นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ฯเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้มีความสมบูรณ์เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการย่านถนนอัษฎาธรเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการย่านถนนอัษฎาธร จำนวน ๑๕ ราย ซึ่งเป็นโครงการที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ มุ่งจัดระเบียบร้านค้ากลางคืนในย่านจริงใจมาร์เก็ต เพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญาสังคม ปัญหาเสียงดังที่รบกวนชุมชนใกล้เคียง และปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเที่ยวกลางคืนได้รับรู้ถึงความปลอดภัยที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ บริเวณโถงกลางโซน JJ โครงการจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ( กอ.รมน.จว.เชียงใหม่) ที่ได้เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเข้าพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นที่รกร้างและแหล่งเสื่อมโทรมในเขตชุมชนป่าแพ่ง และชุมชนศรีมงคล ณ บริเวณตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก จว.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบัน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่คณะครู และ นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทฯเมื่อวันที่ ๒๑ สิหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ๑๐ จังหวัด สำหรับแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน (Quick win) ในพื้นที่ขยายผล ๒ หมู่บ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บ้านอมแรด หมู่ ๘ ต.บ้านทับ อ.เม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และบ้านปาง หมู่ 8 ต.บ้านหนองบัว อ.ไชยปราการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่ฯเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ น. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมนาเพื่อมอบนโยบายเชิงอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแลูกป่า และการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเอ็ทเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยมี ๒ ประเด็นการประชุม คือ การจัดนิทรรศการ "รัฐบาลพบประชาชน" และ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282]Next