ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ vdo conference โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2557


วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารโรงพยาบาลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายฯ และพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่)


วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า
และประชาชน เข้าร่วมงานฯ “ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่” เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในทุกวันจันทร์-อังคาร แรกของเดือน และ ทุกวันพฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าเยี่ยมอวยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าเยี่ยมอวยพร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)...

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ปี2557


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2557 เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก และคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]Next