ประธานการประชุมที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปัญหาแรงงานต่างด้าว (หลังตลาดคำเที่ยง) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคมนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ แม่ทัพภาคที่ ๕ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ.

เชียงใหม่ประกอบพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ผู้ที่เข้าร่วมในงานประกอบพิธี ได้แก่ เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯตามลำดับ และเวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ และอ่านประกาศพระราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุนารี


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุนารี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อหารือแผนการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP


เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม.


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. ปรส. และ วปม. คณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๖ (วปอ.๒๕๕๗)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ สืบชนะ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง) เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยผลสลากกาชาดสามารถตรวจสอบได้ใน website นี้.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248]Next