เชียงใหม่ขับเคลื่อนเพื่อ "จังหวัดสะอาด" - จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 2/2567

วันที่บันทึก :15/05/2024

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม