พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการสด "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"


วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการสด "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทาง สวท.เชียงใหม่ และวิทยุเครือข่าย ท่านตอบคำถามผู้ฟังที่โทรเข้ามาในรายการทั้ง ๓ สาย คือ จะไปเยี่ยมประชาชนทั่วถึงทุกอำเภอ พร้อมทั้งจะเดินหน้างานยุทธศาสตร์จังหวัด และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบกวดขันกรณีร้านคาราโอเกะเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวสูงเกินจริงแล้ว และได้เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่รณรงค์รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและอู้คำเมือง พบเห็นท่านสามารถทักทายและอู้คำเมือง ณ สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓๒๕ MHz

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ “นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ”

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ “นั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ” ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดฯ ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งควรแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยมีนครลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ได้ชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนผู้คนและโบราณสถานต่างๆซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี สามารถนำรายได้เข้าสูประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ”


วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 จำนวน 16 โรงเรียน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ รวมจำนวน 96 คน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เป็นวันที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระผู้ใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล โอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สักการะเจ้าแม่ดอกคำสร้อย ณ พระเจดีย์ขาว ด้านหน้าเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลหลักเมืองเดิม ณ แจ่งศรีภูมิด้านใน สักการะเจ้าพ่อคำแดง ณ ศาลคู่เมือง (ด้านในแจ่งหัวริน) เดินทางสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ด้านหน้าศูนย์ราการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะพระแสงราชศัสตราประจำเมือง ณ ห้องมั่นคง ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สักการะศาลท้าวมหาพรหม และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสักการะพระเจ้าเก้าตื้อ และกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ สักการะพระธาตุศรีจอมทองและนมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง และนมัสการพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๗ (ฝ่ายธรรมยุต) ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม อำเภอจอมทองสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ เชิงดอยสุเทพ สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและพระประธานภายในวิหาร และนมัสการพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร .

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ


วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง โดยเข้าสักการะบูชาพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักรวาล ณ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ประตูชัย ณ ประตูช้างเผือก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สักการะหลวงพ่อขาว วัดสะดือเมือง สักการะพระเสตังคมณี ณ วัดเชียงมั่น ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะศาลพญามังราย สักการะพระพุทธสิหิงค์ และนมัสการพระราชสิงหวรมุนี ในวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สักการะเสาอินทขิล สักการะพระพุทธสิริราช และนมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สักการะอนุสาวรีย์กาวิละ ณ หน้าค่ายกาวิละ ตามลำดับ และ สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ เป็นที่สุดท้าย จากนั้นได้เดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสะอาด และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสะอาด และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสอาด เกษียณอายุราชการปีนี้ ส่วนนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการ "ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่พบประชาชน"ทาง สวท.เชียงใหม่


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓๒๕ MHz นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พรัอมใจ ร่วมสนทนารายการ "ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"ทาง สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓.๒๕ MHz วิทยุเครือข่าย ผู้ว่าราชการนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปีนี้รวม ๑๔ คน ผู้ย้ายไป ๓ คน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ โดยจะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๑ ตุลาคม นี้

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประจำเดือนครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน

นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวนสวนสนามเพื่ออำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการและได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามหน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334]Next