การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการอบรม "การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย - เมียนมา " ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม "การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย - เมียนมา " ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า วัตถุระเบิด ณ ห้องประชุมปกครองชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งาน OTOP Unseen Lanna 2016

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายอภิชาติ โตดิเลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
OTOP Unseen Lanna 2016 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2559 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีอาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพิจารณาก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมฯ ออกตรวจพิจารณาก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ณ ท้องที่ ต.ฟ้าฮ่าม /ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ บริเวณลานสนามกีฬา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next