อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐฯ เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. อคัรราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐฯ และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปของ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบรูณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง


เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบรูณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้เร่งสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นลดผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา


เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นลดผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาจากไฟป่า หมอกควัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ (ห้องประชุม ๓) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสถาปนากองพันธ์สัตว์ต่าง ครบรอบปีที ๔๓


เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสถาปนากองพันธ์สัตว์ต่าง ครบรอบปีที ๔๓ ณ ลานพิธีหน้าอาคารกองพันธ์สัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย


เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการกำหนดจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการกำหนดจัดหางาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรมปกครองจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next