ประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์ จว. เข้าหารือเรื่องการประชุม Thailand Rice


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์ จว. เข้าหารือเรื่องการประชุม Thailand Rice ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด ( ก.ช.ภ.จ.ชม.)


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด ( ก.ช.ภ.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมข้าราชการ.ส่วนท้องถิ่น นำข้าราชการเข้าสระเ้กล้าดำหัวและอวยพร


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาคมข้าราชการ.ส่วนท้องถิ่น นำข้าราชการเข้าสระเ้กล้าดำหัวและอวยพร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการ กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายธวัชชัย ไทยเขียว )และคณะเข้าเยี่ยมคาราวะ


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายธวัชชัย ไทยเขียว )และคณะเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายธานินทร์ สุภาแสน) ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

6 เดือน มุ่งพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับภาระกิจการทำงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สัมภาษณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมงานแฉลงข่างครั้งนี้ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่งจังหวัด ฯ


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการกิจกรรมการจัดงานโครงการกลุ่งจังหวัด ฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next