ภาคธุรกิจจ.เชียงใหม่และจ.ภูเก็ตร่วมกันจัดการเสวนา Dinner Talk เพื่อแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว


นายนาวิน สินธุสอาด ร่วมกิจกรรม พัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของ จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ถือธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการดำเนินการ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดเสวนา Dinner Talk ตามโครงการเชียงใหม่ MICE City ซึ่งจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทารากะรน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงาน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เพื่อติดตามดูกระบวนงาน การทำงานของศูนย์เฉพาะกิจในระดับอำเภอ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน อ.พร้าว


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนประดู่วิทยา หมู่ ๑ ตำบลแม่ปั๋ง อำภอพร้าว (รายละเอียดเพิ่มเติม&ประมวลภาพกิจกรรม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดินทางมาตรวจติดตามสถานการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มุ่งสู่ ๑๐๐ ปี ซี.พี.ทำดีบริจาคโลหิต CP Blood Donations Day " โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ ๑๐๐ ปี ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ชม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ลานหน้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next