พิธีเปิดและชมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตรา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวความไว้อาลัยและประกอบพิธีเปิดและชมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตรา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่แต่งกายชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจ ณ ห้องประชุมพิงคพาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 200

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานศูนย์สั่งการระดับจังหวัด

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ผ่านระบบ Video Conference จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ห้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และร่วมเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อทราบความก้าวหน้าและพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมส่งคณะฯเดินทางกลับ ในเวลา 14.30 น.

งานแถลงข่าวและเสวนาเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวและเสวนาเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและพิธีสมโภชพระพุทธเจ้าทันใจ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและพิธีสมโภชพระพุทธเจ้าทันใจ ณ วัดลัฏฐิวัน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next