ประธานการประชุมนายอำเภอ


เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนและมอบเกียรติคุณให้แก่ ข้าราชการ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด เชียงใหม่ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ โดยก่อนการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมประชุมดังนี้ มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ อำเภอ มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ แห่ง มอบเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ ราย มอบเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่อำเภอที่มีผลการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒ อำเภอ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม.

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารแขวงสาละวัน เซกอง และอัตตะปือ สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารแขวงสาละวัน เซกอง และอัตตะปือ สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง


เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน" อบต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นาง อินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ @โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ประธานประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นแรงงานต่างด้าว ก่อเหตุอาชญากรรม


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นแรงงานต่างด้าว ก่อเหตุอาชญากรรม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next