จังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดรวม ๕ วันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายชนะ แพ่งพิบูลย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานในที่ประชุม    ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง POC (ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด้ชียงใหม่) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

จังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดรวม ๔ วันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายชนะ แพ่งพิบูลย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานในที่ประชุม    ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง POC (ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด้ชียงใหม่) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558


จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรมอันเป็นมงคล สวดมนต์ข้ามปี ชีวิสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดราชันย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการ และเหล่าพุทธศาสนิกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จำนวน ๑๙๓ คน วงเงิน ๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next