ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง

วัน เดือน ปีเกิด 21 ตุลาคม 2494
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • นายอำเภอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 • เจ้าหน้าที่บริหารการคลัง 7 ส่วนการคลังท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 • นายอำเภอถลาง (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดภูเก็ต

 • นายอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 • ผู้อำนวยการส่วน (บุคลากร 8) ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

 • ผู้อำนวยการสำนัก (บุคลากร 9) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นักปกครอง 9) 1 ตุลาคม 2547

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นักปกครอง 9) 8 ตุลาคม 2547

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 10 มิถุนายน 2553

 • ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก