ผต.พม. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผต.พม. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมคณะ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัด ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนวัวลาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนวัวลาย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมหารือในการบริหารจัดการ น้ำพุร้อนสันกำแพง


เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือในการบริหารจัดการ น้ำพุร้อนสันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน


วันนี้ ๓๑ พ.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐. ที่ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในช่วง ๑๐๐ วันอันตราย ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปจากผลคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๒๑ – ๒๑๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับดี ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน ๒๕ วัน เป็นอันดับ ๓ ของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยอันดับ ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกินมาตรฐาน ๓๘ วัน ค่าปริมาณสูงสุด ๔๒๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันดับ ๒ จังหวัดเชียงราย เกินมาตรฐาน ๒๗ วัน ค่าปริมาณสูงสุด ๓๐๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รายงานจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ แจ้งว่าสถิติการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสม รวมจำนวน ๑,๑๗๒ ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหายจำนวน ๑๒,๗๕๘ ไร่ โดยอำเภอที่เกิดไฟป่ามากที่สุดคือ อำเภอดอยสะเก็ด ๒๑๐ ครั้ง อำเภอจอมทอง ๑๖๘ ครั้ง อำเภอเชียงดาว ๑๖๗ ครั้ง รายงานสถิติจดความร้อนที่คาดว่าเป็นการเผาในที่โล่ง หรือจุด Hot spot ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบทั้งหมด ๒,๑๕๓ จุด ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๕ ที่มีจำนวน Hot spot ถึง ๓,๓๒๗ จุด ในปีนี้อำเภอที่พบมากที่สุดคือ อำเภอแม่แจ่ม ๕๒๕ จุด รองลงมาคืออำเภออมก๋อย ๔๔๑ จุดและอำเภอเชียงดาว ๑๙๑ จุด จำนวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคตา โรคผิวหนัง สะสม จำนวน ๖๘,๘๓๐ ราย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้จัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ซึ่งที่ทำการปกครองเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบาย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ของกระทรวงมหาดไทย มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านการรับรองของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้ทำการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (PMQA) ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนวาระการประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการของกระทรวงการคลัง ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี สรุปผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการที่ ๑๕ สำนักนายกรัฐมนตรีประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325]Next