ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Time ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนิตยสาร TIME ได้เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยนิตยสาร TIME ได้จัดทำรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร TIME ซึ่งนิตยสารฉบับนี้คาดว่าจะตีพิมพ์ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ ซึ่งข้อคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนิตยสาร TIME เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ในการลงทุนในประเทศไทยต่อไป.

งานแถลงข่าว "งานประเพณีของดีอำเภอสันทราย" ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “งานประเพณีของดีอำเภอสันทราย” ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสันทราย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกร้านแสดงและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงของเด็กและเยาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของสภาวัฒนธรรมอำเภอ การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดพระเครื่อง การประกวดไก่ชน การประกวดสาวงามอำเภอสันทราย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รวมทั้งการออกงานมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เปิดงานเทศกาลรำวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. 5๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลรำวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมแขกกิตติมศักดิ์ร่วมปล่อยโคมลอยจำนวน ๙ ลูก และชมการแสดงของคณะศิลปิน Rokkasen จากประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาชุดบูชาธรรมน้อมนำมวลมิตร ฟ้อนจุ้มสะหรียินดียิ่งมิตรแก้วมาเยือน การแสดงเต้นโยสะโคย โซรัน และการแสดงรำวงบงโอโดริ

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ณ Lanna Ballroom ๒ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่

ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา สนง.พัฒนาพิงคนคร


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว.ชม (ก.ช.ภ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว.ชม (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานส่งตัวนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานส่งตัวนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241]Next