หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารเปิดการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธารเปิดการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียมเชียงใหม่ ออคิด

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และบรรยายพิเศษเรื่องหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และบรรยายพิเศษเรื่อง "พระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอหางดง ผู้จัดโครงการได้กล่าวว่า อำเภอหางดง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูประชาธิปไตยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมตามโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ในอำเภอหางดง จำนวน ๑๐๙ หมู่บ้านๆละ ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๓๕ คน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในอำเภอและฟื้นฟูประชาธิปไตย ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหางดง เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยาย คูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยาย คูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวาลา ๐๙.๓๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและร่วมพิธีเปิดโครงการฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีฯหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วลงจากหลังช้าง ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง และ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวรจ ข้าราชการ องค์กรณปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสร ชมรม นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียตะวันออก และแปซิฟิก และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียใต้ ครั้งที่ ๒๔วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียตะวันออก และแปซิฟิก และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียใต้ ครั้งที่ ๒๔
(The 24th Joint Meeting of the UNETO Commission for East Asia the Pacific and the UNWTO Commission for Soutn Asia & UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism)
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่อว่า “ แรงงานไทย สร้างเศรษฐกิจ น้อมธรรมนำชีวิต ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next