รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเวทีตลาดธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดเวทีการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพดี – ชีวียืนยาว-ด้วยวิถีล้านนา : Longevity Lifestyle by Lanna Health Hub” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อ่านต่อ)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองแม่ข่าบริเวณโรงพยาบาลลานนา


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองแม่ข่าบริเวณโรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ตามแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ โดยการปล่อยน้ำดี เพื่อไล่น้ำเสีย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.(อ่านต่อ)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารพุทธสถาน เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประเด็นภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จว.ชม.


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประเด็นภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "LANNA EXPO 2014" เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอิมพีเรียล ๕ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์ "รายการกฤษณะทัวร์ยกล้อ" ที่มี คุณกฤษนะ ละไล (พิธีกรมนุษย์ล้อหมุน) เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา      คลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาคลองแม่ข่า ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียอย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้  นายนาวิน สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ (GPP) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่

พบปะวาระยามเช้าของผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการพบปะวาระยามเช้าร่วมกับผู้บริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรับรอง ๒ (ห้องทำงาน ผวจ.) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next