ITA Chiang Mai 2018

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดัชนีความโปร่งใส
ดัชนีความรับผิดชอบ
ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

 

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
©Copyright 2561 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร +66 5311 2704 , e-mail : ita.chiangmai@gmail..com Powered by Comengi_Phat