จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาล "ลำไยเชียงใหม่ปี ๒๕๕๗"


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน (Chiangmai Longan Festival,๒๐๑๔) " ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า อันเนื่องมาจากการทิ้งน้ำเสียลงในคลองก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทำลายวัฒนธรรมและแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จังหวัดได้จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างแร่งด่วนแล้ว.

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฏาคม ( ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ )


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น (บ้านฉัน มีดี ) ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔ แห่ง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดบริการแก่ประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คสช.


วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อารคารอำนวยการ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.)


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next