พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

วันที่ 22 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. เข้าร่วมประชุม 450 คน

พิธีเปิดการอบรมทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย

วันที่ 22 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์

งาน Movie Night " IMAX A Beautiful Planet"

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Movie Night " IMAX A Beautiful Planet" ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซิเนเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดและร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเปิดและร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช.

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368]Next