ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จว.ชม


เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จว.ชม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี ๒๕๕๖ เป็นปีที่ ๓๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี โดยกำหนดให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษากำหนด เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประธานภาคเอกชนร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในระดับหน่วยงาน/อำเภอ โดยเสนอรายชื่อให้กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๐๘ นางสาววิราชินี คำชมพู โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๒๔-๗๑๗๔ หรือ นางวัลยา สิปปพันธ์ โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๓๐-๔๖๓๐

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ของพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ
โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ เวลาประมาณ 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 82 รูป ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จากนั้น เวลา 08.15 น. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีสงฆ์ ส่วนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
ส่วนในภาคค่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะขึ้นถวายพานพุ่มดอกมะลิตามลำดับ และในเวลาประมาณ 19.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มดอกไม้สด) และนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เป็นเสร็จพิธี

ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเหนือ


เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของคณะกรรมการตรวจราชการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเหนือ ปปส.ภาค๕ และภาค ๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและจอมทอง


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและจอมทอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว "ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย"


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมหารือเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว "ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย" ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ชม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียงเข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจ้อเจียงเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next