การประชุมผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference โครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 12 มีนาคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

2012-03-12 15:30:44