รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้โอวาทกับ คณะโครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาสดในรายการตู้ปณ.ข่าว ๓ ประเด็นการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า หลังทางจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาสดในรายการตู้ปณ.ข่าว ๓ ประเด็นการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า หลังทางจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ "คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า" เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณชายฝั่งริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย (อปท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซ่่า จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซ่่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC.) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC.) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานกิจกรรม


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)....

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในงานกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในงานกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)......

ผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่


พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ที่อาจเกิดกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งอาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีการบริโภคน้ำที่อาจมีสารตกค้างและเชื่อโรคปะปนอยู่ ทำให้เสียสุขภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ ดร. นพ. พิชิต สุวรรณประการ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี ให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (รายละเอียดเพิ่มเติม).....

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๑๐๕ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
(รายละเอียดเพิ่มเติม)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next