การประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไข้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

2012-03-14 15:43:31