จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมจัดโครงการตลาดนัดเกษตรกร


ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียน เรื่องแก๊สขึ้นราคา จากเครื่อข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพง


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียน เรื่องแก๊สขึ้นราคา จากเครื่อข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ "ลูกเสือขาว"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ "ลูกเสือขาว" เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (CHIANG MAI NIGHT SAFARI) จังหวัดเชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดหนองแสะ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชัยงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าฯ รับเสด็จ (อ่านต่อ).......

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ กรุงเนปีดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (อ่านต่อ)...

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next