การพบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


(วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์อายุกว่า ๗๐๐ ปีที่ วัดช้างค้ำ เวียงกุมกาม


วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีเปิดงาน "มหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์ วัดช้างค้ำ เวียงกุมกาม" ณ บริเวณวัดกานโถม (วัดชัางค้ำ) ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยมีขบวนแห่และพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีบวชต้นศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า ๗๐๐ ปี ขนาด ๕ คนโอบ สูงประมาณ ๓๐ เมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมงานพิธี "มหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์ วัดช้างค้ำ เวียงกุมกาม" เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ซึ่งโครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชนวัดช้างค้ำ เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เพราะเป็นสถานที่แรกที่ขุดค้นพบเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม เป็นที่ตั้งของหอพญามังราย ที่ประชาชนมากราบสักการะอย่างต่อเนื่อง และยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปี มีวัดและโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะและพร้อมให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมตั้งอยู่มากกว่าชุมชนอื่นๆ นอกจากนี้วัดช้างค้ำ หรือวัดกานโถม ยังเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เรื่อยมาไม่เคยเป็นวัดร้าง เจ้าอาวาสยังบริหารจัดการชุมชนและการท่องเที่ยวร่วมกันกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อประชุมหารือ แนวทางและ วิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปวิเคราะห์หาวิธีที่ถูกต้องต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน EGA Roadshow : e-Government For all


วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาพิเศษ "ส่วนราชการระดับจังหวัดองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อการบริการประชาชน" ในงาน EGA Roadshow : e-Government For all "รัฐบาลอิเล็กเทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน" จัดโดย สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส

ผวจ.ชม. ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ(วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๗๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ ประเด็นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ณ สทท.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗(วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Travel Mart 2014 (CTM 2014) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง

การประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗(วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายชนะ แพ่งพิบูลย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อรายงานให้ทราบถึงการดำเนินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ฯ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ การใช้พลังงาน การผลิตพลังงาน และศักยภาพพลังงานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลังงานจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ (One Stop Service) ที่ให้บริการเชิงรุก งานบริการและกิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ โดยยึดหลักประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการประชาชน และพบปะประชาชนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือและแก้ไข

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ


วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์" โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ "พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์" ให้กับ เยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๕๐ คน เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารของบริษัท การบินไทบ จำกัด (มหาชน) จากสนามบินจังหวัดสงขลา มาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next