ประธานการประชุม "การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่"


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม "การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการคัดเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการคัดเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานในขบวนแห่รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ


เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๖ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดงานตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 78 ปีวันปิดทางขึ้นดอยสุเทพ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้มีพุทธศาสนิกชน รวมทั้งประชาชนได้ร่วมกันตั้งขบวนแห่รูปครูบาศรีวิชัยและขบวนต้นเงินต้นทองเพื่อทอดผ้าป่า โดยได้มีการนำเอารูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัยขนาดเท่าตัวจริง มานั่งบนรถเบนซ์โบราณเปิดประทุน เพื่อนำขบวน ถือเป็นการย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยเมื่อขบวนไปถึง ได้ทีการอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ขึ้นสู่ดอยสุเทพ เพื่อทำพิธีถวายผ้าป่าและนมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงนักบุญล้านนา ผู้สร้างเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ที่ได้เปิดใช้เส้นทางขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยถนนสายดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จมีชื่อว่า ถ.ดอยสุเทพ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ถ.ศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้บุกเบิกสร้างถนนสายนี้

ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และประชุมนายอำเภอประจำเดือน


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานร่วมรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและของส่วนราชการ(กรม/รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร)พร้อมกับประชุมนายอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาปริญญาเอกเข้าสัมภาษณ์เพื่อประกอบการเขียนดุษฏีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนนักศึกษาปริญญาเอกเข้าสัมภาษณ์เพื่อประกอบการเขียนดุษฏีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next