รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานเปิดการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง “พระมหาชนก” รอบปฐมฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม Central Group Big Cleaning Day ๒๐๑๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม Central Group Big Cleaning Day ๒๐๑๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละครประจำปี ๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิด การแสดงละครประจำปี ๒๕๕๗ รอบปฐมทัศน์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การแสดงและพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ อนุรักษ์งานศิลปของชาติสืบไป การแสดงประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีสากล การแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง การแสดงรำเมขลารามสูร การแสดงปฐมบทรามเกียรติ์ การแสดงรำชุมนุมฉุยฉายและการแสดงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและผ้าห่มต้านภัยหนาว โครงการสปริงนิวส์อาสา ต่อเติมฝันปันความรู้


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและผ้าห่มต้านภัยหนาว โครงการสปริงนิวส์อาสา ต่อเติมฝันปันความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านการจำหน่ายข้าว


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัญฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๑๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next