ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Dato’ Nazirah Hussian เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง Malaysia and Its Readiness to ASEAN Community ๒๐๑๕ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณี สู่นานาอารยประเทศ สร้างการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร H.B. ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวิดีทัศน์มางไกล (VDO Conference) ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการเพิ่มระดับความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมขอให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนหรือกลุ่มมวลชนของจังหวัดและอำเภอให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจที่มาของรัฐบาล ซึ่งมาโดยชอบธรรมได้รับการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ดำเนินการอยู่ก็มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภาอยู่แล้ว ดังจะเห็นว่าได้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านในวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งในพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ์ที่ใช้ผู้แสดงเป็นนักเรียน นักศึกษา กว่า ๒,๐๐๐ คน ด้วยชุดแสดงที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมล้านนาที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๕-๖ และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเซีย (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ ๔๒เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและการค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเซีย (The Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ ๔๒ โดยมี อธิบดีกรมสรรพากร ดร.สาธิต รังคสิริ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของสรรพากรจาก ๑๖ เขตเศรษฐกิจสำคัญในภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกือบ ๒๐๐ คน ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดกำหนดเปิดตัว และจัดกิจกรรม Kick off ของศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

การประชุมเลขาฯ ฝ่ายต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเลขาฯ ฝ่ายต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมศิษญ์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมาคมศิษญ์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ พร้อมคณะ เดินเข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะและหารือเรื่องสหกรณ์สันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวแสดงความยินดี และมอบดอกไม้


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และมอบดอกไม้แด่ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนที่ ๑๕) ในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผวจ.ชม. ให่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โลกอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โลกอุตสาหกรรม ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next