จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประจำเดือนครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน

นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวนสวนสนามเพื่ออำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการและได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามหน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน ๑ คันให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน ๑ คันให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ โดยมีสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจและร่วมยินดีเป็นอย่างมาก วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ พบประชาชน ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมเดิน -ปั่นเพื่อแม่ข่า

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมเดิน -ปั่นเพื่อแม่ข่า หนึ่งในกิจกรรมตาม“สัปดาห์รวมใจ คืนความสุข ไร้ขยะ ให้น้ำแม่ข่า ชัยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่” ภายใต้โครงการสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดโครงการสัปดาห์ "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ในงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกิจกรรมพัฒนาชุมชนนิเวศต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเมืองเชิงนิเวศและ Home stay นำร่องหมู่บ้านสบวิน อำเภอแม่วางและบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมอันยาวนานของคนในท้องถิ่น มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการให้บริการแบบโฮมสเตย์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนนิเวศต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นที่ประกอบการทำโฮมสเตย์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเกิดความประทับใจและสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรขอบคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องโถชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ตามที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ซึ่งขณะนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรขอบคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอรบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอรบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่1 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมมาจาก ๑๖ อำเภอ จำนวน ๑๗๙ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ พบประชาชน ลงพื้นที่หางดง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next