การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง และให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ส่งผลงาน 3 ประเภท เข้าร่วมประกวด 26 ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ณ ประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีเยาวชนจาก 8 สถาบัน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒๓ คน เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เป็นการยกระดับเพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ สามารถนำหลักความรู้จากที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่สู่สังคมท้องถิ่น และขยายผลไปสู่สังคมอื่น ๆ ได้ต่อไป ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมกิจกรรม "Miracle Northern of Thailand Road Show to Australia 2012" โครงการนวัฒกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการถ่ายโอนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายในการอบรมการทูตเพื่อการปฏิบัติราชการหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายในการอบรมการทูตเพื่อการปฏิบัติราชการ ซึ่งบรรยายโดย นายภานุฤทธิ์ จำรัสโรมรัน เลขากงสุลประจำกรุงปีนัง ทั้งนี้ เพื่อบรรยายในเรื่องพิธีการทูตให้แก่เจ้าหน้าที่และภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ และในโอกาสต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ฯเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้มีความสมบูรณ์เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการย่านถนนอัษฎาธรเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการย่านถนนอัษฎาธร จำนวน ๑๕ ราย ซึ่งเป็นโครงการที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ มุ่งจัดระเบียบร้านค้ากลางคืนในย่านจริงใจมาร์เก็ต เพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญาสังคม ปัญหาเสียงดังที่รบกวนชุมชนใกล้เคียง และปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเที่ยวกลางคืนได้รับรู้ถึงความปลอดภัยที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ บริเวณโถงกลางโซน JJ โครงการจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มผู้ขายแรงงาน ของแรงงานต่างด้าว ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ( กอ.รมน.จว.เชียงใหม่) ที่ได้เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเข้าพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นที่รกร้างและแหล่งเสื่อมโทรมในเขตชุมชนป่าแพ่ง และชุมชนศรีมงคล ณ บริเวณตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next