รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ


เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆาราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรม มูลนิธิ สโมสร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการสรุปประเด็นการฝึกการปฏิบัติการเรียนรู้ในพื้นที่ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา๑๓.๐๐น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการสรุปประเด็นการฝึกการปฏิบัติการเรียนรู้ในพื้นที่ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและจัดหาที่ดินสำหรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่


วัน พุธ ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและจัดหาที่ดินสำหรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อ.เชียงดาววันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่


วัน พุธ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ


วันนี้ (๘ กรฏาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งและเข้าสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาเพื่อการแสดงออกของประชาชนเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการเสวนาเพื่อการแสดงออกของประชาชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278]Next