ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน

ชื่อ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
  • ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
  • ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 116
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300