ศพส. อำเภอดอยสะเก็ด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบนโยบาย


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น. ศพส. อำเภอดอยสะเก็ด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเยาวชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น

๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อการป้องกันปัญหาการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานการประชุมเพื่อการป้องกันปัญหาการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้ประกอบการสถานบันเทิง เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้ประกอบการสถานบันเทิง เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุม กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่


๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพิงคพาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมบูรณาการการทำงานส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ หน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร
ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และด้านการประเมินผลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนตามประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโกของสมัชชาสหประชาชาติที่ประกาศให้ ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก สนับสนุนวาระแห่งชาติของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลง ในอัตราตายที่ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อจำนวนแสนประชากร ในปี ๒๕๖๓ และกำหนดให้ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ "๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการดำเนินงาน เชิงรุกตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวในปลายปีนี้

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช จังหวัดเชียงใหม่เริ่มประกอบพิธีวางพวงมาลา

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(หลังเก่า) นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ

กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน

ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ “พระปิยมหาราช” พระพุทธเจ้าหลวง

พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของทวยราษฎร์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next