ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนเชียงใหม่ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ทุกด้านระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และนครเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เยาวชนและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ ความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยส่งคืนพื้นที่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ เพื่อปลูกยางพารา ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติที่สวยงามอลังการ

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนที่อำเภอแม่วาง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนเชิงรุกแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเดินหน้าอย่างมั่นคง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปิดโอกาสให้พสกนิการชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนชาวเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายหยู เจิ้งเซิง ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้ และแสดงความยินดีกับประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีในการมาเยือนไทย และกล่าว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลให้ประชาชนของประเทศทั้งสองมีความผูกพันกันและเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้สัมพันธภาพทางการทูตและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ลานนา รอยัล บอลรูม โรงแรมแชงกรี – ลา จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318]Next