รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี และคณะ เข้าพบ ผวจ.ชม.วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี และคณะจาก สกว. ในการเข้าพบเพื่อหารือข้อมูลฯ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องรับรอง (ห้องทำงาน ผวจ.ชม.) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ นำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการเตรียมการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท.วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "The 103th Japanese Used Bicyles Hand Over Ceremony in Chiang Mai" ยืมปั่นไปโรงเรียน โดยสโมสรโรตารีเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรโรตารีจากประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนรถจักรยานมือสองสภาพดีจำนวน 150 มอบให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ อ.อมก๋อย


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎร และตรวจรักษาราษฎร ที่ประสบปัญหาด้านสายตา ซึ่งราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมภายในงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพลตำรวจตรีมนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่ นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next