คุณทอดด์ ทองดี เข้าพบ ผวจ.เพื่อหารือโครงการ "มนต์เสน่ห์ล้านนา"


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณทอดด์ ทองดี เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือโครงการ "มนต์เสน่ห์ล้านนา" ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่อว่า "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อหารือและยกร่าง"กรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำหรับรองรับการขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ"


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการยกร่าง "กรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำหรับรองรับการขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ" ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน ครั้งที่1/2555 จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน เรื่อง แผนการดำเนินงานคลินิคโรคจากการทำงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมหารือระหว่างแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี(นสธ.)ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศ


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศ โดยมีคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เข้าพบ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ที่เดินทางเข้าพบ ผวจ.ชม. ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมี นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯ ,คณะทำงานทุกประเภท และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็น
องค์ประธานงานมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ เรื่องเพื่อทราบนั้นเป็นเรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2555 รวมไปถึงแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556 และผลการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2556

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธาน กบอ.ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 และผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พณฯนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมการประชุมหารือการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งจะจัดในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next