ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ˆ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายมนัส ขันใส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่