ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา สนง.พัฒนาพิงคนคร


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว.ชม (ก.ช.ภ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว.ชม (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานส่งตัวนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานส่งตัวนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวทำความสะอาดลำน้ำปิงหลังงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่


วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวทำความสะอาดลำน้ำปิง หลังจากงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ณ ท่าน้ำหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษาประชาชน ทำความสะอาดลำน้ำปิง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงตรวจพื้นที่บริเวณฝายท่าวังตาล บ้านป่าแดดเหนือหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือออกเก็บกระทงที่ติดอยู่ที่ฝายท่าวังตาลให้สะอาดเรียบร้อย

คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี


เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน "สร้างอนาคตประเทศไทย ๒๐๒๐"


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในพิธีเปิดงาน "สร้างอนาคตประเทศไทย ๒๐๒๐" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ และส่งให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยได้ทำพิธีเปิดร่วมกับนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวอวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next