ตรวจเยี่ยม คณะบุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมและตรวจเยี่ยม คณะบุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.พ.วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 52


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป แก่นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น.

คริสตชนใน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบร้องเพลงอวยพร เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคริสตชนใน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อร้องเพลงอวยพร เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2553 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (The 15th Asean University Games 2010)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดและกล่าวอำลานักกีฬาทั้ง 11 ประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (The 15th Asean University Games 2010) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวปิด และนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 15 ให้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานเปิดป้ายสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน โดยมีสมาชิกทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ณ บ้านแปลงห้า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลยุพราชโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลยุพราชโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
ณ สนามบาสเกตบอลยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “ โดยมีสมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ม และสมาชิกเครือข่ายที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนกว่า 500 สถานี ทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “ ณ โรงเรียนห้วยฝาง ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน โครงการหลวง ประจำปี 2553


สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน โครงการหลวง ประจำปี 2553 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 14.49 น. ที่ผ่านมา

รับเสด็จ สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการหลวง ประจำปี 2553 โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น.

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรม โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222]Next