ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคตของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภายหลังเปิด AEC แก่สื่อมวลชน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคตของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภายหลังเปิด AEC แก่สื่อมวลชน วันเสาร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมทั้งถวายพวงมาลัยข้อพระกรคล้องที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ และอ่านประกาศพระราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

คณะรองผู้อำนวยการ เขตเฉิงหวา นครเฉิงตู เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


คณะรองผู้อำนวยการ เขตเฉิงหวา นครเฉิงตู เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายวิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำ นายวิไลวัน พมเข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.จว.ชม.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียว


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next