6 เดือน มุ่งพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับภาระกิจการทำงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สัมภาษณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมงานแฉลงข่างครั้งนี้ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่งจังหวัด ฯ


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่งจังหวัด ฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างพระพุทธสิริชัยมงคลมหาบารมี ฯ


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างพระพุทธสิริชัยมงคลมหาบารมี ฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการต้อนรับ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกฯ


เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการต้อนรับ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกฯ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318]Next