คณะกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐น. ณ ห้องรับรอง ๑ คณะกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมยังมอบโมเดลเครื่องบินรบรุ่น F๑๖s แก่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คณะองค์กรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องรับรอง๑ คณะองค์กรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร.เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร.เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข ” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงาน กปร.เพื่อประสานงานและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มอาสาสมัครร้านจิตรลดา สาขาเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มอาสาสมัครร้านจิตรลดา สาขาเชียงใหม่ ณ ห้องไพฑูรย์ (นพเก้า) ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวช.ชมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) รับมอบนโยบายสำคัญสำหรับ การบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบนโยบายสำคัญสำหรับ การบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายจาง เหว่ยฉาย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายจาง เหว่ยฉาย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอและการดำเนินงานของคดีความทีมีปัญหา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า "พร้อมทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เตรียมระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ประกาศให้เชียงใหม่โปร่งใส ปลอดเงินใต้โต๊ะ แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next