ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี”


วันนี้ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปรองดองร่วมใจถวายพระพรชัยมหาราชินี” เพื่อแสดงความสามัคคีและจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และให้กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักยานเที่ยวเวียงกุมกาม”


วันเสาร์ที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นจักยานเที่ยวเวียงกุมกาม” ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และบริเวณโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลโดยจักรยาน ในลักษณะท่องเที่ยวแบบครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)


วันศุกร์ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุลลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑


วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุลลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอหางดง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมประมงของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดพิธีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนปลาหลายสายพันธุ์ให้มีการเติบโตและแพร่พันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการจัดระเบียบวินัยการจราจรบนท้องถนนให้มีมากขึ้น ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ


วันพุธที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายชนะ  แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ ด้วยคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และสร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยมหกรรมสินค้าราคาประหยัด โดยกำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนศาสนา


วัน พุธ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนศาสนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและกำหนดหลักปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารห้างฯ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและท๊อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการสินค้าชุมชนของเรา-นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเข้าสู่ร้านท๊อปส์


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารห้างฯ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและท๊อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต เข้าพบ  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอโครงการสินค้าชุมชนของเรา-นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเข้าสู่ร้านท๊อปส์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next