ประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการหารือทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ร่วมออกงาน เพื่อประมวลผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ ของปีที่ผ่านมา และการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้

ประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย" 2020 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคาร สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคาร สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนา จว.ชม.


วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเขียงใหม่ ครั้งที่ ๓๙/๓๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มค้านกฎหมายนิรโทษกรรม ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ


วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม จากองค์กรต่างๆ ทั้งกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชนในเชียงใหม่ ที่เป็นห่วงผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศจากกฎหมายฉบับนี้ พร้อมทั้งมีการรวมรายชื่อผู้คัดค้าน ยื่นต่อสมาชิกวุฒิสภาในเชียงใหม่และทั้งประเทศ เพื่อขอให้พิจารณาคว่ำร่างกฎหมายดังกล่าว ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ ก่อนเกิดวิกฤตบ้านเมืองมากขึ้น โดยยืนยันว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่ง ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงประเทศชาติและแสดงออกอย่างสันติภายใต้กฎหมาย ไม่มีเหตุวุ่นวายอะไร และจะได้ยื่นรายชื่อและข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลพิจารณาต่อไป

ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม.


วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม. และร่วมรับฟังความต้องการของภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของ ผต.มท.


เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชัยฐุ์ หทยะตันย์ติ เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕,๑๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันขงจื้อ มช. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี


เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันขงจื้อ มช. เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในพิธีรณรงค์ (kick off) แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จว.ชม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรฒกว่า ๒,๐๐๐ คน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next