ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้แทน สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ จนท.ระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธียกฐานศาลท้าวมหาพรหม ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธียกฐานศาลท้าวมหาพรหม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างท้าวมหาพรหมเพื่อประดิษฐานประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และความเจริญในชีวิตกทำารนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้มีความผสมผสาน กลมกลืน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนทั่วไป และเพื่อไม่ให้เกิดการแปลกแยกในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างกันและกันของชุมชนต่าง ๆ ณ บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในการแถลงข่าวสือมวลชนและปล่อยขบวนรถรณรงค์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC)


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสือมวลชนและปล่อยขบวนรถรณรงค์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนสามารถร้องเรียนมาได้ที่เบอร์ 1300

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท Holal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซียเข้าพบ


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Holal Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซียเข้าพบ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณีสถานบริการเรียกเก็บราคาค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการ สูงเกินไป


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณีสถานบริการเรียกเก็บราคาค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการ สูงเกินไป ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next