ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริการสาธารณะฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อารคารอำนวยการ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.)


วันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึง คสช. เพื่อผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๒ พรรษา ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสหรัฐ-ไทย ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่


วันเสาร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๑๕ น.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสหรัฐ-ไทย ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมงาน Doraemon. Meet. &. Greet. On stage. Show.


วันเสาร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมงาน Doraemon. Meet. &. Greet. On stage. Show. ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น G. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv๖ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ"


วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv๖ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ" ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ ห้องธาราทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]Next