ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวนฯจัดสภากาแฟหารือบูรณาการทำงาน


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และตัวแทนหน่วยงานในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ จัดกิจกรรมวาระยามเช้าสภากาแฟ หรือ Morning Session เพื่อขอความร่วมมือในการทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาแจ้งข่าวสาร
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝากในเรื่องปัญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า โดยมอบหมายให้
นายอำเภอทุกอำเภอและทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังขอให้เร่งเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อการทำงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล
ท่องเที่ยว ขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย สำหรับสภากาแฟ หรือวาระยามเช้าของ
จังหวัดเชียงใหม่ จะมีทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งครั้งแรกนี้นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพ ณ สนามหน้าจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเบื่องต้นที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน ๓ ฝ่าย และให้คณะทำงานฯ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

บริษัท ศรีสมเพชร เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. ตัวแทนบริษัท ศรีสมเพชร เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. กรรมการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐น. องค์กรป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ท่านอมรพันธุ์ นิมานันท์ และคณะอาจารย์ ม.แม่โจ้ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ท่านอมรพันธุ์ นิมานันท์ และคณะอาจารย์ ม.แม่โจ้ เข้าพบ และหารือโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ กับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยผู้แทนคณะทำงานที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ๕ ด้าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ต่อที่ประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซึ่งจะมีการจัดทำ MOU ระหว่างนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ออท.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่นมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องรับรอง ๒ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปรเทศไทย หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมของสถานฑูตเยอรมนี และกงสุลกิติศักดิ์เยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีน เยือนเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการร่วมกัน


เมื่อวัน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐น. ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่(ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางหลิว เจี้ยน ฮวา (Mrs.Liu Jianhua) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางเยือนเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีนและคณะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นการตรวจสอบและการควบคุมดูแลการคลังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการคลังระหว่างไทย-จีน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จีน กล่าวแสดงความขอบคุณและแนะนำความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจและการคลังระหว่างจีน-ไทย ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๔ จีนและไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม ๖๔๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยกับจีน มีความสัมพันธ์และความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครบวงจร

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286]Next