งานสภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมงานสภากาแฟเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช.


เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คสช. ในระยะต่อไป ให้แก่จังหวัด/อำเภอ และ อปท. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักปกครองรับดับสูง รุ่นที่ ๖๓ ที่ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักปกครองรับดับสูง รุ่นที่ ๖๓ ที่ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO ๒๐๑๔


เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO ๒๐๑๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่-ด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย


เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปศึกษาสำรวจสภาพพื้นที่ด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่-ด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา


เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เอเซียประกันภัย เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย


เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. บริษัท เอเซียประกันภัย เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เเพื่อนำเสนอโครงการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดทำโครงการพลังชาติเชื้อ เยาวชนไทย


เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กฯ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดทำโครงการพลังชาติเชื้อ เยาวชนไทย ณ ห้องรับรองห้อง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖


เมื่อวันที่ ๔ กรกฏคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันแอร์พอร์ต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญเป็นประธานเปิดงานฯ


เมื่อวันที่ ๔ กรกฏคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันแอร์พอร์ตเข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญเป็นประธานเปิดงานฯ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next