ประวัตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ชื่อ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด 31 ตุลาคม 2501
คู่สมรส นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต NIDA
การอบรม
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตร นปส. ของกระทรวงมหาดไทย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 55
 • หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๙ สถาบันดำรงราชานุภาพ
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2543-2546)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2546-2549)
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2549-2555)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2555-2557)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ตุลาคม พ.ศ.2557-พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (1 ธันวาคม 2557- 30 กันยายน 2558)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560)
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2560- 29 มิถุนายน 2561)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (6 กรกฎาคม 2561- ปัจจุบัน)