ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๗ ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๗ ชั้น ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศล "พระหฤทัยร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ปี ๒๕๕๖"


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศล “พระหฤทัยร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ปี ๒๕๕๖” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียน พระหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ ประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ จึงจัดงานการกุศล “พระหฤทัยร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ปี ๒๕๕๖” โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์ต่างสถาบันคณะครูและผู้ปกครอง สนับสนุนกิจกรรมการกุศล และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยด้วยการออก กำลังกาย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การกล่าวต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ในพิธีมอบความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวอรวรา พุทธินาท ราษฎรตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง และครอบครัวนายภครักษ์ แซ่เฉียว ราษฎรตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยนางสาวอรวรา พุทธินาท ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลการเรียนดี บิดาเสียชีวิต ครอบครัวมีสมาชิกรวม ๔ คน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของผู้อื่น สภาพทรุดโทรม ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทาน และนายภครักษ์ แซ่เฉียว มีภาระเลี้ยงดูบุตร ๓ คน เช่าที่ราชพัสดุอยู่อาศัยสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ลูกคนหนึ่งมีความพิการซ้ำซ้อนทางสายตาและหู ได้รับพระราชทานทุนประกอบอาชีพ ทุนสนับสนุนการดำรงชีพ และสิ่งของพระราชทาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า "รวมพลัง 9 จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน"


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๗ โดยมีหัวหัวหน้าส่วนราชการจากส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก เข้าประชุม และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “รวมพลัง ๙ จังหวัด ลดไฟป่า ลดหมอกควัน” ระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ผู้แทนหมู่บ้าน และมอบเตาผาขยะชีวมวลไร้ควันให้กับเครือข่าย หลังจากนั้นกลุ่มพลังมวลชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณไม่เผาป่า และชมการสาธิตการดับไฟป่า ตามแผนระดมพลไฟป่า ๓ ระดับ

ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Time ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนิตยสาร TIME ได้เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ในโอกาสที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเทศสมาชิกอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยนิตยสาร TIME ได้จัดทำรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร TIME ซึ่งนิตยสารฉบับนี้คาดว่าจะตีพิมพ์ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ ซึ่งข้อคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนิตยสาร TIME เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ในการลงทุนในประเทศไทยต่อไป.

งานแถลงข่าว "งานประเพณีของดีอำเภอสันทราย" ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “งานประเพณีของดีอำเภอสันทราย” ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสันทราย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกร้านแสดงและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงของเด็กและเยาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของสภาวัฒนธรรมอำเภอ การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดพระเครื่อง การประกวดไก่ชน การประกวดสาวงามอำเภอสันทราย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รวมทั้งการออกงานมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next