ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านบูรณาการขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านบูรณาการขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา 0๙.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว. (ก.ช.ภ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว. (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าฯ อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพทหารกล้า


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศ์ ให้แก่ ร.อ.ศิวัช ศรีอุปโย ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ร.15123 ฉก.นราธิวาส 30 ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วางที่หน้าหีบศพ ร.อ.ศิวัช ศรีอุปโย ผบ.ร้อย ร.15123 ฉก.นราธิวาส 30 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายปูโป-บือเจาะบองอ ม.7 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระสิงห์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556


เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พิธีอัญเชิญวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชประทานในวันข้าราชการพลเรือน การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2555

รับมอบของบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบของบริจากจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next