ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน


เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน "โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต ๒๐๑๓" ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่


เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง


เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง ร่วมกับ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอแม่ออน จากนั้นตรวจพื้นที่น้ำพุร้อน ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการมองเมืองเหนือ


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์การเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย และเมืองเชียงตุง ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวโครงการสถาปนาความสัมพันธ์การเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเชียงตุง


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวโครงการสถาปนาความสัมพันธ์การเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย และเมืองเชียงตุง ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และการจัดงานแสดงสินค้า ในวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนิวเชียงตุง เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร


เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนจังหวัด ๔ ปี


เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนจังหวัด ๔ ปี ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next