คณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏฯ เข้าพบ เพื่อนำเสนอแนวคิดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏฯ เข้าพบ เพื่อนำเสนอแนวคิดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย

ประธานการประชุุมหารือการจัดงาน Advanture Festival


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน Advanture Festival ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตแคนาดา H.E.Mr.Philip Calvert และ Mr.Sevastien Roy , Counsellor (Management) & Cousul เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตแคนาดา H.E.Mr.Philip Calvert และ Mr.Sevastien Roy , Counsellor (Management) & Cousul เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ชม


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ) เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ) เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแนะนำตัว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ณ ที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ณ ที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. และ เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชัฏกลุ่มภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222]Next