หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2 โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 29 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕


วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม


วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตสาธารณะกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสังคมไทย”


วันที่ 26 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตสาธารณะกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสังคมไทย” ซึ่งเป็นโครงการประชุมสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 โดยจะดำเนินการร่วมกับสโมสรนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอีก 9 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตรโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

งานวชิราลัย Bell Day 2011


วันที่ 24 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้   นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทฯ แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ของ โรงเรียนวชิราลัย ในงานวชิราลัย Bell Day 2011

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


วันที่ 23 มี.ค. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วงงานด้านวิชาการ และองค์กรภาคประชาชนในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์การดำงานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท สปา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า และแนวทางการแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการเผาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ


วันที่ 20 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณแจ่งหัวริน พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกฝ่ายเร่งบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างเร่งด่วน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]Next