นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานการประคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานการประคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.

การประชุมการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม โรงแรมโพรืซีซั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด " อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส " ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย ร่วม ณ ห้องฉายพระรูป อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 19.30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด " อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส " โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ม.ล.ปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมพิธี ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิด " อาคาร 100 ปี สถานบันแฮรีส " โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยนางนฤมล ปานรัตน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ " เยาวชนเก่ง หัวใจแกร่ง รักชาติยิ่งชีพ " โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น.

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ งานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมนำสินค้าการเกษตรจำหน่าย เช่นฟักทองญี่ปุ่น (สินค้าการเกษตรจาก อำเภอกัลยานิวัฒนา) มีจำหน่ายในงาน ณ บริเวณหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาไทย เขต 15


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาไทย เขต 15 และคณะเข้าหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ องคมมนตรี/ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ องคมมนตรี/ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ และคณะตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ เขตอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียน ณ ลานพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วรมหาวิหาร


พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ วรมหาวิหาร เป็นประธานเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียน ณ ลานพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next