ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ "สงกรานต์อุษาคเนย์" จังหวัด


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ "สงกรานต์อุษาคเนย์" จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ณ ห้องประชุม POC ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏร


เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองที่เดินทางมาศ๊กษาดูงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแม่โจ้ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล


มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 วันที่ 20 มีนาคมนี้ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงานดังกล่าว
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556” โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันขึ้น 9 ค่ำ เวลา 05.45 น. จำนวน 13 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตลอดปีครั้งนี้ กำหนดจัด ณ พระอารามหลวงประจำรัชกาลในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมกันในวันดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 99 รูปร่วมประกอบพิธี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.15 น.เป็นต้นไป เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพร้อมกัน ณ พระวิหารหลวง จากนั้นจึงเริ่มพิธีโดยประธานในพิธีจะเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล อ่านคำประกาศขอพระราชทานพระมหากรุณาอาราธนาให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งด้วยอายุกัป พระสงฆ์ 99 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นจะเป็นการถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรม เป็นเสร็จพิธี โดยเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอโดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" กำหนดช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ มีเป้าหมายให้สามารถลดจำนวนครั้งอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

ประธานการประชุม คกก. พิจารณาอุทธรณ์


เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คกก.พิจารณาอุทธรณ์ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมนายอำเภอ


เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖) ณ ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next