จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่อ “๘๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเยี่ยมชมโบราณสถานเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ สี่แยกหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ กิโลเมตรที่ ๕๐+๘๙๖.๐๐๐ แยกเข้าบ้านอุโมงค์ ๔๘+๙๐๒.๕๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางแยก และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางจราจร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพิธีกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และอาเซียนในจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประชุมร่วมกับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ใน ๕ โครงการ และการดำเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมี พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและร่วมศึกษาแนวทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประะธานประชุมร่วมกับอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปการบริหารงานภาครัฐให้นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานบรรยายสรุปการบริหารงานภาครัฐให้นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จว.ชม ครั้งที่ ๑/๕๗ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบหนังสือจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดฯ จากกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดฯ และเชิญชมการแสดงชุด "รักไม่เมา" และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมของโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ บริเวณบันไดด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286]Next