จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๑ รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน OTOP LANNA EXPO และของดี 4 จังหวัด


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน OTOP LANNA EXPO และของดี 4 จังหวัด พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมร่วมประชุมด้วย เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะไปเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะไปเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และการค้าการลงทุนระหว่างกัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมสมาคมสโมสรนวรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มีนาคม พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณธกรรมการจัดระเบียบไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายดีแยร์ วีโด เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325]Next