ดำเนินงานโดย  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6  กรมพัฒนาที่ดิน


ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550

       1.  สำรวจจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน   จำนวน  500  ไร่
      2.  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ                               จำนวน  400  ไร่
       3.  สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด                                      จำนวน  50  ไร่
       4.  สาธิตการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ                       จำนวน  50  ตัน
       5.  ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ใส่ปูนโดโลไมท์)                     จำนวน  50  ตัน
       6.  ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต                                    จำนวน  50  ไร่

วิธีการดำเนินงาน
    การดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินการ โดยคัดเลือกพื้นที่ภายในหมู่บ้านขยายผลที่จะดำเนินงาน และดำเนินการสำรวจจัดทำแผนที่ระดับขอบเขต พร้อมทั้งวางแผนการใช้ที่ดิน ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. การสำรวจจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน  500  ไร่
    กิจกรรมดำเนินการวางแผนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจ ทำการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนจัดก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

Text Box:            Text Box:

2.  การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
     กิจกรรมดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ 400 ไร่ โดยกิจกรรมสามารถก่อสร้างระบบแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างโดยใช้แรงงานเกษตรกรในพื้นที่ในการปฏิบัติเกษตรกรสามารถใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับการปลูกพืชไร่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ความต้องการในการก่อสร้างของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจมีค่อนข้างสูง จากการตอบรับที่ดีของเกษตรกรที่มีการก่อสร้างระบบที่มีในพื้นที่ สามารถเป็นดัชนีชี้วัดว่าการวางแผนการก่อสร้างระบบสามารถดำเนินการคลอบคลุมและได้ผลสำเร็จในหลายด้าน
     แผนการดำเนินการกิจกรรมดำเนินการก่อสร้างในฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ การจัดการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถควบคุม การก่อสร้างและขนถ่ายวัสดุได้อย่างเหมาะสม อนึ่งในช่วงที่เป็นฤดูฝนเกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ในระบบที่ดำเนินการก่อสร้าง เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในด้านการขนถ่ายวัสดุทางการเกษตร  การทำทางเดินหรือในบางรายเกษตรกรสามารถปรับปรุงเพิ่มเติม  ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตได้ ในรายเกษตรกรที่มีศักยภาพ  สามารถประยุกต์ใช้ระบบเป็นต้นแบบทำแปลงปลูกพืชวางแนวลาดเทได้ ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ และเสริมแต่งระบบไม่ให้เกิดการพังทลายในฤดูฝน และได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี
     ทั้งนี้โครงการดำเนินการก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน (ฝายแม้ว) เพื่อเก็บกักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่ ต้นน้ำ ลำธารโดยเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุนการก่อสร้างอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก่อประโยชน์ในหลายๆ ด้านซึ่งเกษตรกรตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดทำ

Text Box:            Text Box:   

3.  กิจกรรมสาธิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสด
     เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปลูกถั่วปรับปรุงบำรุงดินในกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสด ทั้งนี้เกษตรกรไม่สามารถ ไถกลบในพื้นที่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชัน ซึ่งยากต่อการจัดการ แต่กิจกรรมสามารถประยุกต์ให้เกษตรกรนำเอาเศษซากต้นถั่ว ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยปกคลุมหน้าดินเพื่อลดแรงกระแทกจากเม็ดฝน ป้องกันการระเหยของน้ำและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกทางหนึ่ง

4.  การสาธิตการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
     กิจกรรมสาธิตการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวมพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งในเบื้องต้น
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำจากหน่วยพัฒนาการที่ดินในพื้นที่ ภายหลังเกษตรกรดำเนินการจัดซื้อวัสดุเองทั้งหมด

5.  การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (ใส่ปูนโดโลไมท์)
     หน่วยพัฒนาที่ดินจัดหาปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกรในโครงการและนำไปหว่านในพื้นที่ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน ที่มีความเป็นกรดจัด ทั้งนี้เพื่อปรับสภาพดินเนื่องจากปริมาณกรดในดินทำให้ดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ทั้งนี้พื้นที่ได้รับการส่งเสริมทั้งหมด 50 ไร่ ซึ่งเกษตรกรที่นำไปใช้ทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกปุ๋ยพืชสด

Text Box:            Text Box:   

6.  สนับสนุนเกษตรกรใส่ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต
     ในพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกษตรกรมีเจตจำนงต้องการร่วมโครงการเพิ่มในปีต่อไป

พื้นที่ดำเนินการ
    โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเชียงดาว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญ
     2.  กิจกรรมดำเนินการตอบสนองต่อกลุ่มเกษตรกรให้ตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร
     3.  เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทำการเกษตรและตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรดิน ตลอดจนเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ดินและน้ำในท้องถิ่นของตนเอง
     4.  สามารถหยุดยั้งการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพและเสริมศักยภาพเชิงการผลิตทางการเกษตรแก่ชุมชนเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     นายชยุติ ราชาตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 7 หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โทรศัพท์ 0 5322 1171   08 1595 8637