ประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม จว.ชม. เพื่อทบทวนแผน ๔ ปี จว.ชม. ด้านสังคม


เมื่อวันที่ ๖ กันยาน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม จว.ชม. เพื่อทบทวนแผน ๔ ปี จว.ชม. ด้านสังคม ณ ห้องประชุม OSM ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และคณะกรรมการการดำเนินการจัดงานฉลอง พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ร่วมประชุม

ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ ๔ กันยาน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา ตามโครงการรณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมมาตร บุปผะโก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คำเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.เชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมคึกคัก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสมทบเข้ากองทุนแบบไม่เอาผลตอบแทน ๕๐,๐๐๐ บาทด้วย

ประธานการประชุมโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (แหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓ กันยาน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (แหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด เชียงใหม่ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมประชุมดังนี้ มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูณร์ (ครบเกษียนอายุ) มอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ แห่ง จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม.

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้แทน สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ จนท.ระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next