ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

 

วันเดือนปีเกิด

๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

คู่สมรส

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์

ประวัติการศึกษา

-รัฐศาสตร์บัณฑิตทางการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

การฝึกอบรม


 • ๒๕๒๓ หลักสูตรโรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๓๐ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
 • ๒๕๓๖ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๖๙ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ๒๕๓๗ หลักสูตรนักศึกษานายอำเภอ รุ่นที่ ๓๗ วิทยาลัยการปกครอง
 • ๒๕๔๓ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๐ วิทยาลัยการปกครอง
 • ๒๕๔๗ หลักสูตร Intensive Language Course กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ๒๕๕๑ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี ๒๕๕๑ 

ประวัติการรับราชการ


 • ปลัดอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ
 • หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 • หัวหน้างานบรรเทาภัย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง
 • หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการคลัง กองราชการส่วนตำบล
 • ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 • นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 • นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ผู้อำนวยการส่วนกิจการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการกองงานความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ช่วยราชการ ทำหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์อื่นๆ

 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
 •    
 • วิทยากรบรรยาย ความรู้เรื่ององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรโรงเรียนปลัดอำเภอ โรงเรียนนายอำเภอ ฯลฯ ของวิทยาลัยการปกครอง 
 •    
 • อาจารย์สอนเสริมวิชามนุษย์กับสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 •    
 • อาจารย์สอนเสริมวิชาหลักการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 •    
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •    
 • ผู้เขียนตำราคู่มือ การปฎิบัติงาน และคู่มือเตรียมสอบสำหรับข้าราชการ กรมการปกครอง ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ - ๒๕๔๐ กว่า ๑๐ เล่ม 
 •    
 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •    
 • กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชนูปถัมภ์
 •    
 • กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง ๘ สมัย ๑๐ ปี 
 • ผู้แทนสหกรณ์ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย