ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนด ที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนด ที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกของพื้นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากนักแสดง และจำหน่ายสินค้าการท่องเที่ยวหัตถอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสุขภาพ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้านต่างๆ การประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามโครงการ "ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามโครงการ “ต่อต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ อาคาร ๖ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP และเชียงใหม่แบรนด์ จำนวน ๑๔๐ คน ร่วมเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดค้างการชำระหนี้ของสหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการติดค้างการชำระหนี้ของสหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด จำนวน ๒๐ ราย เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) และคณะผู้จัดงานล้านนา เอ็กซ์โปร์ ๒๐๑๕ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลาง จ.ลำพูน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325]Next