ประธานในพิธีปิดการสัมมนาโครงการการดำเนินกิจการของมูลนิธิและมอบประกาศนียบัตรพร้อมรับการรดน้ำดำหัวเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายนายอดิศร กำเนิดศิริ)เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาโครงการการดำเนินกิจการของมูลนิธิและมอบประกาศนียบัตรพร้อมรดน้ำดำหัว ฯ ณห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม (ปกครองจังหวัดเชียงใหม่)

ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินโครงการฯเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนายอดิศร กำเนิดศิริ) เพื่อหารือการดำเนินโครงการ ฯ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน"

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับพัฒนาทักษะบุคลากรภาคบริการ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับพัฒนาทักษะบุคลากรภาคบริการ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องพิงคพาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลาแก่ นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) เข้าพบเพื่อหารือกิจกรรม Road Show


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) เข้าพบเพื่อหารือกิจกรรม Road Show ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.ชม เขต ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เดินทางไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ทรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ สรงน้ำพระเจดีย์ขาว สรงน้ำศาลหลักเมือง สรงน้ำเสาอินทขิล สรงน้ำพญามังราย สรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย สรงน้ำศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคำแดง) สรงน้ำพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักวาล สรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์(สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) สรงน้ำอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สรงน้ำอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556


วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๖)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318]Next