ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้านมัสการและขอพรจากรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปนมัสการพระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและขอพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ภาคบ่าย) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดยเริ่มจากสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย , นมัสการพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและนมัสการพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาส , เยี่ยมคารวะ คุณหญิงเจ้ารวีพันธ์ สุจริตกุล (เจ้านายฝ่ายเหนือ) , สักการะพระธาตุศรีจอมทองและนมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ , และนมัสการพระราชวินัยโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม.


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลากลาง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำงานเป็นวันแรก


เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ภาคเช้า) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลากลาง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำงานวันแรก.

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๖


เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ ๓๖ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเพื่อนร่วมงานร่วมส่ง นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ภาคบ่าย) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมส่ง นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งก่อนเดินทางได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสักการะพระผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ภาคเช้า) นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุศรีจอมทอง นมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบ้านพักคุณหญิงเจ้าวีรพันธ์ สุจริตกุล เพื่ออำลาคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตให้ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขอให้ท่านโชคดี และอย่าลืมชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319]Next