พิธีเเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนพระกรณียกิจต่างๆ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ห้อง PSB ๑๑๐๑ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประชุมการเตรียมจัดงานเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดงาน "โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต ๒๐๑๒" สนามที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานฯ ขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

การประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อชก.จังหวัด)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด (อชก.จังหวัด) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมมโครงการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันฯ ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมมโครงการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ (GPP)เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานลงจอบแรกเปิดกองปุ๋ยหมัก


เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันนี้(๑๔ ก.ย.๕๕) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านตำบลสันนาเม็ง ร่วมกันเปิดงานลงจอบแรกเปิดกองปุ๋ยหมัก ที่เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันนาเม็ง รวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอสันทรายและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อสนองแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายลดการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ แทนการเผาทำลาย เพื่อแก้ปัญหามลภาวะ และลดต้นทุนการเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้ดีใจที่ทั้งภาครัฐและประชาชนในตำบลสันนาเม็งได้เห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควัน และมลพิษในจังวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรผู้สนใจนำไปปฏิบัติให้แพร่หลาย เพื่อเมืองเชียงใหม่จะได้ปลอดจากปัญหามลภาวะ และจะส่งเสริมให้เป็นต้นแบบให้แก่ทั้ง ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

องคมนตรี ยกเสาเอกก่อสร้างอาคารสำนักงาน กปร.ที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ทำพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารสำนักงาน กปร. ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณสำนักชลประทานที่ ๑ ใช้เป็นสถานที่ทำงานและที่พักของคณะทำงานของ กปร. ในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ๓ จังหวัด

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล พูดคุยหน้าเสาธงกับนักเรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ดีงามของชาวล้านนา ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้มั่นคง และขอให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ รักษาฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและเทิดทูนไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวอำลาก่อนไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหอพระ และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนทุกคน ตลอด ๒ ปีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตนได้รับความรัก ความเคารพ การตอบรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอบอุ่นใจ และจะประทับความทรงจำในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมอย่างไม่รู้เลือน

นายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด


เมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.วันนี้(๑๓ก.ย.๕๕) นายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next