นายกิตติมาส จันทร์งาม ที่ปรึกษาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐น. นายกิตติมาส จันทร์งาม ที่ปรึกษาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับจำนำข้าว


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับจำนำข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดฯ ให้นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดฯ ให้นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวสดุดีกิจกรรมรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ


๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๙น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวสดุดีกิจกรรมรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และพบปะนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอเวียงแหง เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ และมอบนโยบาย ณ ที่ว่าการ อำเภอเวียงแหง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวนฯจัดสภากาแฟหารือบูรณาการทำงาน


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และตัวแทนหน่วยงานในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ จัดกิจกรรมวาระยามเช้าสภากาแฟ หรือ Morning Session เพื่อขอความร่วมมือในการทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาแจ้งข่าวสาร
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝากในเรื่องปัญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า โดยมอบหมายให้
นายอำเภอทุกอำเภอและทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังขอให้เร่งเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อการทำงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล
ท่องเที่ยว ขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย สำหรับสภากาแฟ หรือวาระยามเช้าของ
จังหวัดเชียงใหม่ จะมีทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งครั้งแรกนี้นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพ ณ สนามหน้าจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเบื่องต้นที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน ๓ ฝ่าย และให้คณะทำงานฯ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

บริษัท ศรีสมเพชร เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. ตัวแทนบริษัท ศรีสมเพชร เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. กรรมการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐น. องค์กรป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next