ประธานการหารือ เรื่อง ทิศทางการค้าการลงทุน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "ทิศทางการค้าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด" ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือ เรื่อง การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากเมื่นวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพระราชปฏิสันธานกับเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและได้มีพระราชดำริให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎร ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ๓ โครงการสำคัญคือ
๑.โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒.โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฝาง

นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงนครเฉิงตู ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการค้ากับนักธุรกิจเชียงใหม่


นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงนครเฉิงตู มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพบปะหารือพร้อมทั้งร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการค้ากับนักธุรกิจเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีกำหนดการร่วมแข่งขันกอล์ฟความสัมพันธ์ไทย – เฉิงตู ณ สนามเชียงใหม่ไฮแลด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่วนช่วงเย็นวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจเฉิงตู พร้อมจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
สำหรับวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงจากนครเฉิงตู มีกำหนดการร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ และนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นการค้า การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเรือโทโกเมศ กมลนาวิน กงสุญใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายหัวข้อก้าวใหม่และทิศทางความสัมพันธ์กับประเทศภูมิภาคเอเชีย นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาคและทิศทางการค้า การลงทุนในธุรกิจการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ จากนั้นจะเป็นการหารือการลงทุนของนักธุรกิจ ประกอบด้วย Mr.Chen Liren Mr.Fang Gongyu และ Mr.Chen Qijun ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายด้านการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสามารถทำการค้ากับต่างประเทศ หรือ “โกอินเตอร์” โดยกำหนดให้เฉิงตูเป็นเมืองนำร่อง นอกเหนือไปจากกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือ AEC

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ "สงกรานต์อุษาคเนย์" จังหวัด


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ "สงกรานต์อุษาคเนย์" จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ ณ ห้องประชุม POC ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมและบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏร


เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองที่เดินทางมาศ๊กษาดูงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแม่โจ้ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next