ผู้พิพากษา หน.ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗


วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อราษฏรและแผ่นดินไทยและพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.เชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการยังไม่แล้วเสร็จ โดยผู้สมัครหมายเลข ๓ มีคะแนนนำมาเป็นลำดับที่ ๑


จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.เชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการยังไม่แล้วเสร็จ โดยสามารถนับคะแนนได้จำนวน ๒,๖๔๓ หน่วยจากหน่วยนับคะแนนทั้งหมด ๒,๕๔๘ หน่วย ซึ่งผลการนับคะแนน โดยผู้สมัครหมายเลข 3 นายอดิศร กำเนิดศิริ มีผลคะแนนนำมาเป็นลำดับหนึ่ง ด้วยคะแนน ๑๗๗,๘๑๑ คะแนน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่วัดชัยมงคล พร้อมทั้งออกตรวจความเรียบร้อย ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ


เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่หน่วยเลือกตั้งวัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำประจำหน่วยเลือกตั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ และช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วย .

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ๓/๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐฯ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. อคัรราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐฯ และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบรูณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง


เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบรูณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้เร่งสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next