ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเชียงใหม่กอล์ฟ คลาสสิค ๒๐๑๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเชียงใหม่กอล์ฟ คลาสสิค ๒๐๑๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. (ประมวลภาพ)...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ พร้อมด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพีธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่บริเวณบ้านแม่ข่าใต้ เพื่อตรวจสอบกรณีคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากคลัง ปตท.


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่บริเวณบ้านแม่ข่าใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบกรณีคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากคลัง ปตท.หลายวันก่อนหน้านี้โดยมีเจ้าหน้าที่ของปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสภาพโดยรวมการแก้ปัญหาลำคลองมีสภาพที่ดีขึ้นคาดว่า ไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเป็นปกติ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ "มองเมืองเหนือ" ประเด็นการจัดงาน Chiang Mai Festivel ๒๐๑๔"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ "มองเมืองเหนือ" ประเด็นการจัดงาน Chiang Mai Festivel ๒๐๑๔" เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗ / ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗ / ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next