เข้าพบเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพัก ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พบ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ศาลแรงงานภาค ๕ ศาลปกครองเชียงใหม่ และอธิบดีอัยการภาค ๕


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ อธิบดีอัยการภาค ๕ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดี บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พบ หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพกรภาค ๘ (ศาลากลางหลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปดูสถานที่เตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปดูสถานที่ต้อนรับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเวลา ๑๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังหอคำหลวง ภายในสวนราชพฤกษ์ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณรอบหอคำหลวงและในหอคำหลวง

ประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Halal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดงานมหกรรมฮาลาลโลก ๒๕๕๖ "World Halal Expo ๒๐๑๓" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๕๖


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.โครงการ USAC Chiang Mai Program เข้าพบ


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.โครงการ USAC Chiang Mai Program (นางฉายดรุณ ทิพวรรณ) เข้าพบ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือโครงการ USAC จากสหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอลักษณะโครงการและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 2556 เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการแนะนำโครงการและหารือเพื่อขอคำชี้แนะในการพัฒนา "พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในลุ่มน้ำปิงตอนบน" เพื่อนำเสนอลักษณะโครงการและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือเรื่องการแข่งขันยกน้ำหนักโลก ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next