ผลการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

1. งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ
     ดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ ตลอดจนการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาป่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ในปีงบประมาณ 2547 ได้ดำเนินการ ดังนี้
1) บริการกลุ่มผู้ใช้น้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ ระบบส่งน้ำ และถนนเข้าอ่างเก็บน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 17 แห่ง
2) ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านป้าว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป้าว หมู่ที่ 7 ต.ห้อยแก้ว
กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านป้าวได้ตลอดปีงบประมาณ 700 ไร่
                                3) บูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการ (ทางลำเลียงย่อย) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทำให้ลดค่าซ่อมแซมบำรุง ยานพาหนะที่เดินทางเข้าออก ลดระยะเวลาการเดินทางสามารถเข้าไปดำเนินการรักษาอ่างเก็บน้ำ อาคารชลประทานพื้นที่ส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

2. งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
                    1) งานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
                                1.1 งานบำรุงสวนป่าเดิม
                                       จัดเตรียมผลิตกล้าไม้ 5,000 กล้า เพื่อบำรุงรักษาสวนป่าและป้องกันไฟป่าในแปลงปลูกพื้นที่ 5,480 ไร่ ทำแนวกันไฟและทางตรวจการณ์ 3 เส้นทาง
                                1.2 งานปลูกเสริมป่าด้วยพันธุ์หวาย
                                       จัดเตรียมผลิตกล้าหวาย 1,00 กล้า เพื่อปลูกแซมในบริเวณป่าชุ่มชื้นฟื้นตัวแล้วบริเวณห้วยคังและห้วยลึก บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้สมบูรณ์มากขึ้น
                                1.3 งานปลูกเสริมป่าเพื่อการพึ่งพาและเสริมรายได้ส่งเสริมบทบาทชุมชนให้ปลูกเสริมป่าด้วยพันธุ์ไม้ จัดเตรียมกล้าไม้ 100,000 กล้า เพื่อการบริโภคเป็นอาหารสมุนไพร เพื่อใช้สอยและเพื่อพัฒนาเป็นงานฝีมือจากผลผลิตแปรรูป ผลไม้ป่าในระดับครัวเรือนและจัดฝึกอบรมชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4  ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ หมู่ที่ 2,5 ต.ป่าเมี่ยง และหมู่ที่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่
                                1.4 งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า (หมูป่า) เสริมรายได้ จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงหมูป่า และจัดหาพ่อพันธุ์- แม่พันธุ์หมูป่าให้แก่ราษฎรเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ ดำเนินการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4  ต. ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ หมู่ที่ 5
 ต.ป่าเมี่ยง หมู่ที่ 2,10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเกเด จ.เชียงใหม่
                                1.5 งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก ดำเนินการในพื้นที่บ้านธารทอง
 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 แห่ง
                   2) งานควบคุมและป้องกันไฟป่า
                                - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดต่างๆมีภาพประกอบคำขวัญที่สะดุดตา โดยติดตั้งตามสถานที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปมองเห็นได้ง่าย ตามถนนสายเชียงใหม่ – เชียงราย ตามหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่าตามแนวทางเดินเท้าในป่า จำนวน 60 ป้าย
                                - ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงผลเสียหายของไฟป่า ประโยชน์ของป่าไม้ และขอความช่วยเหลือให้ประชาชนเลิกจุดไฟเผาป่า หันมาร่วมกันป้องกันไฟป่า จำนวน 71 ครั้ง
                                - จัดแนวกันไฟในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงระยะทางยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
                                - ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จำนวน 265 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,267 ไร่
                   3) งานป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
                                โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 จัดกำลังปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเข้าทำกิน และตัดไม้ทำลายป่าของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าขุนแม่กวง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 343,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด  กิ่ง อ.แม่ออน อ.แม่แตง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง
                                การปฏิบัติงานกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจแม่กวง และชุดปฏิบัติการพัฒนา โดยการจัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจประจำจุดตรวจ ตลอด 24 ชม. ลาดตระเวนและหาข่าวเฉลี่ย 20 ครั้ง ต่อเดือน ออกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่ลักลอบตัดไม้ เจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือน 6 นาย
                                การปลูกจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผืนป่าแม่กวง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงห่วงใย สามารถควบคุมการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันราษฎรและชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรรักษาพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีในการให้ความร่วมมือกันรักษาผืนป่า

