คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผอ.สนง.พิงคนคร


วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผอ.สนง.พิงคนคร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดสัมฤทธิ์ เห็นควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ อาคารพลับพลาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้จะได้หาทางแก้ไข ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และพื้นที่นำร่อง ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอฝาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ จากผู้เชี่ยวชาญในระบบการทำงานของราชการทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ (One Stop Service) ที่ให้บริการเชิงรุก งานบริการและกิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ โดยยึดหลักประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการประชาชน และพบปะประชาชนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือและแก้ไข

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการของ จังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง ตามลำดับ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ (One Stop Service) ที่ให้บริการเชิงรุก งานบริการและกิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ โดยยึดหลักประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการประชาชน และพบปะประชาชนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือและแก้ไข

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี


วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๒๙ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจข้าราชการบำนาญ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน พระชนมายุยิ่งยืนยาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งจัดโต๊ะให้ ลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557


วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ น. ช่วงเช้าบริเวณข่วงประตูท่าแพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรจำนวน ๘๓ รูป จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อลงนามถวายพระพร ซึ่งวันนี้ได้เปิดให้พสกนิกรร่วมลงนามถวายตลอดทั้งวัน นับเป็นโอกาสพิเศษที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี”


วันนี้ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” เพื่อแสดงความสามัคคีและจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และให้กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next