ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมงาน Doraemon. Meet. &. Greet. On stage. Show.


วันเสาร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมงาน Doraemon. Meet. &. Greet. On stage. Show. ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น G. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv๖ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ"


วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv๖ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ" ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ ห้องธาราทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด


วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ณ หอประชุม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ณ หอประชุม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชกร บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี


วันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชกร บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ สทท.เชียงใหม่ ๔๙ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง งบประมาณกับการพัฒนาท้องถิ่น


วันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง งบประมาณกับการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อหารือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Season


วันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Season ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next