ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดยเริ่มจากสักการะเสาอินทขิล/พระพุทธเฉลิมสิริราช วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (พระแก้วหยกเชียงใหม่)/พระอัฏฐารส และนมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส สักการะพระพุทธสิหิงค์และนมัสการเจ้าอาวาส สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ/พระประธานบนวิหาร วัดสวนดอกหลวง/กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นมัสการพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จว.ชม. นมัสการพระเทพโกศล เจ้าคณะ จว.ชม. สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ/พระประธาน วัดพระธาตุดอยสุเทพราช-ภายในวิหาร และนมัสการพระเทพวรสิทธาจารย์ วรวิหารรองเจ้าคณะภาค 7

เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อบ้านลวงเหนือ


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ร่วมเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เมืองลวงข่วงไทลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ณ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดยเริ่มจากเข้านมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ สักการะพระเจดีย์ขาว สักการะศาลหลักเมืองเดิม สักการะพญามังราย สักการะศาลคู่เมือง (เจ้าพ่อคำแดง) สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เยี่ยมคารวะคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ดุสิงห์ด่าน และสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๕

จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเพื่อนร่วมงานร่วมส่ง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)


เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมส่ง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งก่อนเดินทางได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน และพิธีอำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)


เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ (ภาคเช้า) นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวอำลาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ โดยได้กล่าวขอบคุณเพื่อนข้าราชการที่ได้ร่วมงานกันมาครบ ๑ ปี และฝากข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้รับตำแหน่งโยกย้ายในคราวเดียวกันด้วย ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ


เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์การจัดตั้ง สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าพบ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์การจัดตั้ง "สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด" ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย มายังห้องประชุมฯ ทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบาย และหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next