รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับ ขรก.ส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับ ขรก.ส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามรถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเกิดเบรกแตกชนท้ายรถสิบล้อที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ รมว.กระทรวงคมนาคม รมว.กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีรถบัสนักเรียนประสบอุบัติเหตุที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งและหมอกควัน ไฟป่า ปี ๒๕๕๗ จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยแล้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมลงพื้นที่ร่วมทำแนวกันไฟและตรวจเยี่ยมการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยก่อนการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลสลากกาชาดแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗ อีกด้วย.

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของไฟป่าและร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในการป้องกันและควบคุมรักษาไฟป่าเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเข้าใจช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม.

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่อ “๘๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเยี่ยมชมโบราณสถานเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สี่แยกหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ กิโลเมตรที่ ๕๐+๘๙๖.๐๐๐ แยกเข้าบ้านอุโมงค์ ๔๘+๙๐๒.๕๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยก และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางจราจร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพิธีกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และอาเซียนในจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประชุมร่วมกับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ใน ๕ โครงการ และการดำเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next