ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวิเชียร พุฒิวิญญู

 

วันเดือนปีเกิด

๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 

คู่สมรส

นางอังคณา  พุฒิวิญญู

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ 
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม


 • 2525 หลักสูตรปลัดอำเภอ
 • 2526 หลักสูตร ผบ.หมวด อส.
 • 2528 หลักสูตร การข่าวกรอง รุ่นที่ 16
 • 2534 อบรมผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8
 • 2536 หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 35
 • 2540 อบรมผ่ายอำนวยการ อส.ชุดที่ 14
 • 2540 2541 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 38
 • 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49

การศึกษาดูงาน


 • การรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การส่งเสริมการลงทุน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การแก้ไขปัญหาจราจร ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Managerment) ณ ประเทศมาเลเซีย

เอกสารงานวิจัย


 • 2536 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี)
 • 2540 ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี
 • 2549 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 2552 การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขน้ำเสีย บริเวณคลองส่วย 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 2522 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 •    
 • 2523 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 •    
 • 2523 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 •    
 • 2525 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
 •    
 • 2527 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 •    
 • 2528 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุดรธานี
 •    
 • 2529 ปลัดอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 •    
 • 2533 ป้องกันจังหวัดชลบุรี
 •    
 • 2536 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • 2539 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • 2540 นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 • 2542 นายอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • 2543 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี
 • 2545 ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • 2546 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
 • 1 ตค.2556-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    และเหรียญตรา

2541 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2546 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

2552 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)