พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.

วันที่ 1 กันายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่-คำเที่ยง

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC

การประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"

วันที่ 1 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ จ.ชม. โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้แทน อปท. นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการประชุมเริ่มหารือการคัดการขยะมูลฝอยแบบ Control Dump และสถานีขนถ่ายขยะ ต่อด้วยการชี้แจงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road Map ของ คสช. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 2559-2564

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.ชม

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.ชม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูและพัฒนาอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ " โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูและพัฒนาอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ " โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next