อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท เพื่อติดตามรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายราชการในประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ ๗ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายราชการในประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดทั้งซักถามหารือในประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมย้ำอยากให้การบริหารท้องถิ่น อย่างเป็นธรรมาภิบาล อยากให้นายกท้องถิ่นลงไปดูแลประชาชน พื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะ และ ในการทำงานต้องมีการขออนุญาตโครงการ ๕ ล้านบาท ในการพัฒนาตำบล ให้ดูเรื่องระยะเวลาขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้อง รวมถึงพื้นที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และนำนโยบายกระทรวงมหาดไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาดำเนินงานในชุมชน และโครงการสำคัญต่างๆ โดยจังหวัด เชียงใหม่เองก็มีโครงการพระราชดำริอยู่จำนวนมาก ถือเป็นความ ภูมิใจที่ได้สนองโครงการพระราชดำริ และได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนคนเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในการงดการเผาทุกชนิดในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึง

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงาน บุคลากร เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงซึ่งมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน ๓,๘๐๐ คน พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในการงดการเผาทุกชนิดในช่วงฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่จะมาถึง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา


วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมขอให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล พอเพียง ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในภาพรวมมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งในการบริโภคและการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานเปิดประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัด ๑๗๖ หน่วยงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ให้แก่นักเรียน จำนวน ๑๗๖ทุน


วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๖ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่(ดอนจั่น) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในโอกาสครบรอบ ๘๑ ปี


วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในโอกาสครบรอบ ๘๑ ปี พิธีลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณร ๒๑๙ รูป และร่วมฟังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ถวายครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย คับคั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


วันอาทิตย์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กชายณัฐวุฒิ เชื้อไทย ราษฎรตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ และสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเด็กชายณัฐวุฒิ ได้กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะนำสิ่งของพระราชทานที่ได้เป็นทุนในการหาเลี้ยงชีพของครอบครัว และขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย


วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมประชุมกระทรวงมาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดสร้างกระแสเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ โดยนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมฯเป็นกรอบแนวทางคือ ปั่นเพื่อออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคี และเพื่อสุขภาพ และยังฝากไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อทำให้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๘,๐๐๐ คน และคาดว่ามีแนวโน้มมากถึง ๑๐,๐๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ พื้นที่อำเภอสันกำแพง


วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ พื้นที่อำเภอสันกำแพง พร้อมขอให้ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทุกคนเดินตามรอยเท้าพ่อ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และสนองงานตามโครงการพระราชดำริ แจ้งนายอำเภอ การบริหารน้ำเพื่อการเกษตร รณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชนการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้มีรายได้อยู่ได้ในช่วงภัยแล้ง ชุมชนต้องร่วมกันคิดแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนอาชีพ

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]Next