ประวัตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล

ชื่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
 • นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(วปภ.)
 • นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย (วมท.)
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
 • ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (28 ตุลาคม 2556 - 6 ตุลาคม 2559)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (1 ตุลาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2564)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 2558 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • 2563 มหาวชิรมงกุฎ
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300