ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์

วัน เดือน ปีเกิด 4 มิถุนายน 2498
วุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ศศป. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาไทย รุ่น 48
ประวัติการอบรม/การศึกษาดูงาน
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Local Goverment (7 พ.ค. - 15 ก.ค. 2530)
 • ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ หลักสูตร GIS (30 ก.ย. 2532 - 3 ก.ย. 2533)
 • ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย หลักสูตร Human Resource Management (20 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2538)
 • ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หลักสูตร U.S. Political System (31 ต.ค. - 21 พ.ย. 2541)
 • ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Fundamentals if Computer and Info Tech (20 - 31 ส.ค. 2544)
 • ทุนสหภาพยุโรป ประชุมเรื่องการจัดการมลพิษทางอากาศ ณ ประเทศสเปน (19 - 31 ก.ค. 2545)
 • ทุน ก.พ.(ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว) ณ ประเทศญี่ปุ่น (18 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2549)
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) ที่ทำงานปกครอง จ.เชียงใหม่
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดน่าน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดลำพูน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7) สนจ.ลำพูน
 • หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7) สนจ.เชียงใหม่
 • หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 8 ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.เชียงใหม่
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน (อำนวยการระดับสูง ระดับ 9)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (อำนวยการระดับสูง ระดับ 9)
 • หัวหน้าสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 • วันที่ 9 มกราคม 2555 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่