ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร

ชื่อ นายรัฐพล นราดิศร
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปีเกิด ๒ พฤษภาคม  ๒๕๑๔
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
  • ๖ กันยายน ๒๕๓๙ ปลัดอำเภอ
  • ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
  • หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ๒๕๖๐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก
  • ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 115
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300