รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี ๒๕๕๗ และการจัดงานเทศกาล


วัน อังคาร ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี ๒๕๕๗ และการจัดงานเทศกาล "ลำใยเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗" รวมถึงเป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน


วันอังคาร ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ โรงแรมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"


วันนี้ (๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ วัดสวนดอก อำเเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือและประสานงานในพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ( กรกฏาคม ๒๕๕๗ )


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๗) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปดงาน Robinson Brigth & Charm Awards ๒๐๑๔


เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปดงาน Robinson Brigth & Charm Awards ๒๐๑๔ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ โรบินสันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งได้แก่ ผลงานชื่อ "เผยแผ่นดิน สู่ถิ่นเวียง" โดยนายกวิน ว่องวิทย์การ บริษัทเดสทรอย เดอร์ตี้ จำกัด ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

นักวิชาการ มช. นักศึกษา ภาคประชาชน ยื่นเรื่องค้าน “กระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุชาติ ทะนันชัย นักวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาชน และนักศึกษาจำนวนหนึ่ง รวมตัวกันยื่นจดหมายเปิดผนึกคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้าไนท์ซาฟารี-ดอยผาดำ-ดอยปุย ต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next