ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในลักษณะ (One Stop Service) ที่ให้บริการเชิงรุก งานบริการและกิจกรรมที่ประชาชนชื่นชอบ โดยยึดหลักประชาชนได้รับความสุขและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการประชาชน และพบปะประชาชนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือและแก้ไข

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ


วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์" โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ "พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์" ให้กับ เยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๕๐ คน เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารของบริษัท การบินไทบ จำกัด (มหาชน) จากสนามบินจังหวัดสงขลา มาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน สภากาแฟเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโครงการเมืองปลอดบุรี่


วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโครงการเมืองปลอดบุรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ครั้งที่ ๑ ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการเมืองปลดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในการดำเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหงัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมกับทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดังกล่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรรมการ

คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผอ.สนง.พิงคนคร


วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผอ.สนง.พิงคนคร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดสัมฤทธิ์ เห็นควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ อาคารพลับพลาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้จะได้หาทางแก้ไข ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด และพื้นที่นำร่อง ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอฝาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ จากผู้เชี่ยวชาญในระบบการทำงานของราชการทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98]99[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342]Next