ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันที่ 26 ม.ค. 59 เวลา 15.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบแนวทาง นโยบาย ในการประชุมใหญ่เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 16

วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 08.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ประธานเปิดงานออกบูธการศึกษาต่อต่างประเทศจีน (CASC Education Fair 2016)

วันที่ 23 ม.ค.59 เวลา 10.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานออกบูธการศึกษาต่อต่างประเทศจีน (CASC Education Fair 2016) ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 22 ม.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดงานสัมมนากิจกรรม "พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1

วันที่ 21 ม.ค.59 เวลา 08.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนากิจกรรม "พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1 ณ ศาลาเรียนรู้บ้านถวาย อ.หางดง

ประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งเรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งเรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference
ณ ห้องประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ดำเนินการโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัทแว่นท็อปเจริญ ณ หอประชุม อำเภออมก๋อย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาพบปะและมอบสิ่งของแก่ราษฎรบ้านต้นลุง อำเภอแม่แตง

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะฯ พร้อมร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ฯ แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง บ้านต้นลุง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง มีราษฎรบนพื้นที่สูงหลายชนเผ่าประมาณ 1,000 คน มารับมอบสิ่งของ

ตรวจเยี่ยมและพบปะราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

วันที่ 19 ม.ค. 59 เวลา เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า พร้อมทั้งมอบผ้าห่มให้กับราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกระเหรี่ยง ณ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า

ประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ม.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next