ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ในงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกิจกรรมพัฒนาชุมชนนิเวศต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเมืองเชิงนิเวศและ Home stay นำร่องหมู่บ้านสบวิน อำเภอแม่วางและบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมอันยาวนานของคนในท้องถิ่น มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการให้บริการแบบโฮมสเตย์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนนิเวศต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นที่ประกอบการทำโฮมสเตย์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเกิดความประทับใจและสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรขอบคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องโถชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ตามที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ซึ่งขณะนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรขอบคุณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอรบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอรบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่1 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมมาจาก ๑๖ อำเภอ จำนวน ๑๗๙ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ พบประชาชน ลงพื้นที่หางดง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงผลงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบ ๑ ปี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงผลงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบ ๑ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดเชียงใหม่” โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 9 ประเด็น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบต่อสาธารณะ ตลอดจนยังเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เวทีกลาง งาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

คณะกรรมการในสมาคมพุทธศาสนานครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เดินทางเยือนเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะกรรมการในสมาคมพุทธศาสนา นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นำโดยหลวงพ่อต้าเอิน เจ้าอาวาสวัดต้าสือ นครเฉิงตูและคณะจำนวน 6 รูป ที่เดินทางมาเยือนยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าพบผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช ศึกษาเปรียบเทียบทางด้านศาสนา วัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน และการมีบทบาทของพระและวัดในสังคมไทย เมื่่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด ชั้น๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล ซึ่งคณะกรรมการวัด ร่วมกับพุทธศาสนิกชน สร้างวิหารพุทธมงคลขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหามงคลบารมี หรือพระสิงห์ยอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว รูปแบบศิลปะเชียงแสน มีอายุกว่า ๔๐๐ ปีสำหรับให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๕ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ (The 8 th Chiang Mai International Health Conference 2015)

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ (The 8 th Chiang Mai International Health Conference 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพผลิตถัณฑ์ ของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 2/2558 โดยที่ประชุมได้ทีการพิจารณาวาระสำคัญคือเรื่องการปรับปรุงเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ดังนี้ เขตบริการ ได้แก่ บริเวณที่จัดไว้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนด ที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนด ที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340]Next