                3. งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน
                                ดำเนินการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 21 ราย
- เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ราย
- เกษตรกร หมู่ที่ 2 , 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 17 ราย
                4. งานพัฒนาอาชีพ
                  4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร
                                1) ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ รวม 98 ราย
                                     - เกษตรกรบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 18 ราย
      ให้การสนับสนุนพันธุ์กบ อาหารกบ และวัสดุการเกษตร
- เกษตรกรบ้านศาลาปางสัก หมู่ที่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   จำนวน 1 ราย โดยให้การสนับสนุนพันธุ์กบ อาหารกบ วัสดุการเกษตร
                                     - เกษตรกร ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 ราย
                                     - เกษตรกร ต.ป่ามี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 3 ,4 , 5, 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 34 ราย
                                     - โดยให้การสนับสนุนพันธุ์กบนา, กบบูลฟร็อก, อาหารกบ, วัสดุการเกษตร
                                2) ส่งเสริมการปลูกไม้ผล รวม 74 ราย
                                     - ส้มโอ จำนวน 69 ราย เกษตรกรจาก หมู่ที่ 2, 4, 6 ต.ป่าเมี่ยง และหมู่ที่ 4, 5, 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
                                     - ลำไย จำนวน 5 ราย เกษตรกรจากหมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
                                3) ส่งเสริมการเพาะเห็ด รวม 5 กลุ่ม 29 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 กลุ่ม 16 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม 3 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน1 กลุ่ม 6 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม 4 ราย
                                4) ส่งเสริมการเลี้ยงปลา รวม 102 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม 6 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 3 ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 6 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 13 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 4 ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 19 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 6 ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 12 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 25 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน19 ราย
                                     - โครงการประมง โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 1 แห่ง ได้รับพันธุ์ปลาดุกรายละ 2,000 ตัว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเลี้ยงดู
                                     - โครงการประมง โรงเรียนบ้านแม่หวาน หมู่ที่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับพันธุ์ปลาดุกจำนวน 2,000 ตัว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเลี้ยงดู
                                     -  โครงการประมง โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับพันธุ์ปลาดุกจำนวน 2,000 ตัว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเลี้ยงดู
                                     - โครงการประมง โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
 จ.เชียงใหม่ ได้รับพันธุ์ปลาดุกจำนวน 1,000 ตัว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเลี้ยงดู
                                     - โครงการประมง โรงเรียนบ้านแม่ตอนหลวง หมู่ที่ 4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ ได้รับพันธุ์ปลาดุกจำนวน 2,000ตัว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเลี้ยงดู
                                5) ส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก รวม 28 ราย
                                     - เกษตรกรบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     จำนวน 6 กลุ่ม 28 ราย ผลิตปุ๋ยหมักทั้งหมด 6,000 กระสอบ ปัจจุบันจำหน่ายไป 3,000 กระสอบ ราคาจำหน่ายกระสอบละ 35 – 50 บาท ส่วนที่เหลือรอการจำหน่าย (ดำเนินการต่อเนื่อง)
                                6) ส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่า รวม 14 ราย
                                     - เกษตรกรบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 6 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 ราย
                                7) งานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม รวม 14 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 7 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน1ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน1 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 5ราย
                                8) งานส่งเสริมการเลี้ยงโคขาวลำพูน รวม 3 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ราย
                                9) โครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ รวม 21 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน4 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 13ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ราย
                                10) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 2 ราย
                                      - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย
                                11) ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 2 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ราย
                                12) โครงการเงินกองทุนช่วยเหลือ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 15 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 7 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 ราย
                                     - เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ราย
                   4.2 การพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร
                                1) ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวม 60 ราย
                                     - หมู่ที่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ราย
                                     - หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ราย
                                2) ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหารในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวม 94 ราย
                                     - หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 34 ราย
                                     - หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ราย
                                     - หมู่ที่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ราย
                                3) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 177 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 27 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ฝาย
                                     - หมู่ที่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ราย