กิจกรรมเปิดบ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในกิจกรรมเปิดบ้าน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรู้รักษ์เงินแผ่นดิน ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn”


วันที่ 7 มีนาคม 2555 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีเดินรณรงค์โครงการหยุดเผาเพื่อลมหายใจ “No Burn” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดวิกฤติหมอกควัน และไฟป่าอย่างคับคั่ง โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดบริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง   ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


วันที่ 5 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2555


วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ  ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2555 ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกำชับให้ช่วยดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องสุขภาพ และการจราจรอย่างเข้มงวด ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555


วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555 โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ       นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ปกครองจังหวัดชลบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อการป้องกันปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับการประชุมแนะนำโครงการ Chiang Mai Smarter City


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ Chiang Mai Smarter City ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (หลักสูตร CARE)


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พร้อมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องสิริภูมิ ชั้น 1 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินมาตรการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมการเผาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอแจ้งประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินมาตรการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมการเผาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ได้แก่ งดเผาขยะมูลฝอย งดเผากิ่งไม้ในชุมชน ห้ามเผาวัชพืชริมทางเด็ดขาด และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง และขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาเศษวัสดุการเกษตร ในช่วงเวลานี้ หากมีผู้ฝ่าฝืนขอให้ดำเนินการตามมาตรการ ระเบียบ และกฎหายอย่างเข้มงวด

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next