ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการของ จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง ตามลำดับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ (One Stop Service) ที่ให้บริการเชิงรุก งานบริการและกิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ โดยยึดหลักประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการประชาชน และพบปะประชาชนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือและแก้ไข

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี


วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๒๙ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจข้าราชการบำนาญ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน พระชนมายุยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งจัดโต๊ะให้ ลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557


วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ น. ช่วงเช้าบริเวณข่วงประตูท่าแพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรจำนวน ๘๓ รูป จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อลงนามถวายพระพร ซึ่งวันนี้ได้เปิดให้พสกนิกรร่วมลงนามถวายตลอดทั้งวัน นับเป็นโอกาสพิเศษที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี”


วันนี้ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” เพื่อแสดงความสามัคคีและจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และให้กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักยานเที่ยวเวียงกุมกาม”


วันเสาร์ที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักยานเที่ยวเวียงกุมกาม” ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และบริเวณโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลโดยจักรยาน ในลักษณะท่องเที่ยวแบบครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)


วันศุกร์ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุลลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑


วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุลลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอหางดง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมประมงของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดพิธีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนปลาหลายสายพันธุ์ให้มีการเติบโตและแพร่พันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการจัดระเบียบวินัยการจราจรบนท้องถนนให้มีมากขึ้น ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next