพร้อมคือปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น.

ดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (Human Resource Imformation System)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมดูงานเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน(Imformation Technology Development for Human Resource Management in ASEAN Civil Service) สำหรับผู้บริหารระดับกลางในภาคราชการ ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

สรงน้ำดำหัวพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการทุกส่วนราชการ สรงน้ำดำหัวพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ณ วิหารหลวงวัดศรีโสดา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

พิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเจียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมด้วยนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ ลานวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011 “มหกรรมศิลปะ และดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่เฟสต์ ๒๐๑๑” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเทศกาล Chiang Mai Fest 2011 ณ หอศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่วยกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

รดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ( ศาลากลางหลังเดิม ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

สรงน้ำดำหัวพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สรงน้ำดำหัวพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสที่พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554

พิธีเปิดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จากส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการกล้วยไม้ไทย การสาธิตและถ่ายทอดความรู้ ทักษะเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา ฯลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next