รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัล เพนนินซุลา จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมประชุมการจัดงาน "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความสุขให้แม่ข่า" เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาตม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเขตตรวจราชการที่ ๑๖ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๖๐ พรรษา โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๒๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (ประมวลภาพ)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคารวานตรวจสุขภาพทั่วไทยจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคารวานตรวจสุขภาพทั่วไทยจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มภาระกิจด้านสังคม


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มภาระกิจด้านสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อพื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงระดับจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ธ้นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจําปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   ผู้ว่าราชารจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมด้วย   นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคจากหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next