นายขวัญชัย วงษ์นิติกร อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


นายขวัญชัย วงษ์นิติกร อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนหอพระ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหอพระ โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหอพระ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรทัศน์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ( The Asia – Pacific Broadcasting Union : ABU ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ( ฮ ) สำรวจเส้นทางและสภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ( ฮ ) สำรวจเส้นทางและสภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางติดตามการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เดินทางติดตามการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัลยาณิวัฒนา และหน่วยงานราชการให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอชั่วคราวอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประชุมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ


นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางการขยายพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prince Tunku lbni TuanKu เจ้าชายสุลตาลแงมาเลเชีย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prince Tunku lbni TuanKu เจ้าชายสุลตาลแห่งมาเลเชีย ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมวางแผนการจัดกำลังแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพักในที่ดิน สปก.


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกำลังแรงงานต่างด้าวถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพักในที่ดิน สปก. โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next