รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและจัดหาที่ดินสำหรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่


วัน พุธ ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและจัดหาที่ดินสำหรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อ.เชียงดาววันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่


วัน พุธ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ


วันนี้ (๘ กรฏาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งและเข้าสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาเพื่อการแสดงออกของประชาชนเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการเสวนาเพื่อการแสดงออกของประชาชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2557, การจัดงานเดิน - วิ่งการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

งานสภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช.


เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช. ในระยะต่อไป ให้แก่จังหวัด/อำเภอ และ อปท. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักปกครองรับดับสูง รุ่นที่ ๖๓ ที่ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักปกครองรับดับสูง รุ่นที่ ๖๓ ที่ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367]Next