พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าโกศโถและพระราชทานพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญ พวงมาลาหลวงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพวงมาลา พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ พระราชทานแก่ คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล พระนัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ที่ถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาด้วยโรคประจำตัว

จังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดรวม ๕ วันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายชนะ แพ่งพิบูลย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานในที่ประชุม    ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง POC (ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด้ชียงใหม่) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

จังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดรวม ๔ วันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายชนะ แพ่งพิบูลย์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    เป็นประธานในที่ประชุม    ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง POC (ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด้ชียงใหม่) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558


จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรมอันเป็นมงคล สวดมนต์ข้ามปี ชีวิสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดราชันย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการ และเหล่าพุทธศาสนิกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จำนวน ๑๙๓ คน วงเงิน ๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next