รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดินทางมาตรวจติดตามสถานการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มุ่งสู่ ๑๐๐ ปี ซี.พี.ทำดีบริจาคโลหิต CP Blood Donations Day " โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ ๑๐๐ ปี ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ชม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ลานหน้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานการบรูณาการแก้ไขปัญหา ไฟป่า และ หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ภาคเหนือ


 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมเปิดงานการบรูณาการแก้ไขปัญหา ไฟป่า และ หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก พะเยา น่าน แพร่ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ และปัญหาการเผาป่า


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหาแนวทางเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ และปัญหาการเผาป่า พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อตรวจสถานการณ์หมอกควันไฟ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสถานการณ์หมอกควันไฟเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น . ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัด พบประชาชน ทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next