ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ˆ

นายปวิณ ชํานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่