ประชุมพิจารณาอุธรณ์ภาษีอากรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาอุธรณ์ภาษีอากร ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์ และ ผอ.เขื่อภูมิพล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์ และ ผู้อำนวยการเขื่อภูมิพล พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ผวจ.ชม. ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เข้าพบ ผวจ.ชม. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing : Tourism Solutionsเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing : Tourism Solutions ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคระกรรมการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชุมพร ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กรมทางหลวง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่กว่า ๒๐๐ รูปเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขนส่งเชียงใหม่ นำร่องระบบขนส่งมวลชนรถสองแถวแดง ๓ เส้นทาง รับ "เชียงใหม่เกมส์"เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสาธิตการบริหารจัดการ สี่ล้อแดงประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์ลานนาเดินรถ จำกัด จัดทำโครงการสาธิตการบริหารจัดการสี่ล้อแดงประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่ นำร่องเดินรถ ๓ เส้นทาง ค่าโดยสาร ๑๕ บาท ตลอดสาย นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบและพระภิกษุสงฆ์ ๑๐ บาท ซึ่งเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การรับฟังการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก และนายประชา ประสพดี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร รวมถึงพระราชทานสิ่งของแก่ตัวแทนนักเรียน และชาวบ้าน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย บ้านแม่ปาน มีราษฎร ๑๓๘ หลังคาเรือน จำนวน ๕๔๗ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมื่อเจ็บป่วยจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๗ กิโลเมตร

การเข้าเยี่ยมคารวะ / ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะผู้แทนจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของ นายมาซารุ ยามะสุมิ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด และ นายมาซาอากิ โอซาวะ ประธานองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมฮอกไกโด และร่วมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นพำนักระยะยาว ( Long Stay ) และความเป้นไปได้ของการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next