การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบวาระการประชุม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงส่งผลให้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ คน ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีการประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2555 เพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกบุคคลผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ. และ ก.จ.จ.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนทจังหวัด และประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าพบ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมท้องถิ่น ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ออท.อังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (มร.มาร์ค เคนท์) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ณ ห้อง รับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Dato’ Nazirah Hussian เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง Malaysia and Its Readiness to ASEAN Community ๒๐๑๕ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณี สู่นานาอารยประเทศ สร้างการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร H.B. ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวิดีทัศน์มางไกล (VDO Conference) ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการเพิ่มระดับความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในช่วงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมขอให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนหรือกลุ่มมวลชนของจังหวัดและอำเภอให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจที่มาของรัฐบาล ซึ่งมาโดยชอบธรรมได้รับการเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ดำเนินการอยู่ก็มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภาอยู่แล้ว ดังจะเห็นว่าได้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านในวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next