ประธานในการแถลงข่าวสือมวลชนและปล่อยขบวนรถรณรงค์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC)


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสือมวลชนและปล่อยขบวนรถรณรงค์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนสามารถร้องเรียนมาได้ที่เบอร์ 1300

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท Holal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซียเข้าพบ


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Holal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซียเข้าพบ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณีสถานบริการเรียกเก็บราคาค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการ สูงเกินไป


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณีสถานบริการเรียกเก็บราคาค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการ สูงเกินไป ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout)


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการดำรงชีพของคนส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในการให้บริการไฟฟ้าในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งจากกรณีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณกว้างที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ จนทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ และกรณีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณกว้างในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยงภาคกลางไปสู่ภาคใต้ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและลดกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๓๑๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตราย และลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าดับได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชน ที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง (Blackout) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง โดยเน้นหนักด้านการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ เพื่อการตัดสินใจในการบัญชาการเหตุการณ์ กรณีที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและตลอดช่วงระยะเวลาไฟฟ้าดับ และพิจารณาจัดหาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง

ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง


เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จว.ชม


เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จว.ชม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๕๖ เป็นปีที่ ๓๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี โดยกำหนดให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษากำหนด เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานภาคเอกชนร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในระดับหน่วยงาน/อำเภอ โดยเสนอรายชื่อให้กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๐๘ นางสาววิราชินี คำชมพู โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๒๔-๗๑๗๔ หรือ นางวัลยา สิปปพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๓๐-๔๖๓๐

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next