การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ

วันที่ 3 พ.ค. 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ (One Map) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ยื่นข้อเรียกร้องด้านแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 13.30น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จำนวนกว่า 80 คนได้มายื่นข้อเรียกร้องด้านแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ต่อ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับข้อเรียกร้อง จำนวน 9 ข้อ สรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1.ข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2.ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล (นโยบายกระทรวงแรงงาน) 3. ข้อเรียกร้องเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ให้แก้ไขกฎระเบียบในการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ ให้มีอิสระในการเดินทาง

การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ณ ตึกสันตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ พร้อมด้วย นายมงคล สุกใส นายกฤษณ์ ธนาวณิช และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

นายกรัฐมนตรี เดินทางมาราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องทองกวาว อาคาร Exposition อาคาร 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการ PEA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมพิธีเปิดโครงการ PEA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เขตพื้นที่ประกาศภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน คณะบุคคลฯ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367]Next