ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของ ผต.มท.


เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชัยฐุ์ หทยะตันย์ติ เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕,๑๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันขงจื้อ มช. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี


เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันขงจื้อ มช. เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในพิธีรณรงค์ (kick off) แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จว.ชม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรฒกว่า ๒,๐๐๐ คน

กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบ


เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเบน สวัสดิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าการมณฑลยูนาน สปช.จีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าการมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ เข้ารายงานตัว


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการการประปาภูมิภาค เขต ๙ พร้อมผู้จัดการและคณะฯ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัว ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส สนง.ตำรวจสหพันธ์ออสเตเลีย เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจอรห์น แทนติ เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตเลีย เข้าพบ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้อง POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว อำเภอสันกำแพง


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผวจ.เชียงใหม่ร่วมแถลงสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมการแถลงข่าวภาพรวมผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม และอ่างเก็บน้ำแม่ขาน” จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด เชียงใหม่ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมประชุมดังนี้ มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ให้แก่ข้าราชการครู มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next