รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมการอบรมถ่ายถอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงเเรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่4/2558 ตัวแทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 135 คน โดยมี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโครงการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซ่า ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิการบดีคณะกรรมการพาณิชย์นครเฉิงตูและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิการบดีคณะกรรมการพาณิชย์นครเฉิงตูและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือด้านการขยายการค้าสินค้าการเกษตรระหว่างนครเฉิงตูกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (ห้อง POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนปฏิบัติการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกระทรวงมาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีนายดิเรก กองเงิน เป็นแกนนำ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือ ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และ และขอค้านร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282]Next