พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดการสัมมนาวิทยากรการฝึกลูกเสือชาวบ้าน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมชาวเชียงใหม่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมบ้านทัศนาจร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ต้นทองกวาว) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ข่วงพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสวนหย่อมด้านทิศใต้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวถวายพระพรถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป้นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "เชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมถึง การแข่งขันขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว

OTOP Thai Wisdom of The Kingdom


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีระดับโลก (OTOP Thai Wisdom of The Kingdom) เพื่อแสดงผลงานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาไทยสู่เวทีสากล โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานดังกล่าวโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายปลูกป่าใน ๗๗ จังหวัด รวม ๔ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๕ สำหรับพื้นที่บ้านหนองผึ้ง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าในแปลงหมายเลข ๒๑๙ เนื้อที่ ๘๐ ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง มีสภาพเสื่อมโทรม ถือเป็นพื้นที่แปลงหนึ่งของโครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบัน ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล


เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนชั้น ม.๔ ม.๕ และ ม.๖ โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล เป็นเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน สร้างฐานความคิดแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ฝังหยั่งรากลึกในจิตใจของหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎหมาย รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน อีกทั้งต้องร่วมใจช่วยกันรักษา สืบสานประเพณีวิถีที่ดีของชาวเชียงใหม่ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อู้คำเมือง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาให้มากขึ้นเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนในอนาคต

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next