ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อ.แม่ริมวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี และคณะ เข้าพบ ผวจ.ชม.วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี และคณะจาก สกว. ในการเข้าพบเพื่อหารือข้อมูลฯ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องรับรอง (ห้องทำงาน ผวจ.ชม.) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ นำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการเตรียมการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท.วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next