จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล


นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ชาวเชียงใหม่ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกันในเวลา ๐๙.๑๕ น.
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ชาวเชียงใหม่ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกันในเวลา ๐๘.๑๕ น.

วันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธี บรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ รัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
2013-04-25 09:37:26