หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 25 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ โรงเรียนบ้านแม่บวน ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายสรุปให้กับคณะนายทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 56


วันที่ 24 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมบรรยายสรุปให้กับคณะนายทหารโรงเรียงเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 56 ในหัวข้อการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และสถานการณ์ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า


วันที่ 25 ม.ค. 2555 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่


วันที่ 25 มกราคม 2555 นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้จัดทำโครงการเพื่อตรวจสายตาให้กับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36


นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าเข้าประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา


นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555


นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.จู้ เหว่ย หมิ่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ด้วยการลั่นกลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ สมาคม มูลนิธิ และชมรมชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณถนนช้างม่อย ย่านตลาดวโรรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการขจัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนทรงส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างครอบคลุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการทำงาน และแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสีพติด ปี 2555


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการทำงานและแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสีพติด ปี 2555 ในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดใน พื้นที่ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่


เมื่อเวลา 09.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ณ ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272]Next